Note 1

Regnskapsprinsipper

Konsernets delårsregnskap er avlagt i henhold til vedtatte IFRS-standarder godkjent av EU pr. 31.03.2019. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering, og i tråd med de regnskapsprinsipper og målemetoder som ble benyttet i årsregnskapet for 2018, med unntak av IFRS 16 som trådte i kraft 1.1.2019.

Regnskapet presenteres i norske kroner, som også er morbankens og datterselskapenes funksjonelle valuta. Alle beløp er oppgitt i mill. kroner dersom ikke noe annet er opplyst.  

IFRS 16 Leieavtaler trådte i kraft 1.1.2019. Denne standarden erstattet IAS 17 Leieavtaler. IFRS 16 angir prinsipper for innregning, måling, presentasjon og opplysninger om leieavtaler for begge parter i en leieavtale, dvs. kunden (leietager) og tilbyder (utleier). Den nye standarden krever at leietager innregner eiendeler og forpliktelser for de fleste leieavtaler, noe som er en vesentlig endring fra tidligere prinsipper. Den regnskapsmessige behandlingen for utleier er uforandret. 

Sparebanken Møre har valgt å benytte seg av modifisert retrospektiv metode ved implementeringen av IFRS 16. Dette medfører at sammenligningstall for 2018 ikke blir omarbeidet. I hovedsak er det konsernets ordinære husleieavtaler som blir omfattet av IFRS 16. Diskonteringsrenten som er benyttet utgjør 2,4 %. Bruksrett presenteres i balansen under regnskapslinjen «Varige driftsmidler», mens tilhørende leieforpliktelse presenteres under regnskapslinjen «Andre forpliktelser».

Ved implementeringen av IFRS 16 pr. 1.1.2019 ble bruksrett og tilhørende leieforpliktelse innregnet med 90 mill. kroner. Implementeringen medførte en reduksjon i ren kjernekapital på 0,04 %.

Som en konsekvens av de nye reglene er konsernets husleiekostnad redusert med 3,2 mill. kroner i 1. kvartal 2019, mens rentekostnaden er økt med 0,4 mill. kroner og avskrivingene er økt med 2,9 mill. kroner. Overgangen til IFRS 16 har altså gitt en marginal kostnadsøkning for konsernet på 0,1 mill. kroner i 1. kvartal 2019.   

 

Note 2

Utlån og innskudd etter sektor og næring

KONSERN Utlån
Sektor/næring31.03.201931.03.201831.12.2018
Jordbruk og skogbruk520470542
Fiske og fangst3 1962 8753 206
Industri2 6802 5552 369
Bygg og anlegg740608698
Varehandel og hotell630646676
Supply/Offshore9788061 005
Eiendomsdrift6 8376 7086 733
Faglig/finansiell tjenesteytelse1 2941 2271 272
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse1 9432 1481 867
Offentlig forvaltning0110
Utlandet246175248
Sum næringsliv/offentlig19 06418 22918 616
Personkunder42 42440 22441 917
Verdijustering utlån til virkelig verdi523056
Sum brutto utlån og fordringer på kunder61 54058 48360 589
Forventet tap (ECL) - Steg 1-26-25-25
Forventet tap (ECL) - Steg 2-62-43-60
Forventet tap (ECL) - Steg 3-87-114-111
Individuelle nedskrivninger-95-54-47
Sum netto utlån og fordringer på kunder61 27058 24760 346
Herav utlån med flytende rente (amortisert kost)57 56554 58556 535
Herav utlån med fast rente (virkelig verdi)3 7053 6623 811
    
    
KONSERN Innskudd
Sektor/næring31.03.201931.03.201831.12.2018
Jordbruk og skogbruk218215181
Fiske og fangst1 0301 149995
Industri1 5591 6071 559
Bygg og anlegg656561661
Varehandel og hotell731673813
Eiendomsdrift1 7001 3341 576
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse5 3165 0225 043
Offentlig forvaltning831733780
Utlandet545
Andre2 1682 3132 177
Sum næringsliv/offentlig14 21413 61113 790
Personkunder20 85219 92820 624
Sum innskudd fra kunder35 06633 53934 414
 

Note 3

Tap på utlån og garantier

Måling av forventet kredittap (ECL) for utlån og garantier er gjennomført i tråd med IFRS 9. For å beregne forventet kredittap fordeler Sparebanken Møre engasjementene i tre steg:

Steg 1: Ved førstegangs innregning og hvis kredittrisikoen ikke har økt vesentlig, skal engasjementet plasseres i steg 1 og det avsettes for 12-måneders forventet tap.

