Kvartalsberetning fra styret

Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet. Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS og delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering.

RESULTAT I 1. KVARTAL 2019
Resultat etter skatt i 1. kvartal 2019 utgjorde 162 mill. kroner, 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 141 mill. kroner og 0,86 % i tilsvarende kvartal i fjor.

Egenkapitalrentabiliteten i 1. kvartal 2019 ble 11,0 %, mot 10,1 % i 1. kvartal 2018.

Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kroner 7,95 (7,00) for konsernet og kroner 14,10 (12,00) for morbanken.

Styret er fornøyd med Sparebanken Møres resultat for 1. kvartal 2019.

Rentenetto
Netto renteinntekter på 304 mill. kroner er 15 mill. kroner høyere enn i tilsvarende kvartal i fjor. Som andel av forvaltningskapitalen utgjør dette 1,69 %, som er 0,04 p.e. lavere enn i 1. kvartal 2018.

Et stigende rentenivå har gitt økte fundingkostnader og reduserte marginer på utlån, men samtidig høyere marginer på innskudd sammenlignet med 1. kvartal 2018. I sum har dette redusert rentenettoen i kroner. På den andre siden har høyere utlåns- og innskuddsvolum, samt bedre rentebidrag fra bankens egenkapital, gitt økt rentenetto i kroner sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.

Sterk konkurranse både på utlåns- og innskuddssiden og redusert risiko i utlånsporteføljen har bidratt til press nedover på rentenettoen i prosent.

Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter ble 77 mill. kroner, 24 mill. kroner høyere enn i 1. kvartal i fjor. Andre inntekter utenom finansielle instrumenter viser en økning på 3 mill. kroner i forhold til 1. kvartal 2018. Verdiendring på obligasjonsporteføljen og aksjer utgjør en kursgevinst på 12 mill. kroner i kvartalet, mot en kursgevinst på 1 mill. kroner i 1. kvartal 2018. Verdivurdering av andre finansielle derivat viser en økning på 8 mill. kroner. 

Kostnader
Driftskostnadene i kvartalet utgjorde 157 mill. kroner som er 8 mill. kroner høyere enn i samme kvartal i fjor. Personalkostnadene er 1 mill. kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor og utgjør 85 mill. kroner. Finansskatt i form av økt arbeidsgiveravgift utgjør 3 mill. kroner i kvartalet, det samme som i 2018. Bemanningen er redusert med 7 årsverk de siste 12 månedene og utgjør 356 årsverk. Andre kostnader er økt med 7 mill. kroner fra samme periode i fjor.

Kostnader som andel av inntekter utgjorde 41,2 % i 1. kvartal 2019, som er en reduksjon på 2,4 p.e. sammenlignet med 1. kvartal i fjor.

Tapsnedskrivning og mislighold
Kvartalsregnskapet er belastet med 13 mill. kroner (2 mill. kroner) i tap på utlån og garantier. Omregnet på årsbasis utgjør dette 0,07 % (0,01 %) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tap innen næringslivssegmentet er økt med 14 mill. kroner i kvartalet, og det er bokført 1 mill. kroner i inngang på tap innen personkundesegmentet.

Pr utgangen av 1. kvartal 2019 utgjør totalt forventet tap 348 mill. kroner, tilsvarende 0,56 % av utlån og garantier (334 mill. kroner og 0,57 %). Av de individuelt vurderte engasjementene er 9 mill. kroner av nedskrivningene knyttet til betalingsmislighold over 90 dager (2 mill. kroner), noe som utgjør 0,01 % av utlån og garantier (0,01 %). 139 mill. kroner er relatert til øvrige engasjementer (104 mill. kroner), tilsvarende 0,22 % av brutto utlån og garantier (0,17 %).

Netto tapsutsatte engasjement (engasjement med betalingsmislighold over 90 dager og øvrige tapsutsatte engasjement hvor det er foretatt individuell tapsnedskrivning) har de siste 12 månedene hatt en økning på 162 mill. kroner. Pr utgangen av 1. kvartal 2019 fordeler netto tapsutsatte engasjement seg med 343 mill. kroner på næringslivsmarkedet og 61 mill. kroner på personmarkedet. Totalt utgjør dette 0,64 % av brutto utlån og garantier (0,40 %).

Utlån til kunder
Ved utgangen av 1. kvartal 2019 utgjorde utlån til kunder 61 270 mill. kroner (58 247 mill. kroner). De siste 12 månedene har det vært en økning på utlån til kunder på totalt 3 023 mill. kroner, tilsvarende 5,2 %. Utlån til personkunder økte med 5,5 %, mens utlån til næringslivskunder har økt med 4,6 % siste 12 måneder. I 1. kvartal 2019 er det en økning i utlån til næringslivskunder på 2,4 % og en økning på 1,2 % til personkunder. Personmarkedsandelen av utlån er ved utgangen av 1.kvartal 2019 på 69,2 % (68,9 %).

Innskudd fra kunder
Innskudd fra kunder har de siste 12 månedene økt med 4,6 %. Ved utgangen av 1. kvartal 2019 utgjør innskuddene 35 066 mill. kroner (33 539 mill. kroner). Innskudd fra personmarkedet har økt med 4,6 % de siste 12 månedene, innskudd fra næringsliv har økt med 3,9 % og innskudd fra det offentlige har økt med 13,4 %. Personmarkedets relative andel av innskuddene utgjør 59,5 % (59,4 %), innskudd fra næringslivsmarkedet utgjør 38,2 % (38,4 %) og det offentliges andel av innskuddene utgjør 2,3 % (2,2 %).

