Note 1

Regnskapsprinsipper

Konsernets delårsregnskap er avlagt i henhold til vedtatte IFRS-standarder godkjent av EU pr. 31.03.2018. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering, og i tråd med de regnskapsprinsipper og målemetoder som ble benyttet i årsregnskapet for 2017, med unntak av IFRS 9 som trådte i kraft 1.1.2018.

Regnskapsprinsipper for klassifisering i henhold til IFRS 9 er presentert i note 5. Tabeller som viser overgangseffektene av ikrafttredelsen av IFRS 9 er presentert i note 2.6 i årsrapporten for 2017. Benyttet metodikk for måling av forventet kredittap (ECL) i henhold til IFRS 9 er redegjort for under. For øvrig henvises det til årsrapporten for 2017 for ytterligere beskrivelse av regnskapsprinsipper.

Regnskapet presenteres i norske kroner, som også er morbankens og datterselskapenes funksjonelle valuta.

Metodikk for måling av forventet tap (ECL) i henhold til IFRS 9

Sparebanken Møre fordeler engasjement i 3 steg ved beregning av forventet tap (ECL) på utlån og garantier som omfattes av nedskrivningsreglene i IFRS 9:

 • Ved førstegangs innregning og hvis kredittrisikoen ikke har økt vesentlig, skal engasjementet plasseres i steg 1 og det avsettes for 12-måneders forventet tap.
 • Hvis kredittrisikoen har økt vesentlig skal engasjementet overføres til steg 2 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden.
 • En økning i kredittrisiko reflekterer både kundespesifikke omstendigheter og utvikling i relevante makrofaktorer for det aktuelle kundesegmentet. Vurderingen av hva som betraktes for å være en vesentlig økning i kredittrisiko er basert på en kombinasjon av kvantitative og kvalitative indikatorer, samt «backstops».
 • Hvis kredittrisikoen svekkes ytterligere og engasjementet enten er misligholdt, har fått betalingslettelser eller det blir foretatt individuell nedskrivning, blir engasjementet overført til steg 3. For engasjement med mislighold eller betalingslettelser beregnes forventet tap for hele levetiden til engasjementet, mens det for øvrige engasjementer i steg 3 hvor det er identifisert objektive tapshendelser, foretas en individuell tapsvurdering. I motsetning til steg 1 og 2 blir effektiv rente i steg 3 beregnet på amortisert kost (brutto engasjement redusert for forventet tap) istedenfor brutto engasjement.    

Beregningen av forventet tap er basert på følgende prinsipper:

 • Tapsnedskrivning for engasjement som ikke vurderes individuelt beregnes som nåverdien av eksponering ved mislighold (EAD) multiplisert med sannsynligheten for mislighold (PD) multiplisert med forventet tap ved mislighold (LGD). For parameterne PD, LGD og EAD benyttes IRB-rammeverket som et utgangspunkt, men de konverteres til å gjelde for et gitt tidspunkt og være framoverskuende, i motsetning til å gjelde for en konjunktursyklus og være konservative.
 • Historisk, dagsaktuell og framoverskuende informasjon benyttes for å estimere forventet tap. For dette formålet er porteføljen til Sparebanken Møre delt inn i 7 segment. Alle kunder innenfor et segment antas å være eksponert for de samme risikodriverne.
 • For engasjement hvor det eksisterer objektive tapshendelser blir det foretatt individuell vurdering av tapsnedskrivning, og disse engasjementene blir tilordnet steg 3.     

Modellen som benyttes for beregning av forventet tap (ECL) følger fire steg: segmentering, fastsettelse av makrojusteringer, migrering og kalkulering av forventet tap.

Segmentering og makrojusteringer
Vurderingen av vesentlig økning i kredittrisiko og beregningen av forventet tap tar hensyn til historisk, dagsaktuell og framoverskuende informasjon. Hvert segment er gjenstand for ulike makrojusteringer.

Det er benyttet teori om konjunktursykler for å modellere makrofaktorer som skal estimere livstids ECL i modellen. Det forutsettes en trendkurve som viser langsiktig utvikling av BNP. Basert på en vurdering av sjeføkonom og bransjeledere er det valgt ut sentrale konjunkturindikatorer for de ulike segmentene. Indikatorer utgitt av Statistisk Sentralbyrå (SSB) er benyttet i stor grad. Volatilitet i indikatorene hensyntas ved beregning av makrofaktorene. Det beregnes standardavvik for hver indikator som fører til at indikatorer med høy/lav grad av volatilitet vil medføre et høyere/lavere påslag på makrofaktoren.

