Resultat konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT    
(Mill. kroner)Note1. kv. 20201. kv. 20192019
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost 5654652 085
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi 7553243
Rentekostnader 2982141 014
Netto renteinntekter9 3423041 314
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 5450221
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 7726
Andre driftsinntekter 6624
Netto provisjons- og andre driftsinntekter 5349219
Utbytte 6112
Netto verdiendring på finansielle instrumenter5 -472762
Netto avkastning på finansielle investeringer -412874
Sum inntekter 3543811 607
Kostnader ved ytelser til ansatte 8985354
Administrasjonskostnader 3938143
Avskrivninger og avsetninger 131150
Andre driftskostnader 262399
Sum driftskostnader 167157646
Resultat før tap 187224961
Tap på utlån, garantier m.v.3 361350
Resultat før skatt 151211911
Skattekostnad 3449200
Resultat for perioden 117162711
Tilordnet egenkapitaleiere 109159688
Tilordnet fondsobligasjonseiere 8323
     
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 5,467,9534,50
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 5,467,9534,50
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) 0,000,0015,50
     
     
UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT    
(Mill. kroner) 1. kv. 20201. kv. 20192019
Resultat for perioden 117162711
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:    
Verdiendring basisspreader 6-52
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader -110
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:    
Estimatavvik pensjon 00-29
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon 007
Totalresultat for perioden 122158691
Tilordnet egenkapitaleiere 114155668
Tilordnet fondsobligasjonseiere 8323
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.