Resultat konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT KONSERN    
Beløp i mill. kronerNote1. kv. 20181. kv. 20172017
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost 4183831 612
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi 4055175
Rentekostnader 169177687
Netto renteinntekter9 2892611 100
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 4944196
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 7726
Andre driftsinntekter 5524
Netto provisjons- og andre driftsinntekter 4742194
Utbytte 112
Netto verdiendring på finansielle instrumenter5 52346
Netto avkastning på finansielle investeringer 62448
Sum inntekter 3423271 342
Kostnader ved ytelser til ansatte 8485335
Administrasjonskostnader 3835128
Avskrivninger og avsetninger 7831
Andre driftskostnader 202296
Sum driftskostnader 149150590
Resultat før tap 193177752
Tap på utlån, garantier m.v.3 2213
Resultat før skatt 191175739
Skattekostnad 5044182
Resultat for perioden 141131557
Tilordnet egenkapitaleiere 138131551
Tilordnet fondsobligasjonseiere 306
     
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 7,006,5527,70
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 7,006,5527,70
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) 0,000,0014,00
     
     
UTVIDET RESULTAT KONSERN    
Beløp i mill. kroner 1. kv. 20181. kv. 20172017
Resultat for perioden 141131557
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:    
Verdiendring aksjeinvesteringer og andeler tilgjengelig for salg 2)  027
Verdiendring basisspreader 3) -5  
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader 1  
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:    
Estimatavvik pensjon 00-12
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon 003
Totalresultat for perioden 137131575
Tilordnet egenkapitaleiere 134131569
Tilordnet fondsobligasjonseiere 306
     
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.
2) Kategorien Tilgjengelig for salg eksisterer ikke i IFRS 9. Aksjer og andeler er fra og med 1.1.2018 vurdert til virkelig verdi og verdiendringer inngår i linjen Netto verdiendring på finansielle instrumenter i ordinært resultat.
3) Verdiendring på konsernets basisswaper som inngår i sikringsforhold, ble til og med 31.12.2017 innregnet i ordinært resultat. Fra og med 1.1.2018 blir verdiendringer på basisswaper som skyldes endringer i basisspreader, regnskapsført i utvidet resultat som en sikringskostnad (cost of hedging).