Kontantstrømoppstilling konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
(Mill. kroner)31.03.202131.03.202031.12.2020
    
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   
Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer4596432 069
Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer-77-201-521
Innbetalinger av utbytte1622
Driftsutbetalinger-118-192-552
Utbetalinger av skatt-47-42-99
Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner-1 401-687-78
Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån til kunder-614-609-2 632
Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter-258-531-207
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder1 2786292 220
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter-777-984222
    
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   
Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer2240115
Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer5223 0277 359
Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer-1 949-4 008-8 919
Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.000
Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.-2-4-37
Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler34157-65
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-1 373-788-1 547
    
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   
Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital-66-161-388
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner-6432 3291 392
Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld3 52305 821
Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld-896-980-5 912
Utbetalinger av utbytte00-138
Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld-8317347
Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjon000
Betalte renter på utstedt fondsobligasjon-6-8-27
Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter1 8291 353795
    
Netto endring likvider-321-419-530
Likviditetsbeholdning 01.015421 0721 072
Likviditetsbeholdning 31.03/31.12221653542