Kvartalsberetning fra styret

Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet. Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS og delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering.

RESULTAT I 1. KVARTAL 2018
Resultat etter skatt i 1. kvartal 2018 utgjorde 141 mill. kroner, 0,86 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 131 mill. kroner og 0,86 % i tilsvarende kvartal i fjor.

Egenkapitalrentabiliteten i 1. kvartal 2018 ble 10,1 %, tilsvarende som for 1. kvartal 2017.

Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kroner 7,00 (6,55) for konsernet og kroner 12,00 (12,60) for morbanken.

Styret er fornøyd med Sparebanken Møres resultat for 1. kvartal 2018.

Rentenetto
Netto renteinntekter på 289 mill. kroner er 28 mill. kroner høyere enn i tilsvarende kvartal i fjor. Som andel av forvaltningskapitalen utgjør dette 1,73 %, som er 0,04 p.e. høyere enn i 1. kvartal 2017.

Et høyere utlånsvolum i kombinasjon med en markert lavere kostnad på bankens markedsfinansiering har gitt økt rentenetto både i kroner og prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. Dette har skjedd til tross for at det generelt lave rentenivået i markedet, sterk konkurranse både på utlåns- og innskuddssiden og redusert risiko har bidratt til press nedover på rentemarginen.

Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter ble 53 mill. kroner, 13 mill. kroner lavere enn i 1. kvartal i fjor. Verdiendring på obligasjonsporteføljen utgjør 3 mill. kroner i kvartalet mot 16 mill. kroner i 1. kvartal 2017. Inntekter fra kundeforretninger viser en positiv utvikling mens verdivurderinger av finansielle derivater og aksjer trekker ned.

Kostnader
Driftskostnadene i kvartalet utgjorde 149 mill. kroner som er 1 mill. kroner lavere enn i samme kvartal i fjor. Personalkostnadene er redusert med 1 mill. kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor og utgjør 84 mill. kroner. Finansskatt i form av økt arbeidsgiveravgift utgjør 3 mill. kroner i kvartalet. Bemanningen er redusert med 8 årsverk de siste 12 månedene til 363 årsverk. Andre kostnader er på samme nivå som i fjor.

Kostnader som andel av inntekter utgjorde 43,6 % i 1. kvartal 2018, som er en reduksjon på 2,3 p.e. sammenlignet med 1. kvartal i fjor.

Tapsnedskrivning og mislighold
Kvartalsregnskapet er belastet med 2 mill. kroner (2 mill. kroner) i tap på utlån og garantier. Omregnet på årsbasis utgjør dette 0,01 % (0,01 %) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tap innen næringslivssegmentet er økt med 2 mill. kroner i kvartalet, mens det er ingen endring i tap innen personkundesegmentet.

Pr utgangen av 1. kvartal 2018 utgjør totalt forventet tap 341 mill. kroner, tilsvarende 0,57 % av utlån og garantier (335 mill. kroner og 0,60 %). Av de individuelt vurderte engasjementene er 2 mill. kroner av nedskrivningene knyttet til mislighold over 90 dager (5 mill. kroner), noe som utgjør 0,01 % av utlån og garantier (0,01 %). 104 mill. kroner er relatert til øvrige engasjementer (49 mill. kroner), tilsvarende 0,17 % av brutto utlån og garantier (0,09 %).

Netto tapsutsatte engasjement (misligholdte engasjement over 90 dager og ikke-misligholdte engasjement hvor det er foretatt individuell tapsnedskrivning) har de siste 12 månedene hatt en økning på 121 mill. kroner. Pr utgangen av 1. kvartal 2018 fordeler netto tapsutsatte engasjement seg med 192 mill. kroner for næringsliv og 50 mill. kroner for personmarkedet. Totalt utgjør dette 0,40 % av brutto utlån og garantier (0,22 %).

Utlån til kunder
Ved utgangen av 1. kvartal 2018 utgjorde utlån til kunder 58 194 mill. kroner (53 993 mill. kroner). De siste 12 månedene har det vært en økning på utlån til kunder på totalt 4 201 mill. kroner, tilsvarende 7,8 %. Utlån til personkunder økte med 6,3 %, mens utlån til næringslivskunder har økt med 11,8 % siste 12 måneder. I 1. kvartal 2018 er det en økning i utlån til næringslivskunder på 6,2 % og en økning på 1,0 % til personkunder. Personmarkedsandelen av utlån er ved utgangen av 1. kvartal 2018 på 68,9 % (70,0 %).

Innskudd fra kunder
Innskudd fra kunder har de siste 12 månedene økt med 2,7 %. Ved utgangen av 1. kvartal 2018 utgjør innskuddene 33 539 mill. kroner (32 656 mill. kroner). Innskudd fra personmarked har økt med 5,3 % de siste 12 månedene, innskudd fra næringsliv har økt med 1,7 % og innskudd fra det offentlige er redusert med 26,6 %. Personmarkedets relative andel av innskuddene utgjør 59,4 % (58,0 %), innskudd fra næringslivsmarkedet utgjør 38,4 % (38,8 %) og det offentliges andel av innskuddene utgjør 2,2 % (3,2 %).

Innskudd som andel av utlån utgjør 57,6 % ved utgangen av 1. kvartal 2018 (60,5 %).

