Note 1

Regnskapsprinsipper

Konsernets delårsregnskap er avlagt i henhold til vedtatte IFRS-standarder godkjent av EU pr. 31.03.2020. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering, og i tråd med de regnskapsprinsipper og målemetoder som ble benyttet i årsregnskapet for 2019.

Regnskapet presenteres i norske kroner, som også er morbankens og datterselskapenes funksjonelle valuta. Alle beløp er oppgitt i mill. kroner dersom ikke noe annet er opplyst.

Note 1.5 i årsregnskapet for 2019 omtaler bruk av estimater ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Ett av de viktigste områdene som det er knyttet kritiske estimater og forutsetninger til er måling av forventet tap på utlån (ECL) i henhold til IFRS 9. Covid-19 har medført endrede forutsetninger for beregning av forventet tap pr Q1 2020. Se note 3 for ytterligere informasjon.   

 

Note 2

Utlån og innskudd etter sektor og næring

KONSERNUtlån
Sektor/næring31.03.202031.03.201931.12.2019
Jordbruk og skogbruk558520568
Fiske og fangst3 5833 1963 502
Industri2 2402 6802 346
Bygg og anlegg1 086740915
Varehandel og hotell718630621
Supply/Offshore1 2229781 042
Eiendomsdrift7 7306 8377 692
Faglig/finansiell tjenesteytelse9861 2941 186
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse2 6351 9432 307
Offentlig forvaltning000
Utlandet292246262
Sum næringsliv/offentlig21 05019 06420 441
Personkunder44 24242 42443 815
Verdijustering utlån til virkelig verdi1365232
Sum brutto utlån og fordringer på kunder65 42861 54064 288
Forventet tap (ECL) - Steg 1 Næringsliv (NL)-23-21-30
Forventet tap (ECL) - Steg 1 Personkunder (PM)-8-5-5
Forventet tap (ECL) - Steg 2 Næringsliv (NL)-53-30-58
Forventet tap (ECL) - Steg 2 Personkunder (PM)-59-32-36
Forventet tap (ECL) - Steg 3 Næringsliv (NL)-116-163-106
Forventet tap (ECL) - Steg 3 Personkunder (PM)-24-19-24
Sum netto utlån og fordringer på kunder65 14561 27064 029
Herav utlån med flytende rente (amortisert kost)61 09857 56559 832
Herav utlån med fast rente (virkelig verdi)4 0473 7054 197
    
    
KONSERNInnskudd
Sektor/næring31.03.202031.03.201931.12.2019
Jordbruk og skogbruk231218187
Fiske og fangst1 2271 0301 252
Industri1 8271 5591 659
Bygg og anlegg858656841
Varehandel og hotell730731839
Eiendomsdrift1 7531 7001 648
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse5 3655 3165 448
Offentlig forvaltning855831777
Utlandet355
Andre2 2872 1682 462
Sum næringsliv/offentlig15 13614 21415 118
Personkunder22 29620 85221 685
Sum innskudd fra kunder37 43235 06636 803
 

Note 3

Tap på utlån og garantier

Måling av forventet kredittap (ECL) for utlån og garantier er gjennomført i tråd med IFRS 9. For å beregne forventet kredittap fordeler Sparebanken Møre engasjementene i tre steg:

Steg 1: Ved førstegangs innregning og hvis kredittrisikoen ikke har økt vesentlig, skal engasjementet plasseres i steg 1 og det avsettes for 12-måneders forventet tap.

Steg 2: Hvis kredittrisikoen har økt vesentlig siden første gangs innregning, og det ikke foreligger en tapshendelse, skal engasjementet overføres til steg 2 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden.

Steg 3: Hvis kredittrisikoen øker ytterligere, herunder at det foreligger tapshendelser, blir engasjementet overført til steg 3 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden. Engasjementet anses for å være kredittforringet.

Stegtildeling gjøres på avtalenivå og innebærer at to eller flere avtaler mot samme kunde kan ha ulik stegtildeling.

Et engasjement defineres som summen av utlån, ubenyttede trekkfasiliteter og garantier (ubenyttede trekkfasiliteter og garantier er ikke-balanseførte størrelser).

