Kvartalsberetning fra styret

Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet. Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS og delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering.

RESULTAT I 1. KVARTAL 2020
Resultat etter skatt i 1. kvartal 2020 utgjorde 117 mill. kroner, 0,61 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 162 mill. kroner og 0,92 % i tilsvarende kvartal i fjor.

Egenkapitalrentabiliteten i 1. kvartal 2020 ble 7,1 %, mot 11,0 % i 1. kvartal 2019 og kostnader i prosent av inntekter utgjorde 47,2 % mot 41,2 % i 1. kvartal 2019.

Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kroner 5,46 (7,95) for konsernet og kroner 14,47 (14,13) for morbanken.

Styret er ut ifra omstendighetene fornøyd med Sparebanken Møres resultat for 1. kvartal 2020.

Rentenetto
Netto renteinntekter på 342 mill. kroner er 38 mill. kroner og 12,5 % høyere enn i tilsvarende kvartal i fjor. Som andel av forvaltningskapitalen utgjør dette 1,80 %, som er 0,11 p.e. høyere enn i 1. kvartal 2019.

Både innen personkunde- og næringslivsmarkedet er rentemarginen både på utlån og innskudd på samme nivå i 1. kvartal 2020 som i 1. kvartal 2019.

Økningen i netto renteinntekter sammenlignet med 1. kvartal 2019 kommer derfor i hovedsak som følge av et høyere utlåns- og innskuddsvolum samt bedre rentebidrag fra bankens egenkapital.

Sterk konkurranse både på utlåns- og innskuddssiden og redusert risiko i utlånsporteføljen har bidratt til press nedover på rentenettoen.  

Banken gjennomførte en rentereduksjon på utlån med inntil 0,85 p.e. fra 8. april og innskuddsrentene reduseres ultimo mai. Dette vil gi en reduksjon i netto renteinntekter i 2. kvartal.

Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter ble 12 mill. kroner i kvartalet, 65 mill. kroner lavere enn i 1. kvartal i fjor. Avkastning på finansielle investeringer er 69 mill. kroner lavere enn i 1. kvartal 2019. Kurstap fra obligasjonsbeholdningen utgjør 42 mill. kroner i kvartalet, mot en gevinst på 6 mill. kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Kurstap på aksjer utgjør 7 mill. kroner mot en gevinst på 6 mill. kroner i 1. kvartal 2019, og inntekter fra øvrige finansielle investeringer viser en reduksjon på 8 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Andre inntekter utenom finansielle investeringer viser en økning på 4 mill. kroner i forhold til 1. kvartal 2019.

Kostnader
Driftskostnadene i kvartalet utgjorde 167 mill. kroner, som er 10 mill. kroner høyere enn i samme kvartal i fjor. Personalkostnadene er 4 mill. kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor og utgjør 89 mill. kroner. Bemanningen er redusert med 2 årsverk de siste 12 månedene og utgjør 354 årsverk. Andre kostnader er økt med 6 mill. kroner fra samme periode i fjor.

Kostnader som andel av inntekter utgjorde 47,2 % i 1. kvartal 2020, som er en økning på 6,0 p.e. sammenlignet med 1. kvartal i fjor.

Tapsnedskrivning og mislighold
Kvartalsregnskapet er belastet med 36 mill. kroner i tap på utlån og garantier (13 mill. kroner). Omregnet på årsbasis utgjør dette 0,19 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (0,07 %). Tap innen næringslivssegmentet er økt med 9 mill. kroner i kvartalet, og innen personkundesegmentet er det en økning på 27 mill. kroner.

Pr utgangen av 1. kvartal 2020 utgjør totalt forventet tap 406 mill. kroner, tilsvarende 0,61 % av utlån og garantier (348 mill. kroner og 0,56 %). Av totalt forventet tap er 23 mill. kroner knyttet til kredittforringede engasjement med betalingsmislighold over 90 dager (19 mill. kroner), noe som utgjør 0,03 % av utlån og garantier (0,03 %). 231 mill. kroner er relatert til øvrige kredittforringede engasjementer (239 mill. kroner), tilsvarende 0,35 % av brutto utlån og garantier (0,38 %).