Kalkulering av forventet tap
Fastsettelsen av en betydelig økning i kredittrisiko og måling av ECL er basert på parametere som allerede er benyttet i bankens kredittrisikostyring og for kapitaldekningsberegninger: PD, LGD og EAD. Parameterne har blitt justert for å kunne gi et objektivt estimat for forventet tap. 

Sannsynlighet for mislighold (PD)
Sparebanken Møre benytter flere ulike modeller for å fastsette kundenes PD. Valg av modell avhenger av om det er en personmarkeds- eller næringslivskunde. PD-modeller er nøkkelkomponenter, både for å kalkulere ECL og for å vurdere hvorvidt en økning i kredittrisiko har vært vesentlig. Disse modellene tilfredsstiller kravet i IFRS 9 om at estimatet av forventet tap skal være objektivt og sannsynlighetsvektet. Sparebanken Møre har fått tillatelse til å benytte interne modeller (IRB) for fastsettelse av PD for kapitaldekningsformål. For å kunne benytte disse PD’ene for IFRS 9-formål har det blitt foretatt modifiseringer slik at PD’ene som benyttes i IFRS 9 skal reflektere ledelsens nåværende syn på forventede konjunkturendringer, og for at alle PD-estimater skal være objektive.   

Tap ved mislighold (LGD)
LGD angir hvor stor prosentandel av EAD banken forventer å tape hvis kunden unnlater å oppfylle sine forpliktelser, hensyntatt sikkerhetsstillelser, forventede framtidige kontantstrømmer og andre relevante forhold.

Tilsvarende som for PD’er benytter Sparebanken Møre IRB LGD’er til kapitaldekningsberegninger. For å kunne konvertere IRB LGD’er til IFRS LGD’er har det blitt gjort modifikasjoner for å fjerne sikkerhetsmarginer for å kunne produsere objektive framskrivninger istedenfor nedgangsjusterte framskrivninger, samt for å fjerne effekten av regulatoriske gulv.

Disse modifikasjonene innebærer at LGD’er benyttet i IFRS 9 skal reflektere ledelsens nåværende syn og at alle LGD-estimater er objektive.    

Eksponering ved mislighold (EAD)
EAD er den andelen av den godkjente kreditten som er forventet å være trukket på tidspunktet for et eventuelt fremtidig mislighold. EAD er justert for å reflektere kontraktuelle betalinger av avdrag og renter. Andelen av utrukne bevilgninger som forventes å være opptrukket på tidspunktet for mislighold er reflektert i kredittkonverteringsfaktoren.

Vesentlig økning i kredittrisiko
Vurderingen av om det har oppstått en vesentlig økning i kredittrisiko er basert på en kombinasjon av kvantitative og kvalitative indikatorer og «backstops». En vesentlig økning i kredittrisiko har oppstått når en eller flere av kriteriene er innfridd.

Kvantitative kriterier

Om en økning i kredittrisiko er å anse som vesentlig bestemmes ved å sammenligne PD på rapporteringstidspunktet med PD ved første gangs innregning. Dersom PD har økt gjøres det en vurdering av om økningen er vesentlig.

Vesentlig økning i kredittrisiko etter første gangs innregning anses å ha inntrådt når enten

 • PD har økt med 100 % eller mer og økningen i PD er på mer enn 0,5 prosentpoeng, eller
 • PD har økt med mer enn 2,0 prosentpoeng  

Kvalitative kriterier
Kvalitativ informasjon er vanligvis reflektert i de respektive PD-modellene for de ulike kundegruppene.

«Backstops»
Kredittrisiko anses alltid for å ha økt vesentlig dersom følgende hendelser, «backstops», har inntruffet:

 • Kundens avtalte betalinger er forfalt med mer enn 30 dager
 • Kunden har fått innvilget betalingslettelser som følge av betalingsvansker, selv om denne hendelsen ikke medfører individuell nedskrivning.  


Definisjon av mislighold, betalingslettelser og individuell nedskrivning i steg 3
Et engasjement defineres som misligholdt hvis kravet er forfalt med mer enn 90 dager og beløpet overstiger 1 000 kroner.