Et engasjement defineres som misligholdt og kredittforringet (non-performing) dersom et krav er forfalt med mer enn 90 dager og beløpet overstiger 1 000 kroner.

Et engasjement anses også for å være kredittforringet (non-performing) dersom engasjementet på grunn av svekket kredittverdighet hos debitor har blitt gjenstand for en individuell vurdering som har resultert i en livstids-ECL i steg 3.

Et engasjement er gjenstand for forbearance (betalingslettelse som følge av betalingsvansker) hvis banken innvilger endringer i engasjementsvilkårene som en følge av at skyldneren har problemer med å innfri sine betalingsforpliktelser. En performing (ikke-misligholdt) forbearance vil ligge i steg 2, mens en non-performing (misligholdt) forebearance vil ligge i steg 3.

Forventet tap på utlån er i balansen presentert som reduksjon av «Utlån til og fordringer på kunder» og forventet tap på garantier fremkommer på linjen «Andre avsetninger og forpliktelser». 

Konsekvenser av Covid-19 og måling av forventet kredittap (ECL) for utlån og garantier
Det følger av regnskapsreglene (IAS 34) at en delårsrapport skal inkludere informasjon om hendelser og transaksjoner som er vesentlige for å forstå endringene i et foretaks finansielle stilling og inntjening siden siste årsrapport. Opplysninger knyttet til disse hendelsene og transaksjonene skal ta hensyn til relevant informasjon som presenteres i siste årsrapport. Første kvartalsregnskap for 2020 er avlagt under andre økonomiske utsikter enn årsregnskapet for 2019.

Bankens tapsavsetning gjenspeiler forventet kredittap etter IFRS 9. Ved vurdering av forventet kredittap er de aktuelle forholdene på rapporteringstidspunktet og forventingene til den økonomiske utviklingen hensyntatt. Covid-19 har medført en ekstraordinær situasjon for bankens kunder. Flere av næringslivs- og personkundene har på kort sikt fått reduserte inntekter og det er knyttet stor usikkerhet til estimering av fremtidig kontantstrøm- og gjeldsbetjeningsevne for disse kundene.

Situasjonen har gitt seg utslag i ECL-beregningen pr 1. kvartal 2020. Endringer i økonomiske forhold har fått konsekvenser i makroøkonomiske scenarier og vekting.

 

Vekting pr 1. kvartal 2020:                             Vekting pr 31.12.2019:

  • Best:             10 %                              Best:                10 %
  • Basis:            50 %                              Basis:               80 %
  • Dårligst:        40 %                              Dårligst:           10 %

 

Ved endring av scenariovekter er det tatt utgangspunkt i analyser og anslag til Norges Bank og Statistisk Sentralbyrå. Anslagene for sentrale makrofaktorer er justert ned ift. tidligere anslag. I tillegg til de eksterne anslagene legger banken til grunn beste skjønn for å sikre at framskrivningene blir forventningsrette. Myndighetenes tiltakspakker vil på den annen side kunne begrense forventet tap. Statsgarantier reflekteres i bankens LGD-modell (forventet tapsgrad reduseres).

Banken har i vurderingene hensyntatt en vesentlig økning i bevilgede betalingslettelser. Det gjennomføres en individuell og konkret vurdering om søknaden om betalingslettelse er «forbearance» og dermed skal migrere til steg 2 (performing) eller steg 3 (non-performing). Migrering av avtaler fra steg 1 til steg 2 i 1. kvartal 2020 er i stor grad resultat av denne gjennomgangen og utgjør ca 600 mill. kroner.

Videre er det supplert med en mer portefølje- eller segmentbasert (hotell, turisme, reiseliv, personlig tjenesteytende næringer) tilnærming for vurdering av vesentlig økt kredittrisiko og migrering til steg 2. Dette på bakgrunn av at endringene i framtidsutsikter i mindre grad er fanget opp av ECL-modellen.

I tillegg til Covid-19 har det vært et kraftig fall i oljeprisen som en konsekvens av høy produksjon og vesentlig fall i etterspørselen. Dette har medført en overstyring av relevante variabler i ECL-modellen for å hensynta økt usikkerhet på enkeltengasjement innenfor oljeservicebransjen.  