Steg 2: Hvis kredittrisikoen har økt vesentlig uten at det foreligger objektive bevis på tap skal engasjementet overføres til steg 2 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden.

Steg 3: Hvis kredittrisikoen økes ytterligere og det foreligger objektive bevis på tap eller det er foretatt individuell nedskrivning, blir engasjementet overført til steg 3.

Forventet tap på utlån er i balansen presentert som reduksjon av «Utlån til og fordringer på kunder» og forventet tap på garantier fremkommer på linjen «Andre avsetninger og forpliktelser».

Benyttet metodikk for måling av forventet kredittap (ECL) i henhold til IFRS 9 er redegjort for i note 6 i årsrapporten for 2018.

Spesifikasjon av periodens tapskostnad på utlån og garantier   
KONSERN31.03.201931.03.201831.12.2018
Endring i ECL Steg 1111
Endring i ECL Steg 22-216
Endring i ECL Steg 3-43-5-12
Økning i eksisterende individuelle nedskrivninger602
Nye individuelle nedskrivninger521230
Konstaterte tap dekket av tidligere individuelle nedskrivninger3511
Reversering av tidligere individuelle nedskrivninger-7-6-33
Konstaterte tap hvor det tidligere ikke er avsatt for individuelle nedskrivninger128
Inngang på tidligere konstaterte tap-1-5-7
Tap på utlån og garantier13216
Endring i ECL i perioden    
KONSERN - 31.03.2019Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20182661251338
Tilgang av nye engasjement3508
Avgang av engasjement og overføring til individuell tapsvurdering-2-3-52-57
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert0-1109
Migrering til steg 11-9-1-9
Migrering til steg 2-111-37
Migrering til steg 30-132
Endring i individuelle tapsnedskrivninger--5050
ECL 31.03.20192763258348
- herav forventet tap på utlån2662182270
- herav forventet tap på garantier117678
     
     
KONSERN - 31.03.2018Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Totale nedskrivinger pr 31.12.2017 ihht IAS 39   336
Effekt av endring av regler ifbm overgang til IFRS 9   -1
ECL 01.01.2018 ihht IFRS 92546264335
Tilgang av nye engasjement5229
Avgang av engasjement og overføring til individuell tapsvurdering-3-4-5-12
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-1-20-3
Migrering til steg 11-4-6-9
Migrering til steg 2-1807
Migrering til steg 30-242
Endring i individuelle tapsnedskrivninger--55
ECL 31.03.20182644264334
- herav forventet tap på utlån2543168236
- herav forventet tap på garantier119698
     
     
KONSERN - 31.12.2018Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Totale nedskrivninger pr 31.12.2017 ihht IAS 39   336
Effekt av endring av regler ifbm overgang til IFRS 9   -1
ECL 01.01.2018 ihht IFRS 92546264335
Tilgang av nye engasjement916126
Avgang av engasjement og overføring til individuell tapsvurdering-6-12-13-30
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-2-3138
Migrering til steg 13-18-8-23
Migrering til steg 2-232-1119
Migrering til steg 30-165
Endring i individuelle tapsnedskrivninger---1-1
ECL 31.12.20182661251338
- herav forventet tap på utlån2560158243
- herav forventet tap på garantier119395
Engasjement (eksponering) fordelt på risikogrupper basert på sannsynligheten for mislighold
KONSERN - 31.03.2019Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)48 432619049 051
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)7 0952 61041510 120
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)52994531 476
Misligholdte/tapsutsatte engasjement--552552
Sum brutto engasjement56 0564 17397061 199
- Forventet tap (ECL)-27-63-258-348
Sum netto engasjement *)56 0294 11071260 851
     
     
KONSERN - 31.03.2018Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)46 48918779647 472
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)6 2551 4321 6709 357
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)8343521351 321
Misligholdte/tapsutsatte engasjement--348348
Sum brutto engasjement53 5781 9712 94958 498
- Forventet tap (ECL)-26-44-264-334
Sum netto engasjement *)53 5521 9272 68558 164
     
     
KONSERN - 31.12.2018Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)48 342833049 175
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)6 3452 5336819 559
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)5166071881 311
Misligholdte/tapsutsatte engasjement--382382
Sum brutto engasjement55 2033 9731 25160 427
- Forventet tap (ECL)-26-61-251-338
Sum netto engasjement *)55 1773 9121 00060 089
*) Tabellene over tar utgangspunkt i eksponering på rapporteringstidspunktet og inkluderer ikke fastrenteutlån vurdert til virkelig verdi. Tallene vil dermed ikke være avstembare mot balansen.
 

