Note 1

Regnskapsprinsipper

Konsernets delårsregnskap er avlagt i henhold til vedtatte IFRS-standarder godkjent av EU pr. 31.03.2021. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering, og i tråd med de regnskapsprinsipper og målemetoder som ble benyttet i årsregnskapet for 2020.

Regnskapet presenteres i norske kroner, som også er morbankens og datterselskapenes funksjonelle valuta. Alle beløp er oppgitt i mill. kroner dersom ikke noe annet er opplyst. 

 

Note 2

Kapitaldekning

Kapitaldekningen er beregnet og rapportert i henhold til EUs kapitalkrav for banker og verdipapirforetak – CRD IV / CRR. Sparebanken Møre har tillatelse fra Finanstilsynet til å benytte interne målemetoder, IRB grunnleggende metode for kredittrisiko. Beregninger knyttet til markedsrisiko baseres på standardmetoden og for operasjonell risiko på basismetoden.

Sparebanken Møre har et samlet krav for ren kjernekapitaldekning på 12,7 prosent. Kravet består av et minstekrav på 4,5 prosent, bevaringsbuffer på 2,5 prosent, systemrisikobuffer på 3,0 prosent og motsyklisk kapitalbuffer på 1,0 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et individuelt Pilar 2-krav for Sparebanken Møre på 1,7 prosent, dog minimum 590 mill. kroner.

Motsyklisk kapitalbuffer ble med virkning fra 13. mars 2020 redusert fra 2,5 prosent til 1,0 prosent. Nivået fastsettes av Finansdepartementet etter råd fra Norges Bank. Motsyklisk kapitalbuffer kan økes med tolv måneders varsel. Det er ikke varslet endringer hittil i 2021.

Sparebanken Møre har et internt mål for ren kjernekapitaldekning på 15,2 prosent.

Rapportert kapitaldekning i årsrapporten for 2020 var basert på et foreslått kontantutbytte på kr 4,50 per egenkapitalbevis, totalt 44 mill. kroner, og avsetning til utbyttemidler til lokalsamfunnet på totalt 45 mill. kroner.

Generalforsamlingen fattet 23. mars 2021 vedtak om å gi styret fullmakt til å beslutte ytterligere utdeling av utbytte på grunnlag av bankens årsregnskap for 2020 på inntil kr 9,00 per egenkapitalbevis og inntil 91 mill. kroner i gaver til allmennyttige formål. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2022. Midlene som kan deles ut i henhold til styrefullmakten er overført til annen egenkapital i påvente av eventuell utdeling, istedenfor til utjevningsfondet og grunnfondskapitalen som opprinnelig foreslått. Midlene som er overført til annen egenkapital skal ikke inngå i beregningen av ren kjernekapital, noe som medførte en reduksjon i ren kjernekapitaldekning pr. 31.12.2020 fra 17,5 % til 17,0 %. Tilsvarende ble kjernekapitaldekningen redusert fra 19,2 % til 18,7 %, og ansvarlig kapital ble redusert fra 21,3 % til 20,8 %.

Tallene for 31.12.2020 i kvartalsrapporten er omarbeidet i forhold til rapportert kapitaldekning i årsrapporten for 2020, og reflekterer dermed Generalforsamlingens vedtak av 23. mars 2021.

Balanseført egenkapital31.03.202131.03.202031.12.2020
Egenkapitalbevis989989989
- egne egenkapitalbevis-2-2-2
Overkursfond357357357
Fondsobligasjoner (AT1)599599599
Grunnfondskapital2 9392 8192 939
Gavefond125125125
Utjevningsfond1 6791 5591 679
Foreslått utbytte013844
Foreslått utbyttemidler for lokalsamfunnet014045
Egenkapital som kan deles ut iht. styrefullmakt1790179
Annen egenkapital249239254
Periodens totalresultat163122 
Sum balanseført egenkapital7 2777 0857 208
    
Kjernekapital (T1)31.03.202131.03.202031.12.2020
Goodwill, immaterielle eiendeler og andre fradrag-54-51-56
Verdijusteringer av finansielle eiendeler og forpliktelser verdsatt til virkelig verdi-15-16-16
Fradrag overfinansiering pensjonsforpliktelser0-30
Fondsobligasjoner (AT1)-599-599-599
Forventet tap iht IRB utover beregnet ECL iht IFRS 9-490-338-480
Fradrag for foreslått utbytte0-138-44
Fradrag for foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet0-140-45
Fradrag for egenkapital som kan deles ut iht. styrefullmakt-1790-179
Fradrag for periodens totalresultat-163-122 
Sum ren kjernekapital (CET1)5 7775 6785 788
Fondsobligasjoner - klassifisert som egenkapital599599599
Fondsobligasjoner - klassifisert som gjeld000
Sum kjernekapital (T1)6 3766 2776 387
    
Tilleggskapital (T2)31.03.202131.03.202031.12.2020
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital702704702
Sum tilleggskapital (T2)702704702
    