Spesifikasjon av periodens resultatførte tap på utlån og garantier
KONSERN1. kv. 20201. kv. 20192019
Endring i ECL Steg 1-1110
Endring i ECL Steg 218237
Endring i ECL Steg 30-43-138
Økning i eksisterende forventede tap i steg 3 (individuelt vurdert)1162
Nye forventede tap i steg 3 (individuelt vurdert)1252155
Konstaterte tap dekket av tidligere tapsavsetninger i steg 3 (individuelt vurdert)4312
Reversering av tidligere forventede tap i steg 3 (individuelt vurdert)-9-7-30
Konstaterte tap hvor det tidligere ikke er foretatt individuell vurdering2110
Inngang på tidligere konstaterte tap-1-1-8
Tap på utlån og garantier361350
Endring i balanseførte tapsavsetninger/ECL i perioden    
KONSERN - 31.03.2020Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20193699240375
Tilgang av nye engasjement6208
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-7-4-3-14
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert0-10-1
Migrering til steg 14-130-9
Migrering til steg 2-436-131
Migrering til steg 30-242
Endring steg 3 (individuelt vurdert)--1414
ECL 31.03.202035117254406
- herav forventet tap på utlån PM8592491
- herav forventet tap på utlån NL2353116192
- herav forventet tap på garantier45114123
     
     
KONSERN - 31.03.2019Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20182661251338
Tilgang av nye engasjement3508
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-2-3-52-57
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert0-1109
Migrering til steg 11-9-1-9
Migrering til steg 2-111-37
Migrering til steg 30-132
Endring steg 3 (individuelt vurdert)--5050
ECL 31.03.20192763258348
- herav forventet tap på utlån PM5321956
- herav forventet tap på utlån NL2130163214
- herav forventet tap på garantier117678
     
     
KONSERN - 31.12.2019Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20182661251338
Tilgang av nye engasjement1511127
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-5-12-125-142
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert2204
Migrering til steg 11-22-1-22
Migrering til steg 2-360-2136
Migrering til steg 30-187
Endring steg 3 (individuelt vurdert)--127127
ECL 31.12.20193699240375
- herav forventet tap på utlån PM5362465
- herav forventet tap på utlån NL3058106194
- herav forventet tap på garantier15110116
Engasjement (eksponering) fordelt på risikogrupper basert på sannsynligheten for mislighold
KONSERN - 31.03.2020Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)50 530506-51 036
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)7 9222 521-10 443
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)8081 262-2 070
Kredittforringede engasjement--1 0011 001
Sum brutto engasjement59 2604 2891 00164 550
- Forventet tap (ECL)-35-117-254-406
Sum netto engasjement *)59 2254 17274764 144
     
     
KONSERN - 31.03.2019Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)48 432619-49 051
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)7 0952 609-9 704
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)529945-1 474
Kredittforringede engasjement--970970
Sum brutto engasjement56 0564 17397061 199
- Forventet tap (ECL)-27-63-258-348
Sum netto engasjement *)56 0294 11071260 851
     
     
KONSERN - 31.12.2019Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)50 157171-50 328
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)7 3692 489-9 858
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)1 7261 004-2 730
Kredittforringede engasjement--976976
Sum brutto engasjement59 2523 66497663 892
- Forventet tap (ECL)-36-99-240-375
Sum netto engasjement *)59 2163 56573663 517
*) Tabellene over tar utgangspunkt i eksponering (inkl. ubenyttede trekkfasiliteter og garantier) og inkluderer ikke fastrenteutlån vurdert til virkelig verdi. Tallene vil dermed ikke være avstembare mot balansen.
 

Note 4

Kredittforringede engasjement

Tabellen viser summen av engasjement med betalingsmislighold over 90 dager og øvrige kredittforringede engasjement (uten betalingsmislighold over 90 dager).
          