Et engasjement er gjenstand for betalingslettelse hvis banken innvilger endringer i engasjementsvilkårene som en følge av at skyldneren har problemer med å innfri sine betalingsforpliktelser og dette antas å redusere verdien av kontantstrømmen i vesentlig grad.

Et engasjement defineres for å være «credit-impaired» hvis engasjementet på grunn av svekket kredittverdighet hos debitor har blitt gjenstand for en individuell vurdering som har resultert i en individuell nedskrivning. Prinsippene og estimeringsteknikkene for individuelt vurderte engasjement er ikke endret som følge av ikrafttredelsen av IFRS 9. For ytterligere informasjon om individuelle nedskrivninger, se note 7 i årsrapporten for 2017.

Ekspertvurderinger
De nye reglene krever betydelig faglig vurdering av input-parameterne i beregningen av ECL. Vurdering av makroprognoser og virkningen av disse er vesentlige og Sparebanken Møre har opprettet en gruppe for å gjennomgå dette. Gruppens formål er å vurdere om makroprognosene for hvert segment gjenspeiler ledelsens syn på forventet fremtidig økonomisk utvikling.

Validering
ECL-modellen er underlagt årlig validering og gjennomgang.

 

 

Note 2

Utlån og innskudd etter sektor og næring

KONSERN Utlån
Sektor/næring31.03.201831.03.201731.12.2017
Jordbruk og skogbruk470398464
Fiske og fangst2 8752 5552 402
Industri2 5552 5872 030
Bygg og anlegg608568562
Varehandel og hotell646546620
Supply/Offshore806980882
Eiendomsdrift6 7085 7506 672
Faglig/finansiell tjenesteytelse1 2278481 261
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse2 1481 9562 152
Offentlig forvaltning1190
Utlandet175114123
Sum næringsliv/offentlig18 22916 31117 168
Personkunder40 22437 85039 817
Verdijustering utlån til virkelig verdi307966
Opptjente, ikke forfalte renter088100
Sum58 48354 32857 151
Forventet tap (ECL) - Steg 1-25--
Forventet tap (ECL) - Steg 2-44--
Forventet tap (ECL) - Steg 3-166--
Individuelle nedskrivninger-54-54-48
Gruppevise nedskrivninger (IAS 39)--281-236
Sum utlån58 19453 99356 867
Utlån med flytende rente (amortisert kost)54 82149 79053 228
Utlån med fast rente (virkelig verdi)3 6624 5383 923
    
    
KONSERN Innskudd
Sektor/næring31.03.201831.03.201731.12.2017
Jordbruk og skogbruk215179186
Fiske og fangst1 1491 1121 214
Industri1 6071 9131 806
Bygg og anlegg561529636
Varehandel og hotell673710842
Eiendomsdrift1 3342 1441 309
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse5 0224 0334 201
Offentlig forvaltning733999723
Utlandet455
Andre2 3132 0442 179
Sum næringsliv/offentlig13 61113 66813 101
Personkunder19 92818 92319 688
Verdijustering innskudd til virkelig verdi012
Påløpte renter06412
Sum33 53932 65632 803
Innskudd med flytende rente (amortisert kost)32 25631 34031 463
Innskudd med fast rente (virkelig verdi)1 2831 3161 340
 

Note 3

Tap på utlån og garantier

Spesifikasjon av periodens tapskostnad på utlån og garantier   
KONSERN31.03.201831.03.201731.12.2017
Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån (IAS 39)-0-45
Endring i ECL Steg 12--
Endring i ECL Steg 2-4--
Endring i ECL Steg 3-6--
Økning i eksisterende individuelle nedskrivninger015
Nye individuelle nedskrivninger12165
Konstaterte tap dekket av tidligere individuelle nedskrivninger52125
Reversering av tidligere individuelle nedskrivninger-6-27-49
Konstaterte tap hvor det tidligere ikke er avsatt for individuelle nedskrivninger2818
Inngang på tidligere konstaterte tap-3-2-6
Tap på utlån og garantier2213
Engasjement (eksponering) fordelt på risikogrupper basert på sannsynligheten for mislighold
KONSERNSteg 1Steg 2Steg 3Sum 31.03.2018
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)45 767841 62147 472
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)6 0781 4751 8059 358
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)7963534771 626
Misligholdte/tapsutsatte engasjement  348348
Brutto engasjement før ECL52 6411 9124 25158 804
Forventet tap (ECL)-25-44-272-341
Netto engasjement *)52 6161 8683 97958 463
     