Netto kredittforringede engasjement (engasjement med betalingsmislighold over 90 dager og øvrige engasjement i steg 3) har de siste 12 månedene hatt en økning på 35 mill. kroner. Pr utgangen av 1. kvartal 2020 fordeler netto kredittforringede engasjement seg med 658 mill. kroner på næringslivsmarkedet og 89 mill. kroner på personmarkedet. Totalt utgjør dette 1,12 % av brutto utlån og garantier (1,14 %).

Utlån til kunder
Ved utgangen av 1. kvartal 2020 utgjorde utlån til kunder 65 145 mill. kroner (61 270 mill. kroner). De siste 12 månedene har det vært en økning på utlån til kunder på totalt 3 875 mill. kroner, tilsvarende 6,3 %. Utlån til personkunder økte med 4,3 %, mens utlån til næringslivskunder har økt med 10,4 % siste 12 måneder. I 1. kvartal 2020 er det en økning i utlån til næringslivskunder på 3,0 % og en økning på 1,0 % til personkunder. Personmarkedsandelen av utlån er ved utgangen av 1. kvartal 2020 på 67,7 % (69,2 %).

Innskudd fra kunder
Innskudd fra kunder har de siste 12 månedene økt med 2 366 mill. kroner og 6,7 %. Ved utgangen av 1. kvartal 2020 utgjør innskuddene 37 432 mill. kroner (35 066 mill. kroner). Innskudd fra personmarkedet har økt med 6,9 % de siste 12 månedene, innskudd fra næringsliv har økt med 6,7 % og innskudd fra det offentlige har økt med 2,9 %. Personmarkedets relative andel av innskuddene utgjør 59,6 % (59,5 %), innskudd fra næringslivsmarkedet utgjør 38,1 % (38,2 %) og det offentliges andel av innskuddene utgjør 2,3 % (2,3 %).

Innskudd som andel av utlån utgjør 57,5 % ved utgangen av 1. kvartal 2020 (57,2 %).

KAPITALDEKNING
Sparebanken Møre er meget godt kapitalisert. Ved utgangen av første kvartal var ren kjernekapitaldekning 16,9 % (15,9 %) inkl. 50 % av resultatet hittil i år. Dette er 4,2 prosentpoeng høyere enn det samlede regulatoriske minstekravet til ren kjernekapitaldekning på 12,7 %. Inkludert 50 % av resultatet hittil i år utgjør ansvarlig kapital 20,7 % (19,4 %), kjernekapital utgjør 18,6 % (17,3 %).

Kapitaldekningen er beregnet i henhold til EUs kapitalkravsregelverk CRR/CRD IV som ble innført med virkning fra 31.12.2019.

De viktigste endringene gjeldende fra 31.12.2019 er at overgangsregelen knyttet til Basel I -gulvet fjernes og det innføres en SMB-rabatt på 23,82 % for SMB-kunder med lån inntil EUR 1,5 millioner og årlig omsetning under EUR 50 millioner.

Motsyklisk kapitalbuffer ble med virkning fra 13. mars 2020 redusert fra 2,5 prosent til 1,0 prosent. Nivået fastsettes av Finansdepartementet etter råd fra Norges Bank.

Samlet regulatorisk minstekrav til ren kjernekapitaldekning for Sparebanken Møre inkludert Pilar 2 tillegg var ved utgangen av 1. kvartal 2020 på 12,7 %. Ved vurdering av Pilar 2 tillegget for Sparebanken Møre i 2018 fastsatte Finanstilsynet dette til 1,7 %, dog minimum 590 mill. kroner med virkning fra 31. mars 2019.

Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio, LR) er ved utgangen av 1. kvartal 2020 på 7,8 %, 0,3 p.e. lavere enn ved utgangen av 1. kvartal 2019. Det regulatoriske minimumskravet (3 %) og bufferkravet (2 %), samlet 5 % overholdes med god margin.

DATTERSELSKAPER
Samlet resultat i bankens tre datterselskaper ble 48 mill. kroner etter skatt i 1. kvartal 2020 (48 mill. kroner).

Møre Boligkreditt AS er etablert som et ledd i konsernets langsiktige finansieringsstrategi, og kredittforetakets hovedmålsetting er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer. Selskapet har ved utgangen av 1. kvartal 2020 netto utstående obligasjoner for 24,8 milliarder kroner i markedet, vel 35 % av innlånene er i annen valuta enn NOK. Selskapet har gitt 48 mill. kroner i resultatbidrag i 1. kvartal 2020 (47 mill. kroner).

Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester innen eiendomsomsetning til både personkunder og næringslivet. Selskapet har gitt et resultatbidrag på -0,4 mill. kroner i 1. kvartal 2020 (0,4 mill. kroner). Det var ved utgangen av kvartalet 13 årsverk i selskapet.

Sparebankeiendom AS har som formål å eie og forvalte bankens egne forretningseiendommer. Selskapet har gitt et resultatbidrag på 0,4 mill. kroner i 1. kvartal 2020 (0,3 mill. kroner). Det er ingen ansatte i selskapet.

EGENKAPITALBEVIS
Ved utgangen av 1. kvartal 2020 var det 5 671 eiere av Sparebanken Møres egenkapitalbevis. Antall utstedte egenkapitalbevis er 9 886 954. Eierandelskapitalen utgjør 49,6 % av bankens totale egenkapital.

I note 11 finnes en oversikt over de 20 største eierne av bankens egenkapitalbevis. Pr 31. mars 2020 eide banken 22 111 egne egenkapitalbevis. Disse er anskaffet via Oslo Børs til markedskurs.

UTSIKTENE FRAMOVER
Produksjon og etterspørsel i Møre og Romsdal vil etter alt å dømme samlet sett falle i år. Dette skyldes myndighetenes aktivitetsdempende tiltak mot koronaviruset, samt det kraftige oljeprisfallet. Svekkelsen av den norske kronen vil være positiv for eksport og importkonkurrerende virksomhet, mens den vil innebære høyere kostnader og svekket lønnsomhet for virksomheter med høy importandel. En vesentlig del av næringslivet vil imidlertid kunne komme i gjenge etter at de strengeste smitteverntiltakene er opphevet. I så fall vil aktiviteten ta seg opp i annet halvår og gjennom 2021. Enkelte bransjer vil likevel trolig bli påvirket i en lengre periode framover. Eksempel på dette er reiseliv med tilknyttede aktører, handel og tjenesteytende næringer, samt den maritime industrien. Et vedvarende lavt oljeprisnivå vil være negativt for næringslivet på Nordvestlandet.

Nedgangen i aktivitetsnivået har ført til en sterk oppgang i antall permitteringer. Ved utgangen av mars utgjorde ledigheten i Møre og Romsdal 10,0 prosent av arbeidsstyrken. Til sammenligning var ledighetsprosenten i landet som helhet på 10,7 prosent. Mye av oppgangen i ledigheten vil imidlertid trolig være av kortvarig karakter.

For Norge sett under ett har husholdningenes gjeldsvekst falt jevnt gjennom 2019 og så langt i 2020 og ligger nå på en årsrate under 5 prosent. Det har vært en fallende trend i denne størrelsen helt siden 2012. Utlånsveksten til næringslivsmarkedet holdt seg mer stabil i 2019, men har falt markert så langt i år.

Banken registrerer i første kvartal noe avtakende veksttakt i utlån til personmarkedet sammenlignet med utgangen av fjerde kvartal. Veksttakten til næringslivsmarkedet holder seg høy gjennom kvartalet. Innskuddsveksten er god og innskuddsdekningen er høy.

Det forventes at utlånsveksten innenfor personmarkedet vil holde seg under 5 prosent i 2020. For næringslivsmarkedet vil veksten falle til et tilsvarende nivå, bl.a. som følge av sterk vekst gjennom 2019, men også grunnet et lavere investeringsnivå som følge av koronakrisen.

Banken har en solid kapitalbase og god likviditet og vil også gjennom koronakrisen være en sterk og engasjert støttespiller for våre kunder. Fokus er hele tiden å ha god drift og lønnsomhet.

Sparebanken Møre har en målsetting om kostnadseffektiv drift der kostnadsandelen skal komme under 40 prosent. Bankens strategiske målsetting er en egenkapitalrentabilitet over 11 prosent. Med den varighet og de konsekvenser myndighetenes aktivitetsdempende tiltak mot koronaviruset nå synes å få, er det lite trolig at bankens strategiske målsettinger nås i 2020.

 

Ålesund, 31. mars 2020
29. april 2020

I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE

LEIF-ARNE LANGØY, styreleder
RAGNA BRENNE BJERKESET, styrets nestleder
HENRIK GRUNG
JILL AASEN
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
KÅRE ØYVIND VASSDAL
HELGE KARSTEN KNUDSEN
MARIE REKDAL HIDE

TROND LARS NYDAL, adm.direktør