 31.03.202031.03.201931.12.2019
KONSERNSumPMNLSumPMNLSumPMNL
          
Brutto engasjement med betalingsmislighold over 90 dager170739712553721627686
Brutto øvrige kredittforringede engasjement831407918452981681434780
Brutto kredittforringede engasjement1 00111388897082888976110866
          
ECL på engasjement med betalingsmislighold over 90 dager231581910924195
ECL på øvrige kredittforringede engasjement231922223982312165211
ECL knyttet til kredittforringede engasjement254242302581824024024216
          
Netto engasjement med betalingsmislighold over 90 dager147588910643631385781
Netto øvrige kreditforringede engasjement600315696062158559829569
Netto kredittforringede engasjement747896587126464873686650
          
Brutto kredittforringede engasjement i % av utlån/garantier1,500,263,891,550,194,331,480,253,96
Netto kredittforringede engasjement i % av utlån/garantier1,120,212,891,140,153,161,120,202,98
 

Note 5

Klassifikasjon av finansielle instrument

Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunkt konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. En finansiell eiendel fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller selskapet overfører den finansielle eiendelen på en slik måte at risiko- og fortjenestepotensialet ved den finansielle eiendelen i det alt vesentlige blir overført. Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

KLASSIFISERING OG MÅLING
Konsernets beholdning av finansielle instrument klassifiseres ved førstegangs regnskapsføring i henhold til IFRS 9. Finansielle eiendeler klassifiseres i en av følgende kategorier:

• amortisert kost

• virkelig verdi med verdiendringer over resultatet

Klassifiseringen av de finansielle eiendelene er avhengig av to faktorer:

• formålet ved anskaffelsen av det finansielle instrumentet

• de kontraktsmessige kontantstrømmene til de finansielle eiendelene

Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost
Kategoriseringen av eiendelene forutsetter at følgende krav er oppfylt:

• eiendelen er anskaffet for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer

• kontantstrømmene består utelukkende av hovedstol og renter

Alle utlån og fordringer i konsernregnskapet, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir amortisert over lånets løpetid.  

Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost
Verdipapirgjeld, herunder verdipapirgjeld som inngår i virkelig verdisikring, lån og innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Beholdning av egne obligasjoner føres som reduksjon av gjelden.

Finansielle instrument vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
Konsernets beholdning av obligasjoner i likviditetsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Porteføljen holdes utelukkende for likviditetsstyring og porteføljen omsettes for å optimalisere avkastningen innenfor gjeldende kvalitetskrav til likviditetsporteføljen. Beholdningen av fastrenteutlån er klassifisert til virkelig verdi for å unngå regnskapsmessig misforhold sett i forhold til underliggende renteswapper.  

Finansielle derivater er kontrakter som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- eller valutarisiko banken har påtatt seg. Finansielle derivater bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, og balanseføres brutto pr. kontrakt som henholdsvis eiendel eller gjeld.

Aksjeporteføljen bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet.

Tap og gevinst som følge av verdiendringer på de eiendeler og gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet blir regnskapsført i den perioden de oppstår.

NIVÅER
Finansielle instrumenter innplasseres i ulike nivåer basert på kvaliteten på markedsdata for det enkelte type instrument.

Nivå 1 – Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked
I nivå 1 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og fondsandeler, samt obligasjoner og sertifikater på LCR-nivå 1 som omsettes i aktive markeder.

Nivå 2 – Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
I nivå 2 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, inkludert noterte priser i ikke aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår i hovedsak verdipapirgjeld, derivat og obligasjoner som ikke er på nivå 1.

Nivå 3 – Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata
I nivå 3 innplasseres finansielle instrumenter som ikke kan verdsettes basert på direkte eller indirekte observerbare priser. I kategorien inngår i hovedsak utlån til kunder, samt aksjer.