Netto ansvarlig kapital7 0786 9817 089
    
Risikovektede eiendeler (RWA) fordelt etter engasjementskategorier   
Kredittrisiko - standardmetoden31.03.202131.03.202031.12.2020
Stater og sentralbanker000
Lokale og regionale myndigheter280269248
Offentlig foretak1966299
Institusjoner440790538
Obligasjoner med fortrinnsrett438407454
Egenkapitalposisjoner173173173
Øvrige engasjement674675640
Sum kredittrisiko, standardmetoden2 2012 3762 152
    
Kredittrisiko - grunnleggende IRB-metode31.03.202131.03.202031.12.2020
Massemarked pant i fast eiendom10 3558 7709 932
Massemarked øvrige engasjementer456431411
Foretak18 47318 93518 419
Sum kredittrisiko, grunnleggende IRB-metode29 28428 13628 762
    
Risiko for svekket kredittverdighet hos motpart (CVA-tillegg) - markedsrisiko326826396
Operasjonell risiko (basismetoden)2 8402 7352 840
Risikovektede eiendeler34 65134 07334 150
    
Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent1 5591 5331 537
    
Bufferkrav:31.03.202131.03.202031.12.2020
Bevaringsbuffer, 2,5 prosent866852854
Systemrisikobuffer, 3,0 prosent1 0401 0221 025
Motsyklisk kapitalbuffer, 1,0 prosent347341342
Sum bufferkrav til ren kjernekapital2 2522 2152 220
Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav1 9651 9302 032
    
Kapitaldekning i prosent av beregningsgrunnlaget31.03.202131.03.202031.12.2020
Ansvarlig kapital20,420,520,8
Ansvarlig kapital inkl. 50 % av resultatet20,620,7-
Kjernekapital18,418,418,7
Kjernekapital inkl. 50 % av resultatet18,618,6-
Ren kjernekapital16,716,717,0
Ren kjernekapital inkl. 50 % av resultatet16,916,9-
    
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio LR)31.03.202131.03.202031.12.2020
Beregningsgrunnlag83 39181 37682 643
Uvektet kjernekapitalandel prosent7,67,77,7
Uvektet kjernekapitalandel prosent inkl. 50 % av resultatet7,77,8-
 

Note 3

Driftssegmenter

Resultat - 1. kvartal 2021KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter3050-31251830
Andre driftsinntekter85-154526236
Sum inntekter390-15421512066
Driftskostnader158-1528341056
Resultat før tap2320141171010
Tap på utlån14001130
Resultat før skatt218014106980
Skattekostnad48     
Resultat for perioden170     
       
Nøkkeltall - 31.03.2021KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Brutto utlån til kunder 1)68 000-1151 21821 39145 5060
Avsetning for forventet tap utlån-28900-225-640
Netto utlån til kunder67 711-1151 21821 16645 4420
Innskudd fra kunder 1)40 301-1766714 58825 0630
Garantiforpliktelser1 642001 63750
Avsetning for forventet tap garantiforpliktelser50005000
Innskuddsdekning59,314,854,868,255,10,0
Antall årsverk34301604212714
       
       
Resultat - 1. kvartal 2020KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter3421221291900
Andre driftsinntekter12-13-3528284
Sum inntekter354-12-131572184
Driftskostnader167-1337381014
Resultat før tap1871-501191170
Tap på utlån36009270
Resultat før skatt1511-50110900
Skattekostnad34     
Resultat for perioden117     
       
Nøkkeltall - 31.03.2020KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Brutto utlån til kunder 1)65 428-1191 48420 57943 4840
Avsetning for forventet tap utlån-28300-195-880
Netto utlån til kunder65 145-1191 48420 38443 3960
Innskudd fra kunder 1)37 432-1678613 08923 5730
Garantiforpliktelser1 762001 75660
Avsetning for forventet tap garantiforpliktelser1230012300
Innskuddsdekning57,213,453,063,654,20
Antall årsverk35401575013413
       
       
Resultat - 31.12.2020KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 2282154857260
Andre driftsinntekter285-5611510110223
Sum inntekter1 513-5413058682823
Driftskostnader630-5513912839622
Resultat før tap8831-94584321
Tap på utlån1490014900
Resultat før skatt7341-93094321
Skattekostnad167     
Resultat for perioden567     
       
       
Nøkkeltall - 31.12.2020KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Brutto utlån til kunder 1)67 126-1161 31220 90745 0230
Avsetning for forventet tap utlån-27600-217-590
Netto utlån til kunder66 850-1161 31220 69044 9640
Innskudd fra kunder 1)39 023-2665113 66524 7330
Garantiforpliktelser1 530001 52550
Avsetning for forventet tap garantiforpliktelser50005000
Innskuddsdekning58,10,049,665,454,90,0
Antall årsverk34601564913011
       
1) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell.
       
2) Består av hovedkontorsaktiviteter som ikke fordeles på rapportsegment, kundeengasjement ansatte, samt datterselskapet Sparebankeiendom AS som forvalter konsernets eide bygg.
 MØRE BOLIGKREDITT AS
Resultat31.03.202131.03.202031.12.2020
Netto renteinntekter8881345
Andre driftsinntekter1-5-1
Sum inntekter8976344
Driftskostnader131249
Resultat før tap7664295
Tap på utlån, garantier m.v.031
Resultat før skatt7661294
Skattekostnad171364
Resultat for perioden5948230
    
    
Balanse31.03.202131.03.202031.12.2020
Utlån til kunder29 19825 88029 041
Egenkapital2 1022 1022 282
 

Note 4

Utlån og innskudd etter sektor og næring

Utlånsporteføljen med avtalt flytende rente er målt til amortisert kost, mens utlånsporteføljen med fast rente er målt til virkelig verdi.
       