*) Tabellen over tar utgangspunkt i eksponering på rapporteringstidspunktet og inkluderer ikke fastrenteutlån vurdert til virkelig verdi. Tallene vil dermed ikke være avstembare mot balansen.
Endring i ECL i perioden    
KONSERNSteg 1Steg 2Steg 3 *)Sum
Totale nedskrivninger pr 31.12.2017 ihht IAS 39   336
Effekt av endring av regler ifbm overgang til IFRS 9   7
ECL 1.1.2018 ihht IFRS 92447272343
Tilgang av nye engasjement5229
Avgang av engasjement-3-4-5-12
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-2-2-1-5
Migrering til steg 11-4-6-9
Migrering til steg 20707
Migrering til steg 30-242
Endring i individuelle tapsnedskrivninger--66
ECL 31.03.20182544272341
     
*) Steg 3 inneholder individuelle nedskrivninger på utlån og individuelle avsetninger på garantiansvar.
 

Note 4

Tapsutsatte engasjement

Sum av misligholdte engasjement over 3 mnd. og øvrige ikke-misligholdte engasjement med individuell tapsnedskrivning
 31.03.201831.03.201731.12.2017
KONSERNSumPMNLSumPMNLSumPMNL
Engasjement før individuelle tapsnedskrivninger:         
Misligholdte engasjement over 3 mnd.5853571541762539
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger290728310427772748266
Sum engasjement før individuelle tapsnedskrivninger34860288175819433661275
Individuelle tapsnedskrivninger på:         
Misligholdte engasjement over 3 mnd.220532422
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger1048964994096492
Sum individuelle tapsnedskrivninger1061096541242100694
Engasjement etter individuelle tapsnedskrivninger:         
Misligholdte engasjement over 3 mnd.5651566511558517
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger186-11875518371784174
Sum tapsutsatte engasjement etter individuelle tapsnedskr.24250192121695223655181
          
Sum tapsutsatte eng. før individuelle tapsnedskr. i % av utlån/gar.0,580,151,450,310,210,520,570,151,46
Sum tapsutsatte eng. etter individuelle tapsnedskr. i % av utlån/gar.0,400,120,970,220,180,290,400,140,96
 

Note 5

Klassifikasjon av finansielle instrument

Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunkt konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. En finansiell eiendel fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller selskapet overfører den finansielle eiendelen på en slik måte at risiko- og fortjenestepotensialet ved den finansielle eiendelen i det alt vesentlige blir overført. Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

KLASSIFISERING OG MÅLING
Konsernets beholdning av finansielle instrument klassifiseres ved førstegangs regnskapsføring i henhold til IFRS 9. Finansielle eiendeler klassifiseres i en av følgende kategorier:  

• virkelig verdi med verdiendringer over resultatet

• amortisert kost

Klassifiseringen av de finansielle eiendelene er avhengig av to faktorer:  

• formålet ved anskaffelsen av det finansielle instrumentet

• de kontraktsmessige kontantstrømmene til de finansielle eiendelene

Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost

Kategoriseringen av eiendelene forutsetter at følgende krav er oppfylt:

• eiendelen er anskaffet for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer

• kontantstrømmene består utelukkende av hovedstol og renter  

Alle utlån og fordringer i konsernregnskapet, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir amortisert over lånets løpetid.     

Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost
Verdipapirgjeld, herunder verdipapirgjeld som inngår i virkelig verdisikring, lån og innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder uten avtalt løpetid, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Beholdning av egne obligasjoner føres som reduksjon av gjelden.

Finansielle instrument vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
Konsernets beholdning av obligasjoner i likviditetsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet da denne porteføljen styres basert på virkelig verdi. Beholdningen av fastrenteutlån og -innskudd er klassifisert til virkelig verdi for å unngå regnskapsmessig misforhold sett i forhold til underliggende renteswapper.

Finansielle derivater er kontrakter som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- eller valutarisiko banken har påtatt seg. Finansielle derivater bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, og balanseføres brutto pr. kontrakt som henholdsvis eiendel eller gjeld.

