Resultat morbank

RESULTAT MORBANK   
Beløp i mill. kroner1. kv. 20181. kv. 20172017
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost2892681 116
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi4053172
Rentekostnader110116447
Netto renteinntekter219205841
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester4944195
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester7726
Andre driftsinntekter8836
Netto provisjons- og andre driftsinntekter5045205
Utbytte153156158
Netto verdiendring på finansielle instrumenter42960
Netto avkastning på finansielle investeringer157185218
Sum inntekter4264351 264
Kostnader ved ytelser til ansatte8181322
Administrasjonskostnader3839127
Avskrivninger og avsetninger7727
Andre driftskostnader202295
Sum driftskostnader146149571
Resultat før tap280286693
Tap på utlån, garantier m.v.4216
Resultat før skatt276284677
Skattekostnad3432133
Resultat for perioden242252544
Tilordnet egenkapitaleiere239252538
Tilordnet fondsobligasjonseiere306
    
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)12,0012,6027,00
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)12,0012,6027,00
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner)0,000,0014,00
    
    
UTVIDET RESULTAT MORBANK   
Beløp i mill. kroner1. kv. 20181. kv. 20172017
Resultat for perioden242252544
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:   
Verdiendring aksjeinvesteringer og andeler tilgjengelig for salg 2) 027
Verdiendring basisspreader 3)0  
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader0  
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:   
Estimatavvik pensjon00-12
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon003
Totalresultat for perioden242252562
Tilordnet egenkapitaleiere239252556
Tilordnet fondsobligasjonseiere306
    
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.
2) Kategorien Tilgjengelig for salg eksisterer ikke i IFRS 9. Aksjer og andeler er fra og med 1.1.2018 vurdert til virkelig verdi og verdiendringer inngår i linjen Netto verdiendring på finansielle instrumenter i ordinært resultat.
3) Verdiendring på konsernets basisswaper som inngår i sikringsforhold, ble til og med 31.12.2017 innregnet i ordinært resultat. Fra og med 1.1.2018 blir verdiendringer på basisswaper som skyldes endringer i basisspreader, regnskapsført i utvidet resultat som en sikringskostnad (cost of hedging).