31.03.2021KONSERN
Sektor/næringBrutto utlån til amortisert kostECL Steg 1ECL Steg 2ECL Steg 3Utlån til virkelig verdiNetto utlån
Jordbruk og skogbruk5550-2-152604
Fiske og fangst3 602-20033 603
Industri3 107-6-1-7133 106
Bygg og anlegg964-2-6-28962
Varehandel og hotell957-2-1-26958
Supply/Offshore1 224-1-14-14001 069
Eiendomsdrift7 472-7-8-62017 652
Faglig/finansiell tjenesteytelse524-1-2-117537
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse/utland3 299-4-3-4293 317
Sum næringsliv21 704-25-37-16332921 808
Personkunder41 953-6-35-234 01445 903
Sum utlån og fordringer på kunder63 657-31-72-1864 34367 711
       
31.03.2020KONSERN
Sektor/næringBrutto utlån til amortisert kostECL Steg 1ECL Steg 2ECL Steg 3Utlån til virkelig verdiNetto utlån
Jordbruk og skogbruk5050-2-153555
Fiske og fangst3 583-10003 582
Industri2 233-6-5-672 223
Bygg og anlegg1 083-1-2-231 081
Varehandel og hotell715-1-5-33709
Supply/Offshore1 2220-22-9401 106
Eiendomsdrift7 591-7-8-61397 709
Faglig/finansiell tjenesteytelse971-1-2-415979
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse/utland2 902-6-70252 914
Sum næringsliv20 805-23-53-11624520 858
Personkunder40 576-8-59-243 80244 287
Sum utlån og fordringer på kunder61 381-31-112-1404 04765 145
       
31.12.2020KONSERN
Sektor/næringBrutto utlån til amortisert kostECL Steg 1ECL Steg 2ECL Steg 3Utlån til virkelig verdiNetto utlån
Jordbruk og skogbruk5690-2-153619
Fiske og fangst3 449-2-2033 448
Industri2 690-8-6-7132 682
Bygg og anlegg965-3-6-16961
Varehandel og hotell686-1-2-26687
Supply/Offshore1 488-3-16-12201 347
Eiendomsdrift7 516-7-5-81867 682
Faglig/finansiell tjenesteytelse909-1-1024931
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse/utland2 941-2-3-5302 961
Sum næringsliv21 213-27-43-14632121 318
Personkunder41 541-6-34-204 05145 532
Sum utlån og fordringer på kunder62 754-33-77-1664 37266 850
Innskudd med avtalt flytende rente og fast rente er målt til amortisert kost.
    
INNSKUDD FRA KUNDERKonsern
Sektor/næring31.03.202131.03.202031.12.2020
Jordbruk og skogbruk256231196
Fiske og fangst1 9281 2271 446
Industri2 1961 8272 321
Bygg og anlegg840858909
Varehandel og hotell1 6637301 082
Eiendomsdrift1 9251 7531 802
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse4 1645 3654 773
Offentlig forvaltning1 202855822
Utlandet032
Andre2 4502 2872 304
Sum næringsliv/offentlig16 62415 13615 657
Personkunder23 67722 29623 366
Sum40 30137 43239 023
 

Note 5

Tap på utlån og garantier

Metodikk for måling av forventet tap (ECL) i henhold til IFRS 9
Sparebanken Møre har utviklet en ECL-modell med utgangspunkt i konsernets IRB parametere og fordeler engasjementene i 3 steg ved beregning av forventet tap (ECL) på utlån og garantier som omfattes av nedskrivningsreglene i IFRS 9:

Steg 1: Ved førstegangs innregning og hvis kredittrisikoen ikke har økt vesentlig, skal engasjementet plasseres i steg 1 og det avsettes for 12-måneders forventet tap.

Steg 2: Hvis kredittrisikoen har økt vesentlig siden første gangs innregning, og det ikke foreligger en tapshendelse, skal engasjementet overføres til steg 2 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden.

Steg 3: Hvis kredittrisikoen øker ytterligere, herunder at det foreligger tapshendelser, blir engasjementet overført til steg 3 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden. Engasjementet anses for å være kredittforringet. I motsetning til steg 1 og 2 blir effektiv rente i steg 3 beregnet på netto nedskrevet engasjement (brutto engasjement redusert for forventet tap) istedenfor brutto engasjement.

Stegtildeling gjøres på avtalenivå og innebærer at to eller flere avtaler mot samme kunde kan ha ulik stegtildeling.

En økning i kredittrisiko reflekterer både kundespesifikke omstendigheter og utvikling i relevante makrofaktorer for det aktuelle kundesegmentet. Vurderingen av hva som betraktes for å være en vesentlig økning i kredittrisiko er basert på en kombinasjon av kvantitative og kvalitative indikatorer, samt «backstops» (se eget avsnitt for «backstops»).