Aksjeporteføljen bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet.

Tap og gevinst som følge av verdiendringer på de eiendeler og gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet blir regnskapsført i den perioden de oppstår.

NIVÅER
Finansielle instrumenter innplasseres i ulike nivåer basert på kvaliteten på markedsdata for det enkelte type instrument.

Nivå 1 – Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked
I nivå 1 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og fondsandeler, samt obligasjoner og sertifikater på LCR-nivå 1 som omsettes i aktive markeder.

Nivå 2 – Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
I nivå 2 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, inkludert noterte priser i ikke aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår i hovedsak verdipapirgjeld, derivat og obligasjoner som ikke er på nivå 1.

Nivå 3 – Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata
I nivå 3 innplasseres finansielle instrumenter som ikke kan verdsettes basert på direkte eller indirekte observerbare priser. I kategorien inngår i hovedsak utlån til og innskudd fra kunder, samt aksjer.  

KONSERN - 31.03.2018Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kost  
Kontanter og fordringer på Norges Bank 264  
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 366  
Utlån til og fordringer på kunder3 66254 532  
Sertifikater og obligasjoner6 383   
Aksjer og andre verdipapirer186   
Finansielle derivater815   
Sum finansielle eiendeler11 04657 162  
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 930  
Innskudd fra kunder1 28332 256  
Finansielle derivater334   
Verdipapirgjeld 25 975  
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 009  
Sum finansielle forpliktelser1 61760 170  
     
KONSERN - 31.03.2017Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostFinansielle instrumenter holdt for tilgjengelig for salg
 TradingUtpekt til virkelig verdi  
Kontanter og fordringer på Norges Bank  582 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  578 
Utlån til og fordringer på kunder 4 53849 455 
Sertifikater og obligasjoner 6 212  
Aksjer og andre verdipapirer   154
Finansielle derivater1 104   
Sum finansielle eiendeler1 10410 75050 615154
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner  1 292 
Innskudd fra kunder 1 31631 340 
Finansielle derivater531   
Verdipapirgjeld  21 207 
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner  1 325 
Sum finansielle forpliktelser5311 31655 164-
Netto verdiendring på finansielle instrumenter   
 1. kv. 20181. kv. 201731.12.2017
Sertifikater og obligasjoner31623
Aksjer-2-1-10
Valutahandel (for kunder)9938
Rentehandel (for kunder)224
Finansielle derivat-7-3-9
Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter52346
 

Note 6

Finansielle instrument til amortisert kost

KONSERN31.03.201831.03.2017
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank264264582582
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner2 3662 366578578
Utlån til og fordringer på kunder54 53254 53249 45549 455
Sum finansielle eiendeler57 16257 16250 61550 615
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner9309301 2921 292
Innskudd fra kunder32 25632 25631 34031 340
Verdipapirgjeld26 08925 97521 26321 207
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner1 0391 0091 3641 325
Sum finansielle forpliktelser60 31460 17055 25955 164
KONSERN - 31.03.2018Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank264  264
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 366 2 366
Utlån til og fordringer på kunder  54 53254 532
Sum finansielle eiendeler2642 36654 53257 162
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 930 930
Innskudd fra kunder  32 25632 256
Verdipapirgjeld 26 089 26 089
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 039 1 039
Sum finansielle forpliktelser-28 05832 25660 314
     
KONSERN - 31.03.2017Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank582  582
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 578 578
Utlån til og fordringer på kunder  49 45549 455
Sum finansielle eiendeler58257849 45550 615
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 1 292 1 292
Innskudd fra kunder  31 34031 340
Verdipapirgjeld 21 263 21 263
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 364 1 364
Sum finansielle forpliktelser-23 91931 34055 259
 

Note 7

Finansielle instrumenter til virkelig verdi

KONSERN - 31.03.2018Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 6623 662
Sertifikater og obligasjoner4 6981 685 6 383
Aksjer og andre verdipapirer18 168186
Finansielle derivat 815 815
Sum finansielle eiendeler4 7162 5003 83011 046
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  1 2831 283
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 334 334
Sum finansielle forpliktelser-3341 2831 617
     
