Balanse konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)Note31.03.202031.03.201931.12.2019 
Kontanter og fordringer på Norges Bank5 6 10 6532971 072 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner5 6 10 1 7755611 088 
Utlån til og fordringer på kunder2 3 4 5 7 10 65 14561 27064 029 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer5 7 10 7 7587 2296 938 
Finansielle derivater5 7 3 1491 0931 176 
Aksjer og andre verdipapirer5 7 181188194 
Eiendel ved utsatt skatt 0540 
Immaterielle eiendeler 514153 
Varige driftsmidler 232307236 
Andre eiendeler 1269589 
Sum eiendeler 79 07071 13574 875 
      
FORPLIKTELSER og EGENKAPITAL - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)Note31.03.202031.03.201931.12.2019 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner5 6 10 3 1461 086817 
Innskudd fra kunder2 5 7 10 37 43235 06636 803 
Utstedte sertifikater og obligasjoner5 6 8 28 55026 42328 271 
Finansielle derivater5 7 1 228396288 
Andre forpliktelser 557755641 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 706186 
Andre avsetninger og forpliktelser 298107295 
Fondsobligasjoner5 6 02980 
Ansvarlige lån5 6 704703704 
Sum forpliktelser 71 98564 89567 905 
Egenkapitalbevis11 989989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis -2-3-3 
Overkurs 357356357 
Fondsobligasjoner 599349599 
Innskutt egenkapital 1 9431 6911 942 
Grunnfondskapital 2 8192 6492 819 
Gavefond 125125125 
Utjevningsfond 1 5591 3911 559 
Annen egenkapital 517226525 
Totalresultat for perioden 1221580 
Opptjent egenkapital 5 1424 5495 028 
Sum egenkapital 7 0856 2406 970 
Sum forpliktelser og egenkapital 79 07071 13574 875