 

KONSERN - 31.03.2020Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 653653
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 7751 775
Utlån til og fordringer på kunder4 04761 09865 145
Sertifikater og obligasjoner7 758 7 758
Aksjer og andre verdipapirer181 181
Finansielle derivater3 149 3 149
Sum finansielle eiendeler15 13563 52678 661
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 3 1463 146
Innskudd fra kunder 37 43237 432
Finansielle derivater1 228 1 228
Verdipapirgjeld 28 55028 550
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 704704
Sum finansielle forpliktelser1 22869 83271 060
    
    
KONSERN - 31.03.2019Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 297297
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 561561
Utlån til og fordringer på kunder3 70557 56561 270
Sertifikater og obligasjoner7 229 7 229
Aksjer og andre verdipapirer188 188
Finansielle derivater1 093 1 093
Sum finansielle eiendeler12 21558 42370 638
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 1 0861 086
Innskudd fra kunder 35 06635 066
Finansielle derivater396 396
Verdipapirgjeld 26 42326 423
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 0011 001
Sum finansielle forpliktelser39663 57663 972
    
    
    
KONSERN - 31.12.2019Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 1 0721 072
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 0881 088
Utlån til og fordringer på kunder4 19759 83264 029
Sertifikater og obligasjoner6 938 6 938
Aksjer og andre verdipapirer194 194
Finansielle derivater1 176 1 176
Sum finansielle eiendeler12 50561 99274 497
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 817817
Innskudd fra kunder 36 80336 803
Finansielle derivater288 288
Verdipapirgjeld 28 27128 271
Ansvarlige lån 704704
Sum finansielle forpliktelser28866 59566 883
Netto verdiendring på finansielle instrumenter   
 1. kv. 20201. kv. 201931.12.2019
Sertifikater og obligasjoner-426-9
Aksjer-7616
Valutahandel (for kunder)121341
Rentehandel (for kunder)6116
Finansielle derivat-161-2
Netto verdiendring og gevinst /tap på finansielle instrumenter-472762
 

Note 6

Finansielle instrument til amortisert kost

KONSERN31.03.202031.03.201931.12.2019
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank6536532972971 0721 072
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 7751 7755615611 0881 088
Utlån til og fordringer på kunder61 09861 09857 56557 56559 83259 832
Sum finansielle eiendeler63 52663 52658 42358 42361 99261 992
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner3 1463 1461 0861 086817817
Innskudd fra kunder37 43237 43235 06635 06636 80336 803
Verdipapirgjeld28 47928 55026 51626 42328 36228 271
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner6657041 0111 001714704
Sum finansielle forpliktelser69 72269 83263 67963 57666 69666 595
 

Note 7

Finansielle instrument til virkelig verdi

En endring i diskonteringsrenten på 10 basispunkt vil gi et utslag på ca 10 mill. kroner på fastrenteutlånene.  

KONSERN - 31.03.2020Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 0474 047
Sertifikater og obligasjoner5 2822 476 7 758
Aksjer og andre verdipapirer5 176181
Finansielle derivat 3 149 3 149
Sum finansielle eiendeler5 2875 6254 22315 135
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 1 228 1 228
Sum finansielle forpliktelser-1 228-1 228
     
KONSERN - 31.03.2019Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 7053 705
Sertifikater og obligasjoner4 9912 238 7 229
Aksjer og andre verdipapirer18 170188
Finansielle derivat 1 093 1 093
Sum finansielle eiendeler5 0093 3313 87512 215
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 396 396
Sum finansielle forpliktelser-396-396
     
     
     
KONSERN - 31.12.2019Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 1974 197
Sertifikater og obligasjoner4 7412 197 6 938
Aksjer og andre verdipapirer6 188194
Finansielle derivat 1 176 1 176
Sum finansielle eiendeler4 7473 3734 38512 505
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 288 288
Sum finansielle forpliktelser-288-288
Avstemming av bevegelser i nivå 3 i perioden
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.194 197188
Kjøp/økning2580
Salg/reduksjon-513-8
Overført til Nivå 300
Overføring ut av Nivå 300
Gevinst/tap i perioden105-4
Balanseført verdi pr 31.03.204 047176
   
   
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.183 811175
Kjøp/økning690
Salg/reduksjon-171-3
Overført til Nivå 300
Overføring ut av Nivå 300
Gevinst/tap i perioden-4-2
Balanseført verdi pr 31.03.193 705170
 

Note 8

Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett

Konsernets verdipapirgjeld består av obligasjoner med fortrinnsrett kvotert i NOK og EUR utstedt av Møre Boligkreditt AS, i tillegg til sertifikater og obligasjonslån kvotert i NOK utstedt av Sparebanken Møre. Tabellen under gir en oversikt over konsernets utstedte obligasjoner med fortrinnsrett.  