     
KONSERN - 31.03.2017Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 5384 538
Sertifikater og obligasjoner4 1462 066 6 212
Aksjer og andre verdipapirer26 128154
Finansielle derivat 1 104 1 104
Sum finansielle eiendeler4 1723 1704 66612 008
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  1 3161 316
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 531 531
Sum finansielle forpliktelser-5311 3161 847
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjerInnskudd fra kunder
Balanseført verdi pr 31.12.173 9231691 340
Kjøp/økning239 115
Salg/reduksjon465 174
Overført til Nivå 3   
Overføring ut av Nivå 3   
Gevinst/tap i perioden-35-12
Balanseført verdi pr 31.03.183 6621681 283
    
    
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjerInnskudd fra kunder
Balanseført verdi pr 31.12.164 7441281 254
Kjøp/økning113 213
Salg/reduksjon3132151
Overført til Nivå 3   
Overføring ut av Nivå 3   
Gevinst/tap i perioden-62 
Balanseført verdi pr 31.03.174 5381281 316
 

Note 8

Driftssegmenter

Resultat - 1. kvartal 2018KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter289-11101800
Andre driftsinntekter53224234
Sum inntekter34211342034
Driftskostnader1492031944
Resultat før tap193-191031090
Tap på utlån20200
Resultat før skatt191-191011090
Skattekostnad50    
Resultat for perioden141    
      
      
Nøkkeltall - 31.03.2018KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)58 1941 14817 60539 4410
Innskudd fra kunder 1)33 53964411 67021 2250
Garantiforpliktelser1 61001 60190
Innskuddsdekning57,656,166,353,80
Antall årsverk3631585014114
      
      
Resultat - 1. kvartal 2017KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter261-11021600
Andre driftsinntekter662121204
Sum inntekter327201231804
Driftskostnader1502329935
Resultat før tap177-39487-1
Tap på utlån203-10
Resultat før skatt175-39188-1
Skattekostnad44    
Resultat for perioden131    
      
      
Nøkkeltall - 31.03.2017KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)53 99388915 99037 1140
Innskudd fra kunder 1)32 65654411 91020 2020
Garantiforpliktelser1 95201 941110
Innskuddsdekning60,561,274,554,40,0
Antall årsverk3711485515414
      
1) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell.
 MØRE BOLIGKREDITT AS
Resultat31.03.201831.03.2017
Netto renteinntekter7257
Andre driftsinntekter1-5
Sum inntekter7352
Driftskostnader1010
Resultat før tap6342
Tap på utlån, garantier m.v.-20
Resultat før skatt6542
Skattekostnad1510
Resultat for perioden5032
   
   
Balanse31.03.201831.03.2017
Utlån til kunder23 24518 534
Egenkapital1 6461 535
 

Note 9

Transaksjoner med nærstående parter

Dette er transaksjoner mellom morbanken og 100 % eide datterselskap som er foretatt på armlengdes avstand og til armlengdes priser.
De vesentligste transaksjonene som er foretatt og eliminert i konsernregnskapet er som følger:
MORBANK31.03.201831.03.201731.12.2017
Resultat   
Renter og kredittprovisjoner fra datterselskaper71128
Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskap152156156
Betalt husleie til Sparebankeiendom AS4417
Forvaltningshonorar fra Møre Boligkreditt AS8730
    
Balanse   
Fordring på datterselskap1 2621 2131 328
Obligasjoner med fortrinnsrett1 320752425
Gjeld til datterselskap419320102
Akkumulert overført låneportefølje til Møre Boligkreditt AS23 26518 53921 164
 

Note 10

Egenkapitalbevis

20 største eierne pr 31.03.2018AntallAndel av EKB i %
Sparebankstiftelsen Tingvoll985 3559,97
Cape Invest AS632 5036,40
Verdipapirfond Pareto Aksje Norge399 0324,04
Verdipapirfond Nordea Norge Verdi386 0143,90
Wenaasgruppen AS380 0003,84
MP Pensjon376 6983,81
Pareto AS305 1893,09
Wenaas Kapital AS230 1612,33
FLPS - Princ All Sec209 7182,12
Verdipapirfondet Eika egenkapital182 1171,84
Beka Holding AS150 1001,52
Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte125 0001,26
Lapas AS (Leif-Arne Langøy)113 5001,15
PIBCO AS75 0000,76
Fondsfinans Norge73 8800,75
Odd Slyngstad65 2150,66
Forsvarets personell pensjonskasse63 6600,64
Malme AS55 0000,56
U Aandals Eftf AS50 0000,51
Stiftelsen Kjell Holm49 8500,50
Sum 20 største4 907 99249,64
Totalt9 886 954100,00
 

