Balanse morbank

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)31.03.202131.03.202031.12.2020
Kontanter og fordringer på Norges Bank221653542
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner5 9494 6305 925
Utlån til og fordringer på kunder38 62839 38437 925
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer10 2948 4848 950
Finansielle derivater5161 038677
Aksjer og andre verdipapirer188181178
Eierinteresser i konsernselskaper2 0712 0712 071
Immaterielle eiendeler545156
Varige driftsmidler176194183
Andre eiendeler153122111
Sum eiendeler58 25056 80856 618
    
FORPLIKTELSER OG EGENKAPITAL - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)31.03.202131.03.202031.12.2020
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner3 5274 9863 113
Innskudd fra kunder40 31837 44839 049
Utstedte obligasjoner5 1234 4935 286
Finansielle derivater3681 215521
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter817079
Pensjonsforpliktelser572957
Betalbar skatt9478109
Avsetninger på garantiansvar5012350
Forpliktelse ved utsatt skatt658165
Andre forpliktelser657567633
Ansvarlig lånekapital702704702
Sum forpliktelser51 04249 79449 664
Egenkapitalbevis989989989
Beholdning av egne egenkapitalbevis-2-2-2
Overkurs357357357
Fondsobligasjoner599599599
Innskutt egenkapital1 9431 9431 943
Grunnfondskapital2 9392 8192 939
Gavefond125125125
Utjevningsfond1 6791 5591 679
Annen egenkapital174271268
Totalresultat for perioden3482960
Opptjent egenkapital5 2655 0715 011
Sum egenkapital7 2087 0146 954
Sum forpliktelser og egenkapital58 25056 80856 618