Kvantitative kriterier
Om en økning i kredittrisiko er å anse som vesentlig bestemmes ved å sammenligne PD på rapporteringstidspunktet med PD ved første gangs innregning. Dersom PD har økt gjøres det en vurdering av om økningen er vesentlig.

Vesentlig økning i kredittrisiko etter første gangs innregning anses å ha inntrådt når enten

  • PD har økt med 100 % eller mer og økningen i PD er på mer enn 0,5 prosentpoeng, eller
  • PD har økt med mer enn 2,0 prosentpoeng

Det benyttes 12-måneders PD til å avgjøre om risiko har økt vesentlig. 

Kvalitative kriterier
I tillegg til den kvantitative vurderingen av endring i PD gjøres det en kvalitativ vurdering av hvorvidt engasjementet har vesentlig økt kredittrisiko, for eksempel dersom engasjementet er gjenstand for særskilt overvåking.

«Backstops»
Kredittrisiko anses alltid for å ha økt vesentlig dersom følgende hendelser, «backstops», har inntruffet:

  • Kundens avtalte betalinger er forfalt med mer enn 30 dager
  • Kunden har fått innvilget betalingslettelser som følge av betalingsvansker, selv om denne hendelsen ikke medfører individuell tapsvurdering i steg 3.

Vesentlig reduksjon i kredittrisiko - friskmelding
En kunde migrerer fra steg 2 til 1 hvis:

  • Kriteriene for migrasjon fra steg 1 til steg 2 ikke lenger er til stede, og
  • Dette tilfredsstilles for minst 1 etterfølgende måned (totalt 2 måneder)

 En kunde migrerer fra steg 3 til steg 1 eller 2 hvis kunden ikke lenger oppfyller vilkårene for migrering til steg 3:

  • Kunden migrerer til steg 2 ved flere enn 30 dager med restanse/overtrekk.
  • Ellers migrerer kunden til steg 1.

 Kunder som ikke omfattes av ovennevnte migreringsregler antas ikke å ha vesentlig endring i kredittrisiko, og beholder stegtilhørighet fra forrige måned.

Definisjon av mislighold, kredittforringet (credit-impaired) og forbearance
Misligholdsdefinisjonen er endret fra 1.1.2021 og er utvidet til å kunne omfatte brudd på særskilte engasjementsvilkår (covenants) og avtalte betalingslettelser (forbearance).

Et engasjement defineres som misligholdt og credit-impaired (non-performing) dersom et krav er forfalt med mer enn 90 dager og beløpet overstiger det høyeste av 1 % av balanseført eksponering (lån og uttrukket kreditt) og 1 000 kroner for massemarked og 2 000 kr for foretak. Brudd på covenants kan også utløse mislighold.

Et engasjement anses også for å være kredittforringet (non-performing) dersom engasjementet på grunn av svekket kredittverdighet hos debitor har blitt gjenstand for en individuell vurdering som har resultert i en livstids-ECL i steg 3.

Et engasjement er gjenstand for forbearance (betalingslettelse som følge av betalingsvansker) hvis banken innvilger endringer i engasjementsvilkårene som en følge av at skyldneren har problemer med å innfri sine betalingsforpliktelser. En performing (ikke-misligholdt) forbearance vil ligge i steg 2, mens en non-performing (misligholdt) forbearance vil ligge i steg 3.

Overstyring
Det gjennomføres kvartalsvis ECL-kvalitetssikringsmøter som gjennomgår grunnlag for bokføring av forventet tap. Dersom det foreligger vesentlige hendelser eller andre svakheter i modellen som vil påvirke et forventingsrett tap og som modellen ikke har hensyntatt, blir det foretatt en overstyring av relevante variabler i ECL-modellen.

Konsekvenser av covid-19 og måling av forventet kredittap (ECL) for utlån og garantier
Det følger av regnskapsreglene (IAS 34) at en delårsrapport skal inkludere informasjon om hendelser og transaksjoner som er vesentlige for å forstå endringene i et foretaks finansielle stilling og inntjening siden siste årsrapport. Opplysninger knyttet til disse hendelsene og transaksjonene skal ta hensyn til relevant informasjon som presenteres i siste årsrapport.

Bankens tapsavsetning gjenspeiler forventet kredittap etter IFRS 9. Ved vurdering av forventet kredittap er de aktuelle forholdene på rapporteringstidspunktet og forventingene til den økonomiske utviklingen hensyntatt.

Covid-19 har medført en ekstraordinær situasjon for bankens kunder. Med bakgrunn i både lav oljepris og den pågående Covid-19 situasjonen, er det fortsatt stor usikkerhet knyttet til forventet utvikling både i Norge og i verdensøkonomien, og bildet endres kontinuerlig. Dette gjør at det er større usikkerhet omkring kritiske estimater.

Flere av næringslivs- og personkundene har på kort sikt fått reduserte inntekter og det er knyttet stor usikkerhet til estimering av fremtidige kontantstrømmer og gjeldsbetjeningsevne for disse kundene. På den andre siden har andre bransjer hatt en positiv økonomisk utvikling gjennom 2020 og i 1. kvartal 2021.