Note 11

Ansvarlig kapital

 31.03.201831.03.201731.12.2017
Kjernekapital   
Egenkapitalbevis989989989
- egne egenkapitalbevis-5-5-5
Overkursfond355354355
Fondsobligasjoner3490349
Grunnfondskapital2 5142 3442 470
Gavefond125125125
Utjevningsfond1 2591 0911 216
Verdireguleringsfond05178
Foreslått utbytte00138
Foreslått utbyttemidler for lokalsamfunnet00141
Annen egenkapital203208222
Periodens totalresultat137131 
Sum balanseført egenkapital5 9265 2886 078
Goodwill, immaterielle eiendeler,andre fradrag-39-96-100
Verdijusteringer av finansielle eiendeler og forpliktelser verdsatt til virkelig verdi-13-14-14
Fondsobligasjoner203760254
Justert forventet tap IRB-portefølje-163-71-151
Fradrag for foreslått utbytte00-138
Fradrag for foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet00-141
Fradrag for periodens totalresultat-137-131 
Sum kjernekapital5 7775 7365 788
Sum ren kjernekapital5 2254 9765 185
    
Tilleggskapital utover kjernekapital   
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital702502530
Annen tilleggskapital000
Sum tilleggskapital702502530
Netto ansvarlig kapital6 4796 2386 318
    
Kapitalkrav fordelt etter engasjementskategorier   
    
Engasjementskategorier i standardmetoden kredittrisiko31.03.201831.03.201731.12.2017
Stater og sentralbanker000
Lokale og regionale myndigheter131314
Offentlig foretak5183
Institusjoner234436
Foretak000
Massemarked000
Pantesikkerhet i eiendom000
Forfalte engasjementer000
Obligasjoner med fortrinnsrett262125
Egenkapitalposisjoner888
Øvrige engasjement9411686
Sum kapitalkrav kredittrisiko, standardmetoden169220172
    
Engasjementskategorier i grunnleggende IRB-metode kredittrisiko31.03.201831.03.201731.12.2017
Massemarked pant i fast eiendom645630638
Massemarked øvrige engasjementer475047
Foretak SMB735679682
Foretak spesialiserte528456549
Foretak øvrige274296252
Sum kapitalkrav kredittrisiko, grunnleggende IRB-metode2 2292 1112 168
Sum kapitalkrav kredittrisiko2 3982 3312 340
    
Engasjementskategorier markedsrisiko31.03.201831.03.201731.12.2017
Gjeld000
Egenkapital000
Valuta000
Risiko for svekket kredittverdighet hos motpart (CVA-tillegg)232829
Sum kapitalkrav markedsrisiko232829
    
Operasjonell risiko (basismetoden)200200200
Fradrag i kapitalkravet000
Sum kapitalkrav2 6212 5592 569
Kapitalkrav overgangsordning (Basel I-gulvet)101152181
Sum kapitalkrav2 7222 7112 750
    
Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag) før overgangsregel33 86031 99032 105
Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag) overgangsregel1 2651 8962 265
Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag) etter overgangsregel35 12533 88634 370
Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent1 5811 5251 542
    
Bufferkrav31.03.201831.03.201731.12.2017
Bevaringsbuffer, 2,5 prosent878847859
Systemrisikobuffer, 3,0 prosent1 0541 0171 031
Motsyklisk kapitalbuffer, 2,0 prosent703508687
Sum bufferkrav til ren kjernekapital2 6342 3722 578
Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav1 0101 0791 065
    
Kapitaldekning i prosent av beregningsgrunnlaget etter overgangsregel31.03.201831.03.201731.12.2017
Ansvarlig kapital18,418,418,4
Ansvarlig kapital inkl. 50 % av resultatet18,618,6 
Kjernekapital16,416,916,8
Kjernekapital inkl. 50 % av resultatet16,617,1 
Ren kjernekapital14,914,715,0
Ren kjernekapital inkl. 50 % av resultatet15,114,9 
    
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio LR)31.03.201831.03.201731.12.2017
Uvektet kjernekapitalandel8,08,58,2
Uvektet kjernekapitalandel inkl. 50 % av resultatet8,18,6