Oversikt over utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i konsernet
ISINValutaNominell verdi 31.03.2020RenteUtstedtForfall31.03.202031.03.201931.12.2019
NO0010588072NOK1 050fast NOK 4,75 %201020251 2621 2251 187
NO0010676018NOK-3 mnd Nibor + 0,47 %20132019-2 506-
XS0968459361EUR25fast EUR 2,81 %20132028364302308
XS0984191873EUR306 mnd Euribor + 0,20 %20132020345290296
NO0010696990NOK-3 mnd Nibor + 0,45 %20132020-2 508231
NO0010720204NOK3 0003 mnd Nibor + 0,24 %201420203 0013 0003 001
NO0010730187NOK1 000fast NOK 1,50 %201520221 011989999
NO0010777584NOK3 0003 mnd Nibor + 0,58 %201620213 0133 0113 013
XS1626109968EUR250fast EUR 0,125 %201720222 9052 4472 490
NO0010819543NOK3 0003 mnd Nibor + 0,42 %201820243 0032 5003 004
XS1839386577EUR250fast EUR 0,375 %201820232 9472 4772 522
NO0010836489NOK1 000fast NOK 2,75 %201820281 1151 0411 024
NO0010853096NOK3 0003 mnd Nibor + 0,37 %201920253 002-2 503
XS2063496546EUR250fast EUR 0,01 %201920242 912-2 484
Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i Møre Boligkreditt AS  24 88022 29623 062

Pr 31.03.2020 hadde Sparebanken Møre 823 mill. kroner av OMF utstedt av Møre Boligkreditt AS (1 288 mill. kroner). Møre Boligkreditt AS hadde pr 31.03.2020 ingen egenbeholdning (0 mill. kroner).

 

Note 9

Driftssegmenter

Resultat - 1. kvartal 2020KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter3421221291900
Andre driftsinntekter12-13-3528284
Sum inntekter354-12-131572184
Driftskostnader167-1337381014
Resultat før tap1871-501191170
Tap på utlån36009270
Resultat før skatt1511-50110900
Skattekostnad34     
Resultat for perioden117     
       
Nøkkeltall - 31.03.2020KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)65 145-1191 48420 38443 3960
Innskudd fra kunder 1)37 432-1678613 08923 5730
Garantiforpliktelser1 762001 75660
Innskuddsdekning57,513,453,064,254,30
Antall årsverk35401575013413
       
       
Resultat - 1. kvartal 2019KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter304151141840
Andre driftsinntekter77-123424265
Sum inntekter381-11391382105
Driftskostnader157-1231331014
Resultat før tap224181051091
Tap på utlån130015-20
Resultat før skatt21118901111
Skattekostnad49     
Resultat for perioden162     
       
       
Nøkkeltall - 31.03.2019KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)61 270-1221 34018 36941 6830
Innskudd fra kunder 1)35 066-1876312 04022 2810
Garantiforpliktelser1 410001 400100
Innskuddsdekning57,214,856,965,553,50
Antall årsverk35601564813814
       
       
Resultat - 31.12.2019KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 314255097980
Andre driftsinntekter293-511109911520
Sum inntekter1 607-4911560891320
Driftskostnader646-5015312739719
Resultat før tap9611-384815161
Tap på utlån500040100
Resultat før skatt9111-384415061
Skattekostnad200     
Resultat for perioden711     
       
       
Nøkkeltall - 31.12.2019KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)64 029-1201 37219 69343 0840
Innskudd fra kunder 1)36 803-2171113 13422 9790
Garantiforpliktelser1 360001 35550
Innskuddsdekning57,50,051,866,753,30,0
Antall årsverk35701565113713
       
1) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell.
       
