Kontantstrømoppstilling

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
(Mill. kroner)31.03.201931.03.201831.12.2018
    
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   
Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer5334572 059
Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer-118-90-383
Innbetalinger av utbytte113
Driftsutbetalinger-125-142-561
Utbetalinger av skatt-100-90-204
Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner727-1 0717
Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån til kunder-657-1 037-3 740
Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter-295-296303
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder6527351 610
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter618-1 533-906
    
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   
Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer3025112
Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer1 2365059 469
Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer-2 164-817-10 198
Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.000
Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.-5-3-23
Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler124220-135
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-779-70-775
    
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   
Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital-124-92-434
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner131361386
Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld02 4014 603
Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld0-1 145-2 654
Utbetalinger av utbytte00-138
Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld-402-291153
Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjon000
Betalte renter på utstedt fondsobligasjon-4-4-15
Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter-3991 2301 901
    
Netto endring likvider-560-373220
Likviditetsbeholdning 01.01857637637
Likviditetsbeholdning 31.03/31.12297264857