KAPITALDEKNING
Konsernets kapitaldekning ved utgangen av 1. kvartal 2018 ligger over de regulatoriske kapitalkravene og internt satt minimumsmålsetting for ren kjernekapital. Inkludert 50 % av resultatet hittil i år utgjør ansvarlig kapital 18,6 % (18,6 %), kjernekapital utgjør 16,6 % (17,1 %) og ren kjernekapital utgjør 15,1 % (14,9 %).

Sparebanken Møre har et kapitalkrav knyttet til overgangsordningen vedrørende Basel I-gulvet ved utgangen av 1. kvartal 2018 på 101 mill. kroner som tilsvarer et beregningsgrunnlag på 1 265 mill. kroner.

DATTERSELSKAPER
Samlet resultat i bankens tre datterselskaper ble 50 mill. kroner etter skatt i 1. kvartal 2018 (31 mill. kroner).

Møre Boligkreditt AS er etablert som et ledd i konsernets langsiktige finansieringsstrategi, og kredittforetakets hovedmålsetting er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer. Selskapet har ved utgangen av 1. kvartal 2018 netto utstående obligasjoner for 19,8 milliarder kroner i markedet, om lag 15 % av innlånene er i annen valuta enn NOK. Selskapet har gitt 50 mill. kroner i resultatbidrag i 1. kvartal 2018 (32 mill. kroner).

Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester innen eiendomsomsetning til både personkunder og næringslivet. Selskapet har ikke gitt noe resultatbidrag i 1. kvartal 2018 (-1 mill. kroner i 1. kvartal 2017). Det var ved utgangen av kvartalet 14 årsverk i selskapet.

Sparebankeiendom AS har som formål å eie og forvalte bankens egne forretningseiendommer. Selskapet har ikke gitt noe resultatbidrag i 1. kvartal 2018 (0 mill. kroner i 1. kvartal 2017). Det er ingen ansatte i selskapet.

EGENKAPITALBEVIS
Ved utgangen av 1. kvartal 2018 var det 5 766 eiere av Sparebanken Møres egenkapitalbevis. Antall utstedte egenkapitalbevis er 9 886 954. Eierandelskapitalen utgjør 49,6 % av bankens totale egenkapital. I note 10 finnes en oversikt over de 20 største eierne av bankens egenkapitalbevis.

Pr 31. mars 2018 eide banken 45 562 egne egenkapitalbevis. Disse er anskaffet via Oslo Børs til markedskurs.  

UTSIKTENE FRAMOVER
De økonomiske utsiktene for Møre og Romsdal er fortsatt gode. Produksjonen er høy i de fleste bransjer og nedgangen i oljerelaterte næringer synes å være i ferd med å snu til en begynnende oppgang. Stabil oljepris, lav rente, en svak kronekurs og god eksportmarkedsvekst er viktige årsaker til dette. Det ser også ut til at nedgangen i boligprisene er i ferd med å flate ut. Faren for økt proteksjonisme representerer imidlertid en risikofaktor hva angår utsiktene for verdenshandelen.

Oppgangen i produksjon og etterspørsel har, sammen med betydelige omstillinger i arbeidsmarkedet, ført til lavere arbeidsledighet. Ledigheten i fylket har således falt nærmest kontinuerlig siden begynnelsen av 2017. Ved utgangen av mars lå den registrerte ledigheten i Møre og Romsdal på 2,6 prosent (tall fra NAV). For landet som helhet lå ledigheten på 2,5 prosent.  

Kredittveksten til husholdninger og til næringslivet har falt svakt inneværende år for landet sett under ett.

Vi opplever fortsatt sterk konkurranse i markedet, både for utlån og innskudd. Banken er konkurransedyktig og registrerte god, men fortsatt svakt avtakende vekst i lån til personkundemarkedet. Tolvmånedersveksten i lån til næringslivsmarkedet er noe høyere enn ved utgangen av fjerde kvartal. Innskuddsveksten fra personmarkedet er god og det registreres tiltakende vekst i innskudd fra næringslivsmarkedet. Innskuddsdekningen er høy. Det forventes at utlånsveksten innenfor både personmarkedet og næringslivsmarkedet vil være noe lavere i 2018 sammenlignet med veksttakten ved utgangen av 2017. Fokus er hele tiden å ha god drift og økt lønnsomhet.

Banken vil fortsatt være en sterk og engasjert støttespiller for næringslivet på Nordvestlandet.

Sparebanken Møre har en målsetting om kostnadseffektiv drift, med en kostnadsandel lavere enn 45 prosent av inntektene i 2018.

Det forventes at tapene i Sparebanken Møre vil være på et lavt nivå også i 2018. Totalt sett forventes det et godt resultat for 2018, og en egenkapitalrentabilitet over 10 prosent.

 

 

Ålesund, 31. mars 2018
23. april 2018

I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE

LEIF-ARNE LANGØY, styreleder
ROY REITE, styrets nestleder
 RAGNA BRENNE BJERKESET
 HENRIK GRUNG
JILL AASEN
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
 HELGE KARSTEN KNUDSEN
MARIE REKDAL HIDE

TROND LARS NYDAL, adm.direktør