Balanse morbank

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)31.03.202031.03.201931.12.2019
Kontanter og fordringer på Norges Bank6532971 072
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner4 6301 7113 259
Utlån til og fordringer på kunder39 38437 71038 494
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer8 4848 3756 260
Finansielle derivater1 038545586
Aksjer og andre verdipapirer181188194
Eierinteresser i konsernselskaper2 0712 0712 071
Eiendel ved utsatt skatt0500
Immaterielle eiendeler514153
Varige driftsmidler194235198
Andre eiendeler1229484
Sum eiendeler56 80851 31752 271
    
FORPLIKTELSER OG EGENKAPITAL - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)31.03.202031.03.201931.12.2019
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner4 9862 3251 519
Innskudd fra kunder37 44835 08336 824
Utstedte sertifikater og obligasjoner4 4935 4155 209
Finansielle derivater1 215356242
Andre forpliktelser645826733
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter706486
Andre avsetninger og forpliktelser233107230
Fondsobligasjoner02980
Ansvarlige lån704704704
Sum forpliktelser49 79445 17845 547
Egenkapitalbevis989989989
Beholdning av egne egenkapitalbevis-2-3-3
Overkurs357356357
Fondsobligasjoner599349599
Innskutt egenkapital1 9431 6911 942
Grunnfondskapital2 8192 6492 819
Gavefond125125125
Utjevningsfond1 5591 3911 559
Annen egenkapital271-1279
Totalresultat for perioden2962840
Opptjent egenkapital5 0714 4484 782
Sum egenkapital7 0146 1396 724
Sum forpliktelser og egenkapital56 80851 31752 271