Resultat konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT    
(Mill. kroner)Note1. kv. 20211. kv. 20202020
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost 3845651 762
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi 3675192
Rentekostnader 115298726
Netto renteinntekter3 3053421 228
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 5354210
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 8726
Andre driftsinntekter 6627
Netto provisjons- og andre driftsinntekter7 5153211
Utbytte 1622
Netto verdiendring på finansielle instrumenter 33-4752
Netto resultat fra finansielle instrumenter7 34-4174
Sum andre inntekter7 8512285
Sum inntekter 3903541 513
Lønn m.v. 8389332
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler 121346
Andre driftskostnader 6365252
Sum driftskostnader8 158167630
Resultat før tap 232187883
Tap på utlån, garantier m.v.5 1436149
Resultat før skatt 218151734
Skattekostnad 4834167
Resultat for perioden 170117567
Tilordnet egenkapitaleiere 164109540
Tilordnet fondsobligasjonseiere 6827
     
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 8,265,4627,10
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 8,265,4627,10
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) 0,000,0014,00
     
     
UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT    
(Mill. kroner) 1. kv. 20211. kv. 20202020
Resultat for perioden 170117567
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:    
Verdiendring basisspreader -963
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader 2-1-1
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:    
Estimatavvik pensjon 00-36
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon 009
Totalresultat for perioden 163122542
Tilordnet egenkapitaleiere 157114515
Tilordnet fondsobligasjonseiere 6827
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.