Note 4

Tapsutsatte engasjement

Sum av engasjement med betalingsmislighold over 3 mnd. og øvrige tapsutsatte engasjement (engasjement uten betalingsmislighold med individuell nedskrivning)
 31.03.201931.03.201831.12.2018
KONSERNSumPMNLSumPMNLSumPMNL
          
Brutto engasjement med betalingsmislighold over 3 mnd.125537258535765521
Brutto øvrige tapsutsatte engasjement42717410290728330617289
Sum brutto tapsutsatte engasjement552704823486028838272310
          
Individuell nedskrivning på engasjement med betalingsmislighold over 3 mnd.9452201192
Individuell nedskrivning på øvrige tapsutsatte engasjement139513410489688088
Sum individuelle nedskrivninger1489139106109699990
          
Netto engasjement med betalingsmislighold over 3 mnd.116496756515654619
Netto øvrige tapsutsatte engasjement28812276186-118721817201
Netto tapsutsatte engasjement404613432425019228363220
          
Brutto tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier0,880,162,350,580,151,450,620,171,54
Netto tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier0,640,141,670,400,120,970,460,151,09
 

Note 5

Klassifikasjon av finansielle instrument

Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunkt konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. En finansiell eiendel fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller selskapet overfører den finansielle eiendelen på en slik måte at risiko- og fortjenestepotensialet ved den finansielle eiendelen i det alt vesentlige blir overført. Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

KLASSIFISERING OG MÅLING
Konsernets beholdning av finansielle instrument klassifiseres ved førstegangs regnskapsføring i henhold til IFRS 9. Finansielle eiendeler klassifiseres i en av følgende kategorier:  

• virkelig verdi med verdiendringer over resultatet

• amortisert kost  

Klassifiseringen av de finansielle eiendelene er avhengig av to faktorer:  

• formålet ved anskaffelsen av det finansielle instrumentet

• de kontraktsmessige kontantstrømmene til de finansielle eiendelene

Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost
Kategoriseringen av eiendelene forutsetter at følgende krav er oppfylt:

• eiendelen er anskaffet for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer

• kontantstrømmene består utelukkende av hovedstol og renter

Alle utlån og fordringer i konsernregnskapet, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir amortisert over lånets løpetid.    

Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost
Verdipapirgjeld, herunder verdipapirgjeld som inngår i virkelig verdisikring, lån og innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Beholdning av egne obligasjoner føres som reduksjon av gjelden.

Finansielle instrument vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
Konsernets beholdning av obligasjoner i likviditetsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, basert på selskapets forretningsmodell. Porteføljen holdes ikke utelukkende for å motta renter og avdrag. Beholdningen av fastrenteutlån er klassifisert til virkelig verdi for å unngå regnskapsmessig misforhold sett i forhold til underliggende renteswapper.

Finansielle derivater er kontrakter som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- eller valutarisiko banken har påtatt seg. Finansielle derivater bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, og balanseføres brutto pr. kontrakt som henholdsvis eiendel eller gjeld.

Aksjeporteføljen bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet.

Tap og gevinst som følge av verdiendringer på de eiendeler og gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet blir regnskapsført i den perioden de oppstår.    

NIVÅER
Finansielle instrumenter innplasseres i ulike nivåer basert på kvaliteten på markedsdata for det enkelte type instrument.

Nivå 1 – Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked
I nivå 1 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og fondsandeler, samt obligasjoner og sertifikater på LCR-nivå 1 som omsettes i aktive markeder.

Nivå 2 – Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
I nivå 2 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, inkludert noterte priser i ikke aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår i hovedsak verdipapirgjeld, derivat og obligasjoner som ikke er på nivå 1.

Nivå 3 – Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata
I nivå 3 innplasseres finansielle instrumenter som ikke kan verdsettes basert på direkte eller indirekte observerbare priser. I kategorien inngår i hovedsak utlån til og innskudd fra kunder, samt aksjer.