Innskudd som andel av utlån utgjør 57,2 % ved utgangen av 1. kvartal 2019 (57,6 %).

KAPITALDEKNING
Konsernets kapitaldekning ved utgangen av 1. kvartal 2019 ligger over de regulatoriske kapitalkravene og internt satt minimumsmålsetting for ren kjernekapital. Inkludert 50 % av resultatet hittil i år utgjør ansvarlig kapital 19,4 % (18,6 %), kjernekapital utgjør 17,3 % (16,6 %) og ren kjernekapital utgjør 15,9 % (15,1 %).

Sparebanken Møre har et kapitalkrav knyttet til overgangsordningen vedrørende Basel I-gulvet ved utgangen av 1. kvartal 2019 på 50 mill. kroner som tilsvarer et beregningsgrunnlag på 630 mill. kroner.

DATTERSELSKAPER
Samlet resultat i bankens tre datterselskaper ble 48 mill. kroner etter skatt i 1. kvartal 2019 (49 mill. kroner).

Møre Boligkreditt AS er etablert som et ledd i konsernets langsiktige finansieringsstrategi, og kredittforetakets hovedmålsetting er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer. Selskapet har ved utgangen av 1. kvartal 2019 netto utstående obligasjoner for 22,3 milliarder kroner i markedet, om lag 25 % av innlånene er i annen valuta enn NOK. Selskapet har gitt 47 mill. kroner i resultatbidrag i 1. kvartal 2019 (49 mill. kroner).

Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester innen eiendomsomsetning til både personkunder og næringslivet. Selskapet har gitt et resultatbidrag på 0,4 mill. kroner i 1. kvartal 2019 (0 mill. kroner). Det var ved utgangen av kvartalet 14 årsverk i selskapet.

Sparebankeiendom AS har som formål å eie og forvalte bankens egne forretningseiendommer. Selskapet har gitt et resultatbidrag på 0,3 mill. kroner i 1. kvartal 2019 (0,4 mill. kroner). Det er ingen ansatte i selskapet.

EGENKAPITALBEVIS
Ved utgangen av 1. kvartal 2019 var det 5 445 eiere av Sparebanken Møres egenkapitalbevis. Antall utstedte egenkapitalbevis er 9 886 954. Eierandelskapitalen utgjør 49,6 % av bankens totale egenkapital.

I note 10 finnes en oversikt over de 20 største eierne av bankens egenkapitalbevis. Pr 31. mars 2019 eide banken 24 832 egne egenkapitalbevis. Disse er anskaffet via Oslo Børs til markedskurs.

UTSIKTENE FRAMOVER

Utsiktene for produksjon og etterspørsel i fylket er gode. Renteoppgangen blir etter alt å dømme begrenset, kronekursen er fortsatt svak, det er vekst på våre eksportmarkeder og aktiviteten i offentlig sektor holder seg oppe. Videre vil veksten i oljeinvesteringene ha positive ringvirkninger. Også aktivitetsnivået i boligmarkedet er tilfredsstillende. Det er imidlertid fortsatt usikkerhet knyttet til virkningene av britenes fratreden fra EU og utfallet av handelskonflikten mellom USA og Kina.

Oppgangen i aktivitetsnivået, sammen med betydelige omstillinger i arbeidsmarkedet de siste årene, har ført til lav arbeidsledighet. Ved utgangen av mars utgjorde den registrerte ledigheten ved arbeidskontorene i Møre og Romsdal 2,3 prosent av arbeidsstyrken i følge NAV. Dette er marginalt lavere enn for landet som helhet. Med utsikter til moderat produksjonsvekst i fylket vil arbeidsledigheten trolig stabilisere seg rundt dagens nivå gjennom inneværende år.

Kredittveksten i Norge, både til husholdninger og til næringslivet, har steget svakt så langt i år.

Sparebanken Møre opplever fortsatt sterk konkurranse i markedet, både for utlån og innskudd.

Banken er konkurransedyktig og registrerer god og svakt tiltakende veksttakt i lån til personkundemarkedet. For utlån til næringslivsmarkedet har vi registrert en reduksjon i veksttakten i første kvartal 2019. Innskuddsveksten er god og innskuddsdekningen er høy, spesielt i næringslivsmarkedet. Det forventes at utlånsveksten innenfor både personmarkedet og næringslivsmarkedet i 2019 vil være på linje med veksttakten i 2018. Dette innebærer en vekst på – eller over markedsveksten. Fokus er hele tiden å ha god drift og økt lønnsomhet.

Banken vil fortsatt være en sterk og engasjert støttespiller for næringslivet på Nordvestlandet.

Sparebanken Møre har en målsetting om kostnadseffektiv drift der kostnadsandelen i strategiperioden 2019-2022 skal komme under 40 prosent.

Det forventes at tapene i Sparebanken Møre vil være på et lavt nivå også i 2019. Totalt sett forventes det et godt resultat for 2019. Bankens strategiske målsetting er at egenkapitalrentabiliteten skal passere 11 prosent i strategiperioden 2019-2022.       

 

 

Ålesund, 31. mars 2019
24. april 2019

I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE

LEIF-ARNE LANGØY, styreleder
ROY REITE, styrets nestleder
RAGNA BRENNE BJERKESET
HENRIK GRUNG
JILL AASEN
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
HELGE KARSTEN KNUDSEN
MARIE REKDAL HIDE


TROND LARS NYDAL, adm.direktør