2) Består av hovedkontorsaktiviteter som ikke fordeles på rapportsegment, kundeengasjement ansatte, samt datterselskapet Sparebankeiendom AS som forvalter konsernets eide bygg.
 MØRE BOLIGKREDITT AS
Resultat1. kv. 20201. kv. 201931.12.2019
Netto renteinntekter8169308
Andre driftsinntekter-51-3
Sum inntekter7670305
Driftskostnader121045
Resultat før tap6460260
Tap på utlån, garantier m.v.3-1-11
Resultat før skatt6161271
Skattekostnad131449
Resultat for perioden4847222
    
    
Balanse31.03.202031.03.201931.12.2019
Utlån til kunder25 88023 68225 655
Egenkapital2 1022 0942 274
 

Note 10

Transaksjoner med nærstående parter

Dette er transaksjoner mellom morbanken og 100 % eide datterselskap som er foretatt på armlengdes avstand og til armlengdes priser.
De vesentligste transaksjonene som er foretatt og eliminert i konsernregnskapet er som følger:
MORBANK31.03.202031.03.201931.12.2019
Resultat   
Renter og kredittprovisjoner fra datterselskaper5310
Mottatt utbytte fra datterselskap227172172
Forvaltningshonorar fra Møre Boligkreditt AS9936
Betalt husleie til Sparebankeiendom AS3313
    
Balanse   
Fordring på datterselskap2 9751 2762 290
Obligasjoner med fortrinnsrett8231 2880
Gjeld til datterselskap3 0871 350848
Konsernintern bruksrett til eiendommer i Sparebankeiendom AS106114107
Akkumulert overført låneportefølje til Møre Boligkreditt AS25 88723 69625 658
 

Note 11

Egenkapitalbevis

20 største eiere pr 31.03.2020Antall EKBAndel av EKB i %
Sparebankstiftelsen Tingvoll975 2119,86
Cape Invest AS884 5488,95
Verdipapirfond Nordea Norge Verdi390 3433,95
Wenaasgruppen AS380 0003,84
MP Pensjon339 7813,44
Pareto AS297 1893,01
Verdipapirfond Pareto Aksje Norge275 5162,79
Wenaas Kapital AS250 0002,53
Verdipapirfondet Eika egenkapital218 2592,21
FLPS - Princ All Sec204 9032,07
Beka Holding AS150 1001,52
Lapas AS (Leif-Arne Langøy)123 5001,25
State Street Bank80 3290,81
Stiftelsen Kjell Holm76 0000,77
PIBCO AS75 0000,76
Forsvarets personell pensjonskasse68 9600,70
Storebrand Norge I Verdipapirfond59 8840,61
Malme AS55 0000,56
U Aandals Eftf AS50 0000,51
Morgan Stanley & Co. International41 1340,42
Sum 20 største eiere4 995 65750,53
Totalt antall EKB9 886 954100,00
 

Note 12

Ansvarlig kapital

Sparebanken Møres kapitaldekning er beregnet i henhold til IRB grunnleggende metode for kredittrisiko. Beregninger knyttet til markedsrisiko baseres på standardmetoden og for operasjonell risiko på basismetoden.

Motsyklisk kapitalbuffer ble med virkning fra 13.mars 2020 redusert fra 2,5 prosent til 1,0 prosent. Nivået fastsettes av Finansdepartementet etter råd fra Norges Bank.

Kravet til ren kjernekapital for Pilar 1 er 11,0 prosent. Kravet består av et minstekrav på 4,5 prosent, bevaringsbuffer på 2,5 prosent, systemrisikobuffer på 3,0 prosent og motsyklisk kapitalbuffer på 1,0 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et individuelt Pilar 2-krav for Sparebanken Møre på 1,7 prosent, dog minimum 590 mill. kroner. 

Rapportert kapitaldekning i årsrapporten for 2019 var basert på et foreslått kontantutbytte på kr 17,50 per egenkapitalbevis, totalt 173 mill. kroner, og avsetning til utbyttemidler til lokalsamfunnet på totalt 176 mill. kroner. Endelig kontantutbytte for 2019 ble 16. april 2020 fastsatt av Generalforsamlingen i Sparebanken Møre til kr 14,00 pr egenkapitalbevis, totalt 138 mill. kroner, og avsetning til utbyttemidler til lokalsamfunnet ble fastsatt til 141 mill. kroner. Som følge av redusert utbytteutdeling ble konsernets rene kjernekapitaldekning pr 31.12.2019 styrket med 0,3 p.p., fra 17,4 % til 17,7 %. Tilsvarende ble kjernekapitaldekningen økt fra 19,3 % til 19,5 %, og ansvarlig kapital ble økt fra 21,5 % til 21,7 %.

