Balanse konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)Note31.03.201931.03.201831.12.2018 
Kontanter og fordringer på Norges Bank5 6 9 297264857 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner5 6 9 5612 3661 288 
Utlån til og fordringer på kunder2 3 4 5 7 9 61 27058 24760 346 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer5 7 9 7 2296 3836 789 
Finansielle derivater5 7 1 0938151 209 
Aksjer og andre verdipapirer5 7 188186182 
Eiendel ved utsatt skatt 546154 
Immaterielle eiendeler 413942 
Varige driftsmidler 307225220 
Andre eiendeler 957487 
Sum eiendeler 71 13568 66071 074 
      
FORPLIKTELSER og EGENKAPITAL - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)Note31.03.201931.03.201831.12.2018 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner5 6 9 1 086930955 
Innskudd fra kunder2 5 7 9 35 06633 53934 414 
Utstedte sertifikater og obligasjoner5 6 26 42325 97526 980 
Finansielle derivater5 7 396334525 
Andre forpliktelser 755764609 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 614676 
Andre avsetninger og forpliktelser 107130125 
Fondsobligasjoner5 6 298307293 
Ansvarlige lån5 6 703702703 
Sum forpliktelser 64 89562 72764 680 
Egenkapitalbevis10 989989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis -3-5-3 
Overkurs 356355356 
Fondsobligasjoner 349349349 
Innskutt egenkapital 1 6911 6881 691 
Grunnfondskapital 2 6492 5142 649 
Gavefond 125125125 
Utjevningsfond 1 3911 2591 391 
Annen egenkapital 226210538 
Totalresultat for perioden 1581370 
Opptjent egenkapital 4 5494 2454 703 
Sum egenkapital 6 2405 9336 394 
Sum forpliktelser og egenkapital 71 13568 66071 074