Balanse konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)Note31.03.202131.03.202031.12.2020 
Kontanter og fordringer på Norges Bank9 10 13 221653542 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner9 10 13 2 5661 7751 166 
Utlån til og fordringer på kunder4 5 6 9 11 13 67 71165 14566 850 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer9 11 13 8 7677 7588 563 
Finansielle derivater9 11 1 1893 1491 793 
Aksjer og andre verdipapirer9 11 188181178 
Immaterielle eiendeler 545156 
Varige driftsmidler 218232224 
Andre eiendeler 158126114 
Sum eiendeler 81 07279 07079 486 
      
FORPLIKTELSER og EGENKAPITAL - SAMMENDRATT 
(Mill. kroner)Note31.03.202131.03.202031.12.2020 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner9 10 13 1 5663 1462 209 
Innskudd fra kunder4 9 10 13 40 30137 43239 023 
Utstedte obligasjoner9 10 12 29 75828 55028 774 
Finansielle derivater9 11 4071 228537 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 837078 
Pensjonsforpliktelser 572957 
Betalbar skatt 11092111 
Avsetninger på garantiansvar 5012350 
Forpliktelse ved utsatt skatt 194146194 
Andre forpliktelser 567465543 
Ansvarlig lånekapital9 10 702704702 
Sum forpliktelser 73 79571 98572 278 
Egenkapitalbevis14 989989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis -2-2-2 
Overkurs 357357357 
Fondsobligasjoner 599599599 
Innskutt egenkapital 1 9431 9431 943 
Grunnfondskapital 2 9392 8192 939 
Gavefond 125125125 
Utjevningsfond 1 6791 5591 679 
Annen egenkapital 428517522 
Totalresultat for perioden 1631220 
Opptjent egenkapital 5 3345 1425 265 
Sum egenkapital 7 2777 0857 208 
Sum forpliktelser og egenkapital 81 07279 07079 486