I konsernets beregninger av forventet tap (ECL) har endringer i økonomiske forhold fått konsekvenser for makroøkonomiske scenarier og vektinger gjennom 2020.

I 1. kvartal 2021 utsiktene mer positive og oversiktlige. Det er forbedringer i de makroøkonomiske forholdene. Vaksineringen av befolkningen har kommet godt i gang. Det er svært få konkurser og misligholdet er relativt lavt. Myndighetene har kommet med nye tiltakspakker rettet mot bransjer som er hardest rammet.

Banken innvilget betalingslettelser i 1. og 2. kvartal 2020 som følge av konsekvensene av covid-19. De fleste av kundene som fikk innvilget betalingslettelse, betaler nå avdrag etter opprinnelig avtale.

I forbindelse med innvilgelse av en betalingslettelse gjennomføres det en individuell og konkret vurdering av om søknaden om betalingslettelse er «forbearance» og om lånet dermed skal migrere til steg 2 (performing) eller steg 3 (non-performing) i konsernets ECL-modell.

Videre er det supplert med en mer portefølje- eller segmentbasert (hotell, turisme, reiseliv, personlig tjenesteytende næringer) tilnærming for vurdering av vesentlig økt kredittrisiko og migrering til steg 2. Dette på bakgrunn av at dagens endringer i framtidsutsikter ikke er fanget opp av ECL-modellen i tilstrekkelig grad.

De positive endringene i økonomiske forhold fra 4. kvartal 2020 har fortsatt i 1. kvartal 2021 og de makroøkonomiske scenarier og vektinger pr 31.12.2020 er videreført i 1. kvartal 2021. Sannsynligheten for pessimistisk scenario er 20 prosent, basis scenariet er 70 prosent og beste scenario er 10 prosent.

 

 

 

                                              

                                                          

                                                          

 

Spesifikasjon av periodens resultatførte tap på utlån og garantier
KONSERN1. kv. 20211. kv. 20202020
Endring i ECL Steg 1-1-1-3
Endring i ECL Steg 2-818-15
Endring i ECL Steg 330-3
Økning i eksisterende forventede tap i steg 3 (individuelt vurdert)211125
Nye forventede tap i steg 3 (individuelt vurdert)212113
Konstaterte tap dekket av tidligere tapsavsetninger i steg 3 (individuelt vurdert)34161
Reversering av tidligere forventede tap i steg 3 (individuelt vurdert)-3-9-165
Konstaterte tap hvor det tidligere ikke er foretatt individuell vurdering0244
Inngang på tidligere konstaterte tap-3-1-8
Tap på utlån og garantier1436149
Endring i avsetning for forventet tap/ECL i perioden    
KONSERN - 31.03.2021Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20203384209326
Tilgang av nye engasjement5106
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-2-8-1-11
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-4-40-8
Migrering til steg 11-50-4
Migrering til steg 2-110-27
Migrering til steg 30-264
Endring steg 3 (individuelt vurdert)--1919
ECL 31.03.20213276231339
- herav avsetning for forventet tap på utlån PM6352364
- herav avsetning for forventet tap på utlån NL2537163225
- herav avsetning for forventet tap på garantiforpliktelser144550
     
     
KONSERN - 31.03.2020Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20193699240375
Tilgang av nye engasjement6208
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-7-4-3-14
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert0-10-1
Migrering til steg 14-130-9
Migrering til steg 2-436-131
Migrering til steg 30-242
Endring steg 3 (individuelt vurdert)--1414
ECL 31.03.202035117254406
- herav avsetning for forventet tap på utlån PM8592491
- herav avsetning for forventet tap på utlån NL2353116192
- herav avsetning for forventet tap på garantiforpliktelser45114123
     
     
KONSERN - 31.12.2020Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20193699240375
Tilgang av nye engasjement1320134
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-12-17-6-35
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-3-22-2-27
Migrering til steg 13-220-19
Migrering til steg 2-427-122
Migrering til steg 30-154
Endring steg 3 (individuelt vurdert)---28-28
ECL 31.12.20203384209326
- herav avsetning for forventet tap på utlån PM6342060
- herav avsetning for forventet tap på utlån NL2743146216
- herav avsetning for forventet tap på garantiforpliktelser074350
Engasjement (eksponering) fordelt på risikogrupper basert på sannsynligheten for mislighold
KONSERN - 31.03.2021Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)52 263558-52 821
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)8 8552 026-10 881
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)7741 020-1 794
Kredittforringede engasjement--1 0601 060
Sum brutto engasjement61 8923 6041 06066 556
- avsetning for forventet tap (ECL)-32-76-231-339
Sum netto engasjement *)61 8603 52882966 217
     
     
KONSERN - 31.03.2020Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)50 530506-51 036
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)7 9222 521-10 443
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)8081 262-2 070
Kredittforringede engasjement--1 0011 001
Sum brutto engasjement59 2604 2891 00164 550
- avsetning for forventet tap (ECL)-35-117-254-406
Sum netto engasjement *)59 2254 17274764 144
     
     
KONSERN - 31.12.2020Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)52 268569-52 837
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)7 5322 239-9 771
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)7561 112-1 868
Kredittforringede engasjement--1 0501 050
Sum brutto engasjement60 5563 9201 05065 526
- avsetning for forventet tap (ECL)-33-84-209-326
Sum netto engasjement *)60 5233 83684165 200
*) Tabellene over tar utgangspunkt i eksponering (inkl. ubenyttede trekkfasiliteter og garantier) og inkluderer ikke fastrenteutlån vurdert til virkelig verdi. Tallene vil dermed ikke være avstembare mot balansen.
 