 

KONSERN - 31.03.2019Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kost
Kontanter og fordringer på Norges Bank 297
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 561
Utlån til og fordringer på kunder3 70557 565
Sertifikater og obligasjoner7 229 
Aksjer og andre verdipapirer188 
Finansielle derivater1 093 
Sum finansielle eiendeler12 21558 423
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 1 086
Innskudd fra kunder 35 066
Finansielle derivater396 
Verdipapirgjeld 26 423
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 001
Sum finansielle forpliktelser39663 576
   
   
KONSERN - 31.03.2018Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kost
Kontanter og fordringer på Norges Bank 264
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 366
Utlån til og fordringer på kunder3 66254 585
Sertifikater og obligasjoner6 383 
Aksjer og andre verdipapirer186 
Finansielle derivater815 
Sum finansielle eiendeler11 04657 215
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 930
Innskudd fra kunder 33 539
Finansielle derivater334 
Verdipapirgjeld 25 975
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 009
Sum finansielle forpliktelser33461 453
   
   
KONSERN - 31.12.2018Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kost
Kontanter og fordringer på Norges Bank 857
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 288
Utlån til og fordringer på kunder3 81156 535
Sertifikater og obligasjoner6 789 
Aksjer og andre verdipapirer182 
Finansielle derivater1 209 
Sum finansielle eiendeler11 99158 680
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 955
Innskudd fra kunder 34 414
Finansielle derivater525 
Verdipapirgjeld 26 980
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 996
Sum finansielle forpliktelser52563 345
Netto verdiendring på finansielle instrumenter   
 1. kv. 20191. kv. 201831.12.2018
Sertifikater og obligasjoner63-19
Aksjer6-210
Valutahandel (for kunder)13938
Rentehandel (for kunder)128
Finansielle derivat1-71
Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter27538
 

Note 6

Finansielle instrumenter til amortisert kost

KONSERN31.03.201931.03.201831.12.2018
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank297297264264857857
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner5615612 3662 3661 2881 288
Utlån til og fordringer på kunder57 56557 56554 58554 58556 53556 535
Sum finansielle eiendeler58 42358 42357 21557 21558 68058 680
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner1 0861 086930930955955
Innskudd fra kunder35 06635 06633 53933 53934 41434 414
Verdipapirgjeld26 51626 42326 08925 97527 03926 980
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner1 0111 0011 0391 0091 000996
Sum finansielle forpliktelser63 67963 57661 59761 45363 40863 345
KONSERN - 31.03.2019Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank297  297
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 561 561
Utlån til og fordringer på kunder  57 56557 565
Sum finansielle eiendeler29756157 56558 423
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 1 086 1 086
Innskudd fra kunder  35 06635 066
Verdipapirgjeld 26 516 26 516
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 011 1 011
Sum finansielle forpliktelser-28 61335 06663 679
     
KONSERN - 31.03.2018Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank264  264
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 366 2 366
Utlån til og fordringer på kunder  54 58554 585
Sum finansielle eiendeler2642 36654 58557 215
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 930 930
Innskudd fra kunder  33 53933 539
Verdipapirgjeld 26 089 26 089
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 039 1 039
Sum finansielle forpliktelser-28 05833 53961 597
     
KONSERN - 31.12.2018Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank857  857
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 288 1 288
Utlån til og fordringer på kunder  56 53556 535
Sum finansielle eiendeler8571 28856 53558 680
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 955 955
Innskudd fra kunder  34 41434 414
Verdipapirgjeld 27 039 27 039
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 000 1 000
Sum finansielle forpliktelser-28 99434 41463 408
 

Note 7

Finansielle instrumenter til virkelig verdi

KONSERN - 31.03.2019Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 7053 705
Sertifikater og obligasjoner4 9912 238 7 229
Aksjer og andre verdipapirer18 170188
Finansielle derivat 1 093 1 093
Sum finansielle eiendeler5 0093 3313 87512 215
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 396 396
Sum finansielle forpliktelser-396-396
     
     
KONSERN - 31.03.2018Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 6623 662
Sertifikater og obligasjoner4 6981 685 6 383
Aksjer og andre verdipapirer18 168186
Finansielle derivat 815 815
Sum finansielle eiendeler4 7162 5003 83011 046
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 334 334
Sum finansielle forpliktelser-334-334
     
     
KONSERN - 31.12.2018Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 8113 811
Sertifikater og obligasjoner4 6962 093 6 789
Aksjer7 175182
Finansielle derivat 1 209 1 209
Sum finansielle eiendeler4 7033 3023 98611 991
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 525 525
Sum finansielle forpliktelser-525-525

En endring i diskonteringsrenten på 10 basispunkt vil gi et utslag på ca 10 mill. kroner på fastrenteutlånene.  