Tallene for 31.12.2019 i kvartalsrapporten er omarbeidet i forhold til rapportert kapitaldekning i årsrapporten for 2019, og reflekterer dermed Generalforsamlingens vedtak av 16. april 2020.  

 

 31.03.202031.03.201931.12.2019
Egenkapitalbevis989989989
- egne egenkapitalbevis-2-3-3
Overkursfond357356357
Fondsobligasjoner (AT1)599349599
Grunnfondskapital2 8192 6492 819
Gavefond125125125
Utjevningsfond1 5591 3911 559
Foreslått utbytte1380138
Foreslått utbyttemidler for lokalsamfunnet1400140
Annen egenkapital239226246
Periodens totalresultat1221580
Sum balanseført egenkapital7 0856 2406 970
    
Kjernekapital (T1)   
Goodwill, immaterielle eiendeler og andre fradrag-51-41-53
Verdijusteringer av finansielle eiendeler og forpliktelser verdsatt til virkelig verdi-16-13-14
Fradrag overfinansiering pensjon-3-170
Fondsobligasjoner (AT1)-599-349-599
Forventet tap iht IRB utover beregnet ECL iht IFRS 9-338-215-352
Fradrag for foreslått utbytte-1380-138
Fradrag for foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet-1400-140
Fradrag for periodens totalresultat-122-158-
Sum ren kjernekapital (CET1)5 6785 4475 673
Fondsobligasjoner - klassifisert som egenkapital599349599
Fondsobligasjoner - klassifisert som gjeld01470
Sum kjernekapital (T1)6 2775 9436 272
    
Tilleggskapital (T2)   
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital704703704
Sum tilleggskapital (T2)704703704
    
Netto ansvarlig kapital6 9816 6466 976
    
Risikovektede eiendeler (RWA) fordelt etter engasjementskategorier   
Kredittrisiko - standardmetoden31.03.202031.03.201931.12.2019
Stater og sentralbanker000
Lokale og regionale myndigheter269223188
Offentlig foretak626573
Institusjoner790401342
Obligasjoner med fortrinnsrett407347373
Egenkapitalposisjoner17398148
Øvrige engasjement675719666
Sum kredittrisiko, standardmetoden2 3761 8531 790
    
Kredittrisiko - grunnleggende IRB-metode   
Massemarked pant i fast eiendom8 7708 7858 684
Massemarked øvrige engasjementer431628431
Foretak18 93519 68717 969
Sum kredittrisiko, grunnleggende IRB-metode28 13629 10027 084
    
Risiko for svekket kredittverdighet hos motpart (CVA-tillegg) - markedsrisiko826502535
Operasjonell risiko (basismetoden)2 7352 5822 735
Overgangsregel (Basel I-gulvet)06300
Risikovektede eiendeler34 07334 66732 144
    
Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent1 5331 5601 446
    
Bufferkrav:31.03.202031.03.201931.12.2019
Bevaringsbuffer, 2,5 prosent852867804
Systemrisikobuffer, 3,0 prosent1 0221 040964
Motsyklisk kapitalbuffer, 1,0 % (2,0 % pr 31.03.2019 og 2,5 % pr 31.12.2019)341693804
Sum bufferkrav til ren kjernekapital2 2152 6002 572
Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav1 9301 2871 655
    
Kapitaldekning i prosent av beregningsgrunnlaget31.03.202031.03.201931.12.2019
Ansvarlig kapital20,519,221,7
Ansvarlig kapital inkl. 50 % av resultatet20,719,4-
Kjernekapital18,417,119,5
Kjernekapital inkl. 50 % av resultatet18,617,3-
Ren kjernekapital16,715,717,7
Ren kjernekapital inkl. 50 % av resultatet16,915,9-
    
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio LR)31.03.202031.03.201931.12.2019
Beregningsgrunnlag81 37674 47677 552
Uvektet kjernekapitalandel prosent7,78,08,1
Uvektet kjernekapitalandel inkl. 50 % av resultatet7,88,1-