Kvartalsberetning fra styret

Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet. Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS og delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering.  

RESULTAT I 1. KVARTAL 2021
Resultat etter skatt i 1. kvartal 2021 utgjorde 170 mill. kroner, 0,84 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 117 mill. kroner og 0,61 % i tilsvarende kvartal i fjor.

Egenkapitalavkastningen i 1. kvartal 2021 ble 10,4 %, mot 7,1 % i 1. kvartal 2020 og kostnader i prosent av inntekter utgjorde 40,5 % mot 47,2 % i 1. kvartal 2020.

Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kroner 8,26 (5,46) for konsernet og kroner 17,20 (14,47) for morbanken.

Rentenetto 
Netto renteinntekter på 305 mill. kroner er 37 mill. kroner og 10,8 % lavere enn i tilsvarende kvartal i fjor. Som andel av forvaltningskapitalen utgjør dette 1,51 %, som er 0,29 p.e. lavere enn i 1. kvartal 2020. Justert for antall dager er rentenettoen i kroner i 1. kvartal 2021 på nivå med rentenettoen i 4. kvartal 2020.

Et noe høyere rentenivå har gitt økte fundingkostnader. Dette samt sterk konkurranse både på utlåns- og innskuddssiden har bidratt til press nedover på netto renteinntekter, mens et høyere utlåns- og innskuddsvolum har gitt økning i netto renteinntekter.

Innen personkundemarkedet er det en svak økning i rentemarginen på utlån, mens det er en sterk reduksjon i innskuddsmarginen sammenlignet med 1. kvartal 2020. Innen næringslivsmarkedet er rentemarginen på utlån noe lavere mens rentemarginen på innskudd er vesentlig redusert sammenlignet med 1. kvartal 2020.

Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter ble 85 mill. kroner i kvartalet, 73 mill. kroner høyere enn i 1. kvartal i fjor. Netto resultat fra finansielle instrumenter på 34 mill. kroner er 75 mill. kroner høyere enn i 1. kvartal 2020. Kursgevinst fra obligasjonsbeholdningen utgjør 8 mill. kroner i kvartalet, mot et kurstap på 42 mill. kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Kursgevinst på aksjer utgjør 10 mill. kroner mot et tap på 7 mill. kroner i 1. kvartal 2020. Positiv verdiendring på fastrenteutlån utgjør 8 mill. kroner (- 10 mill. kroner). Verdiendring på utstedte obligasjoner er negativ med 6 mill. kroner, tilsvarende som samme periode i fjor. Inntekter fra valuta og rentehandel viser en reduksjon på 4 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. 

Andre inntekter utenom finansielle instrumenter viser en reduksjon på 2 mill. kroner i forhold til 1. kvartal 2020. Reduksjonen er i hovedsak knyttet til reduserte betalingsformidlingsinntekter.

Se note 7 for spesifikasjon av andre driftsinntekter.

Kostnader 
Driftskostnadene i kvartalet utgjorde 158 mill. kroner, som er 9 mill. kroner lavere enn i samme kvartal i fjor. Lønn m.v. er 6 mill. kroner lavere enn for tilsvarende periode i fjor og utgjør 83 mill. kroner. Bemanningen er redusert med 11 årsverk de siste 12 månedene og utgjør 343 årsverk. Andre kostnader er redusert med 3 mill. kroner fra samme periode i fjor. Se note 8 for spesifikasjon av kostnader.

Kostnader som andel av inntekter utgjorde 40,5 % i 1. kvartal 2021, som er en reduksjon på 6,7 p.e. sammenlignet med 1. kvartal i fjor. 

Avsetning for forventet tap og mislighold 
Kvartalsregnskapet er belastet med 14 mill. kroner i tap på utlån og garantier (36 mill. kroner). Omregnet på årsbasis utgjør dette 0,07 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (0,19 %). Tap innen næringslivssegmentet er økt med 11 mill. kroner i kvartalet, og innen personkundesegmentet er det en økning på 3 mill. kroner.

Pr utgangen av 1. kvartal 2021 utgjør totalt forventet tap 339 mill. kroner, tilsvarende 0,49 % av brutto utlån og garantier (406 mill. kroner og 0,61 %). Av totalt forventet tap er 16 mill. kroner knyttet til kredittforringede engasjement med mislighold over 90 dager (23 mill. kroner), noe som utgjør 0,02 % av brutto utlån og garantier (0,03 %). 212 mill. kroner er relatert til øvrige kredittforringede engasjementer (231 mill. kroner), tilsvarende 0,30 % av brutto utlån og garantier (0,35 %). 

Netto kredittforringede engasjement (engasjement med mislighold over 90 dager og øvrige engasjement i steg 3) har de siste 12 månedene hatt en økning på 85 mill. kroner. Pr utgangen av 1. kvartal 2021 fordeler netto kredittforringede engasjement seg med 717 mill. kroner på næringslivsmarkedet og 115 mill. kroner på personmarkedet. Totalt utgjør dette 1,19 % av brutto utlån og garantier (1,12 %). 

