Resultat morbank

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)1. kv. 20201. kv. 20192019
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost3613071 367
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi7357245
Rentekostnader173130605
Netto renteinntekter2612341 007
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester5450220
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester7726
Andre driftsinntekter10938
Netto provisjons- og andre driftsinntekter5752232
Utbytte233173184
Netto verdiendring på finansielle instrumenter-442565
Netto avkastning på finansielle investeringer189198249
Sum inntekter5074841 488
Kostnader ved ytelser til ansatte8582340
Administrasjonskostnader3938143
Avskrivninger og avsetninger141354
Andre driftskostnader221980
Sum driftskostnader160152617
Resultat før tap347332871
Tap på utlån, garantier m.v.301360
Resultat før skatt317319811
Skattekostnad2135150
Resultat for perioden296284661
Tilordnet egenkapitaleiere288281638
Tilordnet fondsobligasjonseiere8323
    
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)14,4714,1332,00
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)14,4714,1332,00
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner)0,000,0015,50
    
    
UTVIDET RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)1. kv. 20201. kv. 20192019
Resultat for perioden296284661
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:   
Verdiendring basisspreader000
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader000
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:   
Estimatavvik pensjon00-29
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon007
Totalresultat for perioden296284639
Tilordnet egenkapitaleiere288281616
Tilordnet fondsobligasjonseiere8323
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.