Note 6

Kredittforringede engasjementer

Tabellen viser summen av engasjementer med mislighold over 90 dager og øvrige kredittforringede engasjementer (uten mislighold over 90 dager).
          
 31.03.202131.03.202031.12.2020
KONSERNSumPMNLSumPMNLSumPMNL
          
Brutto engasjementer med mislighold over 90 dager736491707397837211
Brutto øvrige kredittforringede engasjementer987719168314079196739928
Brutto kredittforringede engasjementer1 0601359251 0011138881 050111939
          
Avsetning for forventet tap på engasjementer med mislighold over 90 dager161152315818126
Avsetning for forventet tap på øvrige kredittforringede engasjementer212920323192221918183
Avsetning for forventet tap knyttet til kredittforringede engasjementer228202082542423020920189
          
Netto engasjementer med mislighold over 90 dager57534147588965605
Netto øvrige kreditforringede engasjementer775627136003156977631745
Netto kredittforringede engasjementer8321157177478965884191750
          
Brutto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser1,520,333,911,500,263,891,530,244,09
Netto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser1,190,253,031,120,212,891,220,203,27
 

Note 7

Andre inntekter

(Mill.kroner)1. kv 20211. kv 20202020
Garantiprovisjoner9936
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)8823
Inntekter fra fondssalg/verdipapir3311
Inntekter fra aktiv forvaltning101036
Inntekter fra betalingsformidling182081
Andre gebyrer og provisjonsinntekter5423
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester5354210
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-8-7-26
Inntekter eiendomsmegling6423
Øvrige driftsinntekter024
Andre driftsinntekter6627
Netto provisjons- og andre driftsinntekter5153211
Renteforretninger (for kunder)5615
Valutaforretninger (for kunder)91252
Mottatt utbytte1622
Kursgevinst/-tap aksjer10-7-3
Kursgevinst/-tap obligasjoner8-42-4
Verdiendring på fastrenteutlån-5110578
Derivat knyttet til fastrenteutlån59-115-77
Verdiendring på utstedte obligasjoner526-1567-600
Derivat knyttet til utstedte obligasjoner-5321561596
Resultateffekt ved tilbakekjøp av utstedte obligasjoner-10-3
Netto resultat fra finansielle instrumenter34-4174
Sum andre inntekter8512285
 

Note 8

Driftskostnader

(Mill.kroner)1. kv 20211. kv 20202020
Lønn6268250
Pensjonskostnader5520
Arbeidsgiveravgift og finansskatt131453
Andre personalkostnader329
Lønn m.v.8389332
Avskrivninger121346
Driftskostnader egne og leide lokaler5419
Vedlikehold driftsmidler239
IT-kostnader3431117
Markedsføringskostnader6626
Kjøp av eksterne tjenester6627
Porto, telefon, aviser m.v.2310
Reisekostnader024
Formuesskatt115
Andre driftskostnader81034
Sum andre driftskostnader6365252
Sum driftskostnader158167630
 

Note 9

Klassifikasjon av finansielle instrumenter

Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunkt konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. En finansiell eiendel fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller selskapet overfører den finansielle eiendelen på en slik måte at risiko- og fortjenestepotensialet ved den finansielle eiendelen i det alt vesentlige blir overført. Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

KLASSIFISERING OG MÅLING
Konsernets beholdning av finansielle instrument klassifiseres ved førstegangs regnskapsføring i henhold til IFRS 9. Finansielle eiendeler klassifiseres i en av følgende kategorier:

• amortisert kost
• virkelig verdi med verdiendringer over resultatet

 Klassifiseringen av de finansielle eiendelene er avhengig av to faktorer:

• formålet ved anskaffelsen av det finansielle instrumentet
• de kontraktsmessige kontantstrømmene til de finansielle eiendelene

Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost
Kategoriseringen av eiendelene forutsetter at følgende krav er oppfylt:

• eiendelen er anskaffet for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer
• kontantstrømmene består utelukkende av hovedstol og renter

Alle utlån og fordringer i konsernregnskapet, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir amortisert over lånets løpetid.

Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost
Verdipapirgjeld, herunder verdipapirgjeld som inngår i virkelig verdisikring, lån og innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Beholdning av egne obligasjoner føres som reduksjon av gjelden.

Finansielle instrument vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
Konsernets beholdning av obligasjoner i likviditetsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Porteføljen holdes utelukkende for likviditetsstyring og porteføljen omsettes for å optimalisere avkastningen innenfor gjeldende kvalitetskrav til likviditetsporteføljen.