Utlån til kunder
Ved utgangen av 1. kvartal 2021 utgjorde utlån til kunder 67 711 mill. kroner (65 145 mill. kroner). De siste 12 månedene har det vært en økning på utlån til kunder på totalt 2 566 mill. kroner, tilsvarende 3,9 %. Utlån til personkunder økte med 3,6 %, mens utlån til næringslivskunder har økt med 4,7 % siste 12 måneder. I 1. kvartal 2021 er det en økning i utlån til næringslivskunder på 2,3 % og en økning på 0,8 % til personkunder. Personmarkedsandelen av utlån er ved utgangen av 1. kvartal 2021 på 67,6 % (67,7 %).

Innskudd fra kunder 
Innskudd fra kunder har de siste 12 månedene økt med 2 869 mill. kroner og 7,7 %. Ved utgangen av 1. kvartal 2021 utgjør innskuddene 40 301 mill. kroner (37 432 mill. kroner). Innskudd fra personmarkedet har økt med 6,2 % de siste 12 månedene, innskudd fra næringsliv har økt med 8,0 % og innskudd fra det offentlige har økt med 40,6 %. Personmarkedets relative andel av innskuddene utgjør 58,8 % (59,6 %), innskudd fra næringslivsmarkedet utgjør 38,3 % (38,1 %) og det offentliges andel av innskuddene utgjør 2,9 % (2,3 %). 

Innskudd som andel av utlån utgjør 59,3 % ved utgangen av 1. kvartal 2021 (57,5 %). 

MREL 
I brev til Sparebanken Møre datert 14.12.2020 fastsatte Finanstilsynet bankens MREL-krav (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) til 31,4 prosent av justert beregningsgrunnlag. Finanstilsynet la i brevet til grunn at konsernet skulle oppfylle kravet innen 31. mars 2021 samt at banken innen samme dato skulle oversende plan for innfasing av etterstilt gjeld.

Kravet skal oppfylles med senior non-preferred kapital (SNP) innen 1. januar 2024. Fram til denne datoen kan konsernet i oppfyllelsen av minstekravet medregne usikret senior obligasjonsgjeld (SP - senior preferred) utstedt fra Sparebanken Møre med gjenværende løpetid på minst ett år. 

Innfasingen for å tilfredsstille kravet skal som et minimum være lineær over årene 2021, 2022 og 2023, slik at konsernet i løpet av 2021 som et minimum skal fase inn 1/3 av det gjenværende behovet i innfasingsperioden 2021 – 2023 beregnet per 31. desember 2020.

Sparebanken Møre oversendte i brev til Finanstilsynet datert 26. mars bankens plan for innfasing av senior non-preferred kapital.

Banken utstedte i 1. kvartal sitt første SNP-lån. Lånet på 750 mill. kroner (med en six non-call five-struktur) ble plassert i markedet til en rente på 3 måneders NIBOR+ 0,67 p.e.

KAPITALDEKNING 
Sparebanken Møre er godt kapitalisert. Ved utgangen av første kvartal var ren kjernekapitaldekning 16,9 % (16,9 %) inkl. 50 % av resultatet hittil i år. Dette er 4,2 prosentpoeng høyere enn det samlede regulatoriske minstekravet til ren kjernekapitaldekning på 12,7 %. Inkludert 50 % av resultatet hittil i år utgjør ansvarlig kapital 20,6 % (20,7 %), og kjernekapital utgjør 18,6 % (18,6 %). 

Kapitaldekningen er beregnet i henhold til EUs kapitalkravsregelverk CRR/CRD IV som ble innført med virkning fra 31.12.2019. 

Samlet regulatorisk minstekrav til ren kjernekapitaldekning for Sparebanken Møre inkludert Pilar 2 tillegg var ved utgangen av 1. kvartal 2021 på 12,7 %. Ved vurdering av Pilar 2 tillegget for Sparebanken Møre i 2018 fastsatte Finanstilsynet dette til 1,7 %, dog minimum 590 mill. kroner med virkning fra 31. mars 2019.

Sparebanken Møre har et internt mål for ren kjernekapitaldekning på 15,2 %.

Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio, LR) er ved utgangen av 1. kvartal 2021 på 7,7 %, 0,1 p.e. lavere enn ved utgangen av 1. kvartal 2020. Det regulatoriske minimumskravet (3 %) og bufferkravet (2 %), samlet 5 % overholdes med god margin. 

DATTERSELSKAPER 
Samlet resultat i bankens tre datterselskaper ble 59 mill. kroner etter skatt i 1. kvartal 2021 (48 mill. kroner). 