Avstemming av bevegelser i nivå 3 i perioden
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.183 811175
Kjøp/økning690
Salg/reduksjon1713
Overført til Nivå 300
Overføring ut av Nivå 300
Gevinst/tap i perioden-4-2
Balanseført verdi pr 31.03.193 705170
   
   
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.173 923169
Kjøp/økning2390
Salg/reduksjon4650
Overført til Nivå 300
Overføring ut av Nivå 300
Gevinst/tap i perioden-35-1
Balanseført verdi pr 31.03.183 662168
 

Note 8

Driftssegmenter

Resultat - 1. kvartal 2019KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter30461141840
Andre driftsinntekter772224265
Sum inntekter381281382105
Driftskostnader15719331014
Resultat før tap22491051091
Tap på utlån13015-20
Resultat før skatt2119901111
Skattekostnad49    
Resultat for perioden162    
      
Nøkkeltall - 31.03.2019KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)61 2701 21818 36941 6830
Innskudd fra kunder 1)35 06674512 04022 2810
Garantiforpliktelser1 41001 400100
Innskuddsdekning57,261,265,553,50
Antall årsverk3561564813814
      
      
Resultat - 1. kvartal 2018KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter289-11101800
Andre driftsinntekter53224234
Sum inntekter34211342034
Driftskostnader1492031944
Resultat før tap193-191031090
Tap på utlån20200
Resultat før skatt191-191011090
Skattekostnad50    
Resultat for perioden141    
      
Nøkkeltall - 31.03.2018KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)58 2471 14817 65839 4410
Innskudd fra kunder 1)33 53964411 67021 2250
Garantiforpliktelser1 61001 60190
Innskuddsdekning57,656,166,353,80
Antall årsverk3631585014114
      
      
Resultat - 31.12.2018KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 179-74547320
Andre driftsinntekter2482410010420
Sum inntekter1 4271755483620
Driftskostnader6039812036718
Resultat før tap824-814344692
Tap på utlån1601420
Resultat før skatt808-814204672
Skattekostnad203    
Resultat etter skatt605    
      
Nøkkeltall - 31.12.2018KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)60 3461 24417 96441 1380
Innskudd fra kunder 1)34 41458811 80422 0220
Garantiforpliktelser1 41801 41260
Innskuddsdekning57,047,365,753,50,0
Antall årsverk3611595113813
      
1) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell.
 MØRE BOLIGKREDITT AS
Resultat1. kv. 20191. kv. 20182018
Netto renteinntekter6972274
Andre driftsinntekter11-1
Sum inntekter7073273
Driftskostnader101042
Resultat før tap6063231
Tap på utlån, garantier m.v.-1-11
Resultat før skatt6164230
Skattekostnad141556
Resultat for perioden4749174
    
    
Balanse31.03.201931.03.201831.12.2018
Utlån til kunder23 68223 25223 409
Egenkapital2 0941 6511 767
 

Note 9

Transaksjoner med nærstående parter

Dette er transaksjoner mellom morbanken og 100 % eide datterselskap som er foretatt på armlengdes avstand og til armlengdes priser. 
De vesentligste transaksjonene som er foretatt og eliminert i konsernregnskapet er som følger: 
MORBANK31.03.201931.03.201831.12.2018
Resultat   
Renter og kredittprovisjoner fra datterselskaper3726
Mottatt utbytte fra datterselskap172152152
Forvaltningshonorar fra Møre Boligkreditt AS9834
Betalt husleie til Sparebankeiendom AS3417
    
Balanse   
Fordring på datterselskap1 2761 2621 300
Obligasjoner med fortrinnsrett1 2881 320818
Gjeld til datterselskap1 350419890
Konsernintern bruksrett til eiendommer i Sparebankeiendom AS114--
Akkumulert overført låneportefølje til Møre Boligkreditt AS23 69623 26523 424
 

Note 10

Egenkapitalbevis

20 største eiere pr 31.03.2019Antall EKBAndel av EKB i %
Sparebankstiftelsen Tingvoll904 0009,14
Cape Invest AS749 9347,59
Verdipapirfond Pareto Aksje Norge421 5634,26
Wenaasgruppen AS380 0003,84
Verdipapirfond Nordea Norge Verdi371 0143,75
MP Pensjon339 7813,44
Pareto AS301 0143,04
Wenaas Kapital AS250 6852,54
FLPS - Princ All Sec207 6192,10
Verdipapirfondet Eika egenkapital173 0001,75
Beka Holding AS150 1001,52
Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte115 0001,16
Lapas AS (Leif-Arne Langøy)113 5001,15
State Street Bank76 0000,77
PIBCO AS75 0000,76
Stiftelsen Kjell Holm70 2000,71
Forsvarets personell pensjonskasse63 6600,64
Malme AS55 0000,56
Odd Slyngstad53 3370,54
U Aandals Eftf AS50 0000,51
Sum 20 største eiere4 920 40749,77
Totalt antall EKB9 886 954100,00
 