Beholdningen av fastrenteutlån er klassifisert til virkelig verdi for å unngå regnskapsmessig misforhold sett i forhold til underliggende renteswapper.

Finansielle derivater er kontrakter som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- eller valutarisiko konsernet har påtatt seg. Finansielle derivater bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, og balanseføres brutto pr. kontrakt som henholdsvis eiendel eller gjeld.

Aksjeporteføljen bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet.

Tap og gevinst som følge av verdiendringer på de eiendeler og gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet blir regnskapsført i den perioden de oppstår.

NIVÅER
Finansielle instrumenter innplasseres i ulike nivåer basert på kvaliteten på markedsdata for det enkelte type instrument.

Nivå 1 – Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked
I nivå 1 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår børsnoterte aksjer, samt obligasjoner og sertifikater på LCR-nivå 1 som omsettes i aktive markeder.

Nivå 2 – Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
I nivå 2 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, inkludert noterte priser i ikke aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår derivat, samt obligasjoner som ikke er på nivå 1.

Nivå 3 – Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata
I nivå 3 innplasseres finansielle instrumenter som ikke kan verdsettes basert på direkte eller indirekte observerbare priser. I kategorien inngår utlån til kunder, samt aksjer.

KONSERN - 31.03.2021Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 221221
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 5662 566
Utlån til og fordringer på kunder4 34363 36867 711
Sertifikater og obligasjoner8 767 8 767
Aksjer og andre verdipapirer188 188
Finansielle derivater1 189 1 189
Sum finansielle eiendeler14 48766 15580 642
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 1 5661 566
Innskudd fra kunder 40 30140 301
Finansielle derivater407 407
Verdipapirgjeld 29 75829 758
Ansvarlig lånekapital 702702
Sum finansielle forpliktelser40772 32772 734
    
    
KONSERN - 31.03.2020Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 653653
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 7751 775
Utlån til og fordringer på kunder4 04761 09865 145
Sertifikater og obligasjoner7 758 7 758
Aksjer og andre verdipapirer181 181
Finansielle derivater3 149 3 149
Sum finansielle eiendeler15 13563 52678 661
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 3 1463 146
Innskudd fra kunder 37 43237 432
Finansielle derivater1 228 1 228
Verdipapirgjeld 28 55028 550
Ansvarlig lånekapital 704704
Sum finansielle forpliktelser1 22869 83271 060
    
    
KONSERN - 31.12.2020Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 542542
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 1661 166
Utlån til og fordringer på kunder4 37262 47866 850
Sertifikater og obligasjoner8 563 8 563
Aksjer og andre verdipapirer178 178
Finansielle derivater1 793 1 793
Sum finansielle eiendeler14 90664 18679 092
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 2 2092 209
Innskudd fra kunder 39 02339 023
Finansielle derivater537 537
Verdipapirgjeld 28 77428 774
Ansvarlig lånekapital 702702
Sum finansielle forpliktelser53770 70871 245
 

Note 10

Finansielle instrumenter til amortisert kost

KONSERN31.03.202131.03.202031.12.2020
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank221221653653542542
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner2 5662 5661 7751 7751 1661 166
Utlån til og fordringer på kunder63 36863 36861 09861 09862 47862 478
Sum finansielle eiendeler66 15566 15563 52663 52664 18664 186
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner1 5661 5663 1463 1462 2092 209
Innskudd fra kunder40 30140 30137 43237 43239 02339 023
Verdipapirgjeld29 92229 75828 47928 55028 90728 774
Ansvarlig lånekapital716702665704714702
Sum finansielle forpliktelser72 50572 32769 72269 83270 85370 708
 

Note 11

Finansielle instrumenter til virkelig verdi

En endring i diskonteringsrenten på 10 basispunkt vil gi et utslag på ca 11 mill. kroner på fastrenteutlånene. 

KONSERN - 31.03.2021Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 3434 343
Sertifikater og obligasjoner5 4453 322 8 767
Aksjer og andre verdipapirer12 175187
Finansielle derivater 1 189 1 189
Sum finansielle eiendeler5 4574 5114 51814 486
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivater 407 407
Sum finansielle forpliktelser-407-407
     
     
KONSERN - 31.03.2020Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 0474 047
Sertifikater og obligasjoner5 2822 476 7 758
Aksjer og andre verdipapirer5 176181
Finansielle derivater 3 149 3 149
Sum finansielle eiendeler5 2875 6254 22315 135
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivater 1 228 1 228
Sum finansielle forpliktelser-1 228-1 228
     
KONSERN - 31.12.2020Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 3724 372
Sertifikater og obligasjoner6 1212 442 8 563
Aksjer og andre verdipapirer14 164178
Finansielle derivater 1 793 1 793
Sum finansielle eiendeler6 1354 2354 53614 906
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivater 537 537
Sum finansielle forpliktelser-537-537
Avstemming av bevegelser i nivå 3 i perioden
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.20204 372164
Kjøp/økning2200
Salg/reduksjon-203-6
Overført til Nivå 300
Overføring ut av Nivå 300
Gevinst/tap i perioden-4617
Balanseført verdi pr 31.03.20214 343175
   