Møre Boligkreditt AS er etablert som et ledd i konsernets langsiktige finansieringsstrategi, og kredittforetakets hovedmålsetting er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer. Selskapet har ved utgangen av 1. kvartal 2021 utestående obligasjoner for 26 milliarder kroner, hvorav 30 prosent er utstedt i annen valuta enn NOK. Av utstedt obligasjonsvolum fra selskapet holdes 1 633 mill. kroner av morbank ved utgangen av 1. kvartal 2021. Møre Boligkreditt AS har gitt 59 mill. kroner i resultatbidrag til konsernet i 1. kvartal 2021 (48 mill. kroner).

Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester innen eiendomsomsetning til både personkunder og næringslivet. Selskapet har gitt et resultatbidrag på -0,3 mill. kroner i 1. kvartal 2021 (-0,4 mill. kroner). Det var ved utgangen av kvartalet 14 årsverk i selskapet. 

Sparebankeiendom AS har som formål å eie og forvalte bankens egne forretningseiendommer. Selskapet har gitt et resultatbidrag på 0,4 mill. kroner i 1. kvartal 2021 (0,4 mill. kroner). Det er ingen ansatte i selskapet. 

EGENKAPITALBEVIS 
Ved utgangen av 1. kvartal 2021 var det 5 617 eiere av Sparebanken Møres egenkapitalbevis. Antall utstedte egenkapitalbevis er 9 886 954. Eierandelskapitalen utgjør 49,6 % av bankens totale egenkapital.

note 14 finnes en oversikt over de 20 største eierne av bankens egenkapitalbevis. Pr 31. mars 2021 eide banken 22 111 egne egenkapitalbevis. Disse er anskaffet via Oslo Børs til markedskurs.  

UTSIKTENE FRAMOVER 
Utviklingen på arbeidsmarkedet i Møre og Romsdal indikerer at det var en stabil produksjons- og sysselsettingsutvikling i fylket gjennom 1. kvartal 2021. Siden årsskiftet har arbeidsledigheten falt. Ved utgangen av mars utgjorde antall helt ledige ved arbeidskontorene 2,8 prosent av arbeidsstyrken ifølge NAV. Til sammenligning var ledighetsprosenten på landsbasis 4,2 prosent. Videre var det i 1. kvartal en samlet tilgang på nesten 7000 nye stillinger innenfor privat og offentlig sektor.

På lengre sikt har de økonomiske utsiktene bedret seg. Dette skyldes omfattende smittevernstiltak, utrullingen av vaksiner og vedvarende økonomiske støttetiltak. I næringslivet er den økonomiske situasjonen likevel alvorlig for flere bransjer. Særlig gjelder dette for hotell- og restaurantbransjen, personlig tjenesteyting, maritime næringer og deres leverandører samt oljerelaterte næringer. Etter hvert som de økonomiske støttetiltakene avvikles er det derfor risiko for at antall konkurser vil øke.

Veksttakten i utlån til husholdningene for Norge sett under ett har holdt seg stabil så langt i 2021. Utlånsveksten til næringslivsmarkedet har vært tiltakende og ligger nå noe høyere enn veksttakten ved utgangen av fjoråret.

Banken registrerte god aktivitet gjennom første kvartal i år, men med en svakt lavere veksttakt i utlån både til person- og næringslivsmarkedet sammenlignet med årsveksten ved utgangen av 2020. 12-månedersveksten endte på 3,6 prosent for lån til personmarkedet og 4,7 prosent for lån til næringslivsmarkedet. Innskuddene økte med 7,7 prosent de tolv siste månedene fram til utgangen av første kvartal 2021 og innskuddsdekningen holder seg høy.

Sparebanken Møre forventer at utlånsveksten for banken i 2021 vil bli noe høyere enn veksten i 2020 og ende på om lag 5 prosent. Innskuddsveksten forventes fortsatt å holde seg høy.

Banken har en solid kapitalbase og god likviditet og vil også framover være en sterk og engasjert støttespiller for våre kunder. Fokus er hele tiden å ha god drift og lønnsomhet.

Selv om Sparebanken Møres strategiske finansielle mål ikke ble nådd i 2020 og aktivitetsdempende tiltak som følge av koronapandemien ventes å kunne påvirke markedet også i 2021, ligger våre mål om en egenkapitalrentabilitet som overstiger 11 prosent og en kostnadsandel under 40 prosent fast. Banken har iverksatt tiltak for å nå disse målene.

Ålesund, 31. mars 2021
28. april 2021

I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE
LEIF-ARNE LANGØY, styreleder
HENRIK GRUNG, styrets nestleder
JILL AASEN
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
KÅRE ØYVIND VASSDAL
THERESE MONSÅS LANGSET 
HELGE KARSTEN KNUDSEN
MARIE REKDAL HIDE 


TROND LARS NYDAL, adm.direktør