Balanse konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
BALANSE KONSERN     
Eiendeler     
Beløp i mill. kronerNote31.03.201831.03.201731.12.2017 
Kontanter og fordringer på Norges Bank5 6 9 264582637 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner5 6 9 2 3665781 295 
Utlån til og fordringer på kunder2 3 4 5 7 9 58 19453 99356 867 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer5 7 9 6 3836 2126 096 
Finansielle derivater5 7 8151 1041 004 
Aksjer og andre verdipapirer5 7 186154188 
Eiendel ved utsatt skatt 614359 
Immaterielle eiendeler 394542 
Varige driftsmidler 225235228 
Andre eiendeler 7417875 
Sum eiendeler 68 60763 12466 491 
      
Forpliktelser og egenkapital     
Beløp i mill. kronerNote31.03.201831.03.201731.12.2017 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner5 6 9 9301 292569 
Innskudd fra kunder2 5 7 9 33 53932 65632 803 
Utstedte sertifikater og obligasjoner5 6 25 97521 20724 488 
Finansielle derivater5 7 334531483 
Andre forpliktelser 764734558 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 465178 
Andre avsetninger og forpliktelser 844096 
Fondsobligasjoner5 6 307823302 
Ansvarlige lån5 6 7025021 036 
Sum forpliktelser 62 68157 83660 413 
Egenkapitalbevis10 989989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis -5-5-5 
Overkurs 355354355 
Fondsobligasjoner 3490349 
Innskutt egenkapital 1 6881 3381 688 
Grunnfondskapital 2 5142 3442 470 
Gavefond 125125125 
Utjevningsfond 1 2591 0911 216 
Verdireguleringsfond 05178 
Annen egenkapital 203208501 
Totalresultat for perioden 1371310 
Opptjent egenkapital 4 2383 9504 390 
Sum egenkapital 5 9265 2886 078 
Sum forpliktelser og egenkapital 68 60763 12466 491