Kontantstrømoppstilling konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
Beløp i mill. kroner31.03.201831.03.201731.12.2017
    
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   
Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer4574371 905
Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer-90-99-343
Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag112
Driftsutbetalinger-142-119-525
Utbetalinger av skatt-90-101-168
Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner-1 07170-646
Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån/leasing til kunder-1 037-1 004-3 777
Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter-296-283-321
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder73594242
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter-1 533-1 004-3 631
    
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   
Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer2528106
Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer5059114 162
Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer-817-912-4 022
Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.000
Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.-3-11-24
Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler2202149
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-7018371
    
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   
Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital-92-97-380
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner361634-89
Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld2 4017137 942
Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld-1 145123-3 841
Utbetalinger av utbytte00-138
Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld-291-105-239
Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjon00349
Betalte renter på utstedt fondsobligasjon-40-7
Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter1 2301 2683 597
    
Netto endring likvider-373282337
Likviditetsbeholdning 01.01637300300
Likviditetsbeholdning 31.03/31.12264582637