Balanse morbank

BALANSE MORBANK   
Eiendeler   
Beløp i mill. kroner31.03.201831.03.201731.12.2017
Kontanter og fordringer på Norges Bank264582637
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 8341 6622 497
Utlån til og fordringer på kunder35 07535 58935 832
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer7 6436 6206 461
Finansielle derivater463718564
Aksjer og andre verdipapirer186154188
Eierinteresser i konsernselskaper1 6211 5211 521
Eiendel ved utsatt skatt594962
Immaterielle eiendeler394542
Varige driftsmidler364237
Andre eiendeler1 73917472
Sum eiendeler48 95947 15647 913
    
Forpliktelser og egenkapital   
Beløp i mill. kroner31.03.201831.03.201731.12.2017
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner1 3311 601654
Innskudd fra kunder33 55632 66632 820
Utstedte sertifikater og obligasjoner6 0785 0536 090
Finansielle derivater307519480
Andre forpliktelser721698500
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter485278
Andre avsetninger og forpliktelser844096
Fondsobligasjoner307823302
Ansvarlige lån7025021 036
Sum forpliktelser43 13441 95442 056
Egenkapitalbevis989989989
Beholdning av egne egenkapitalbevis-5-5-5
Overkurs355355355
Fondsobligasjoner3490349
Innskutt egenkapital1 6881 3391 688
Grunnfondskapital2 5142 3432 470
Gavefond125125125
Utjevningsfond1 2591 0911 216
Verdireguleringsfond05278
Annen egenkapital-30280
Totalresultat for perioden2422520
Opptjent egenkapital4 1373 8634 169
Sum egenkapital5 8255 2025 857
Sum forpliktelser og egenkapital48 95947 15647 913