   
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.20194 197188
Kjøp/økning2580
Salg/reduksjon-513-8
Overført til Nivå 300
Overføring ut av Nivå 300
Gevinst/tap i perioden105-4
Balanseført verdi pr 31.03.20204 047176
   
   
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.20194 197188
Kjøp/økning1 2044
Salg/reduksjon-1 058-17
Overført til Nivå 300
Overføring ut av Nivå 300
Gevinst/tap i perioden29-11
Balanseført verdi pr 31.12.20204 372164
 

Note 12

Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett

Konsernets verdipapirgjeld består av obligasjoner med fortrinnsrett kvotert i NOK og EUR utstedt av Møre Boligkreditt AS, i tillegg til sertifikater og obligasjonslån kvotert i NOK utstedt av Sparebanken Møre. Tabellen under gir en oversikt over konsernets utstedte obligasjoner med fortrinnsrett.

Oversikt over utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i konsernet
ISINValutaNominell verdi 31.03.2021RenteUtstedtForfall31.03.202131.03.202031.12.2020
NO0010588072NOK1 050fast NOK 4,75 %201020251 2031 2621 221
XS0968459361EUR25fast EUR 2,81 %20132028310364330
XS0984191873EUR-6 mnd Euribor + 0,20 %20132020-345-
NO0010720204NOK-3 mnd Nibor + 0,24 %20142020-3 001-
NO0010730187NOK1 000fast NOK 1,50 %201520221 0081 0111 022
NO0010777584NOK3 0003 mnd Nibor + 0,58 %201620213 0053 0133 006
XS1626109968EUR250fast EUR 0,125 %201720222 5212 9052 647
NO0010819543NOK3 0003 mnd Nibor + 0,42 %201820243 0023 0033 002
XS1839386577EUR250fast EUR 0,375 %201820232 5542 9472 684
NO0010836489NOK1 000fast NOK 2,75 %201820281 0531 1151 086
NO0010853096NOK3 0003 mnd Nibor + 0,37 %201920252 9993 0022 998
XS2063496546EUR250fast EUR 0,01 %201920242 5382 9122 670
NO0010884950NOK3 0003 mnd Nibor + 0,42 %202020252 999-2 998
XS2233150890EUR303 mnd Euribor + 0,75 %20202027311-327
NO0010951544NOK2 7003 mnd Nibor + 0,75 %202120262 775--
Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i Møre Boligkreditt AS (inkl. påløpte renter)26 27824 88023 991

Pr 31.03.2021 eide Sparebanken Møre 1.641 mill. kroner i OMF utstedt av Møre Boligkreditt AS (823 mill. kroner). Møre Boligkreditt AS hadde pr 31.03.2021 ingen egenbeholdning (0 mill. kroner).

 

Note 13

Transaksjoner med nærstående parter

Dette er transaksjoner mellom morbanken og 100 % eide datterselskap som er foretatt på armlengdes avstand og til armlengdes priser. 
De vesentligste transaksjonene som er foretatt og eliminert i konsernregnskapet er som følger: 
MORBANK31.03.202131.03.202031.12.2020
Resultat   
Netto renter og kredittprovisjoner fra datterselskaper8524
Mottatt utbytte fra datterselskap237227227
Forvaltningshonorar fra Møre Boligkreditt AS11941
Betalt husleie til Sparebankeiendom AS3314
    
Balanse   
Fordring på datterselskap3 5002 9754 876
Obligasjoner med fortrinnsrett1 641823503
Gjeld til datterselskap2 1843 0871 475
Konsernintern bruksrett til eiendommer i Sparebankeiendom AS9410696
Konsernintern sikring25-60
Akkumulert overført låneportefølje til Møre Boligkreditt AS29 20225 88729 045
 

Note 14

Egenkapitalbevis

20 største eiere pr 31.03.2021Antall EKBAndel av EKB i %
Sparebankstiftelsen Tingvoll996 30010,08
Cape Invest AS881 8518,92
Verdipapirfond Nordea Norge Verdi390 3433,95
Wenaasgruppen AS380 0003,84
MP Pensjon339 7813,44
Pareto AS305 1893,09
Verdipapirfond Pareto Aksje Norge266 7142,70
Verdipapirfondet Eika egenkapital261 1732,64
Wenaas EFTF AS223 6262,26
FLPS - Princ All Sec204 3782,07
Beka Holding AS150 1001,52
Spesialfondet Borea utbytte146 6121,48
Lapas AS (Leif-Arne Langøy)123 5001,25
Forsvarets personellservice84 1600,85
Stiftelsen Kjell Holm79 7000,81
PIBCO AS75 0000,76
BKK Pensjonskasse58 8280,60
Malme AS55 0000,56
U Aandahls Eftf AS50 0000,51
Bergen kommunale pensjonskasse50 0000,51
Sum 20 største eiere5 122 25551,81
Totalt antall EKB9 886 954100,00
 

Note 15

Hendelser etter balansedagen

Det har ikke oppstått hendelser etter balansedagen 31.03.2021, som vil påvirke presenterte tall vesentlig.

Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til Covid-19 situasjonen. Denne usikkerheten er tatt hensyn til i beregning av forventet tap. Det vises til styrets beretning og informasjon i note 5