Resultat konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT    
(Mill. kroner)Note1. kv. 20191. kv. 20182018
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost 4684201 769
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi 5038171
Rentekostnader 214169761
Netto renteinntekter9 3042891 179
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 5049208
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 7725
Andre driftsinntekter 6524
Netto provisjons- og andre driftsinntekter 4947207
Utbytte 113
Netto verdiendring på finansielle instrumenter5 27538
Netto avkastning på finansielle investeringer 28641
Sum inntekter 3813421 427
Kostnader ved ytelser til ansatte 8584340
Administrasjonskostnader 3838133
Avskrivninger og avsetninger 11731
Andre driftskostnader 232099
Sum driftskostnader 157149603
Resultat før tap 224193824
Tap på utlån, garantier m.v.3 13216
Resultat før skatt 211191808
Skattekostnad 4950203
Resultat for perioden 162141605
Tilordnet egenkapitaleiere 159138594
Tilordnet fondsobligasjonseiere 3311
     
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 7,957,0029,80
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 7,957,0029,80
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) 0,000,0014,00
     
     
UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT    
(Mill. kroner) 1. kv. 20191. kv. 20182018
Resultat for perioden 162141605
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:    
Verdiendring basisspreader -5-5-18
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader 114
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:    
Estimatavvik pensjon 0012
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon 00-3
Totalresultat for perioden 158137600
Tilordnet egenkapitaleiere 155134589
Tilordnet fondsobligasjonseiere 3311
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.