Note 11

Ansvarlig kapital

 31.03.201931.03.201831.12.2018
Egenkapitalbevis989989989
- egne egenkapitalbevis-3-5-3
Overkursfond356355356
Fondsobligasjoner349349349
Grunnfondskapital2 6492 5142 649
Gavefond125125125
Utjevningsfond1 3911 2591 391
Foreslått utbytte00153
Foreslått utbyttemidler for lokalsamfunnet00156
Annen egenkapital226203229
Periodens totalresultat1581370
Sum balanseført egenkapital6 2405 9266 394
Goodwill, immaterielle eiendeler og andre fradrag-41-39-42
Verdijusteringer av finansielle eiendeler og forpliktelser verdsatt til virkelig verdi-13-13-14
Fradrag overfinansiering pensjon-170-13
Fondsobligasjoner147203197
Justert forventet tap IRB-portefølje-215-163-173
Fradrag for foreslått utbytte00-153
Fradrag for foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet00-156
Fradrag for periodens totalresultat-158-1370
Sum kjernekapital5 9435 7776 041
Sum ren kjernekapital5 4475 2255 495
    
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital (tilleggskapital)703702703
Netto ansvarlig kapital6 6466 4796 743
    
Kapitalkrav fordelt etter engasjementskategorier   
    
Engasjementskategorier i standardmetoden kredittrisiko31.03.201931.03.201831.12.2018
Stater og sentralbanker000
Lokale og regionale myndigheter181312
Offentlig foretak554
Institusjoner322338
Obligasjoner med fortrinnsrett282632
Egenkapitalposisjoner888
Øvrige engasjement579450
Sum kapitalkrav kredittrisiko, standardmetoden148169144
    
Engasjementskategorier i grunnleggende IRB-metode kredittrisiko31.03.201931.03.201831.12.2018
Massemarked pant i fast eiendom703645689
Massemarked øvrige engasjementer504750
Foretak SMB708735734
Foretak spesialiserte572528543
Foretak øvrige295274304
Sum kapitalkrav kredittrisiko, grunnleggende IRB-metode2 3282 2292 320
Sum kapitalkrav kredittrisiko2 4762 3982 464
    
Engasjementskategorier markedsrisiko31.03.201931.03.201831.12.2018
Gjeld000
Egenkapital000
Valuta000
Risiko for svekket kredittverdighet hos motpart (CVA-tillegg)402344
Sum kapitalkrav markedsrisiko402344
    
Operasjonell risiko (basismetoden)207200207
Fradrag i kapitalkravet000
Sum kapitalkrav før overgangsregel2 7232 6212 715
Kapitalkrav overgangsregel (Basel I-gulvet)5010137
Sum kapitalkrav etter overgangsregel2 7732 7222 751
    
Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag) før overgangsregel34 03733 86033 930
Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag) overgangsregel6301 265460
Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag) etter overgangsregel34 66735 12534 390
Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent1 5601 5811 548
    
Bufferkrav31.03.201931.03.201831.12.2018
Bevaringsbuffer, 2,5 prosent867878860
Systemrisikobuffer, 3,0 prosent1 0401 0541 032
Motsyklisk kapitalbuffer, 2,0 prosent693703688
Sum bufferkrav til ren kjernekapital2 6002 6342 579
Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav1 2871 0101 368
    
Kapitaldekning i prosent av beregningsgrunnlaget etter overgangsregel31.03.201931.03.201831.12.2018
Ansvarlig kapital19,218,419,6
Ansvarlig kapital inkl. 50 % av resultatet19,418,6-
Kjernekapital17,116,417,6
Kjernekapital inkl. 50 % av resultatet17,316,6-
Ren kjernekapital15,714,916,0
Ren kjernekapital inkl. 50 % av resultatet15,915,1-
    
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio LR)31.03.201931.03.201831.12.2018
Uvektet kjernekapitalandel8,08,08,1
Uvektet kjernekapitalandel inkl. 50 % av resultatet8,18,1-