Kontantstrømoppstilling

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
(Mill. kroner)31.03.202031.03.201931.12.2019
    
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   
Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer6435332 449
Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer-201-118-515
Innbetalinger av utbytte6112
Driftsutbetalinger-192-125-548
Utbetalinger av skatt-42-100-81
Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner-687727200
Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån til kunder-609-657-3 755
Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter-531-29552
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder6296522 390
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter-984618204
    
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   
Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer4030134
Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer3 0271 2368 462
Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer-4 008-2 164-8 649
Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.000
Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.-4-5-33
Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler15712463
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-788-779-23
    
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   
Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital-161-124-563
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner2 329131-138
Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld005 374
Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld-9800-4 317
Utbetalinger av utbytte00-153
Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld173-402-396
Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjon00250
Betalte renter på utstedt fondsobligasjon-8-4-23
Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter1 353-39934
    
Netto endring likvider-419-560215
Likviditetsbeholdning 01.011 072857857
Likviditetsbeholdning 31.03/31.126532971 072