Hovedtall konsern

Resultat      
 1. kv. 20181. kv. 20172017
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter2891,732611,691 1001,72
Netto provisjons- og andre driftsinntekter470,28420,271940,30
Netto avkastning på finansielle investeringer60,04240,16480,08
Sum inntekter3422,053272,121 3422,10
Sum driftskostnader1490,891500,975900,92
Resultat før tap1931,161771,157521,18
Tap på utlån, garantier m.v20,0120,01130,02
Resultat før skatt1911,151751,147391,16
Skattekostnad500,29440,281820,28
Resultat for perioden1410,861310,865570,88
Balanse     
Mill. kroner31.03.2018Endring i 1. kvartal 2018 i %31.12.2017Endring siste 12 mnd. i %31.03.2017
Forvaltningskapital68 6073,266 4918,763 124
Gjennomsnittlig forvaltningskapital66 8664,564 0008,361 719
Utlån til kunder58 1942,356 8677,853 993
Brutto utlån til personkunder40 2241,039 8176,337 850
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor18 2296,217 16811,816 311
Innskudd fra kunder33 5392,232 8032,732 656
Innskudd fra personkunder19 9281,219 6885,318 923
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor13 6113,913 101-0,413 668
Nøkkeltall   
 1. kvartal 20181. kvartal 20172017
Egenkapitalforrentning (annualisert) 4)10,110,110,4
Kostnader i prosent av inntekter43,645,944,0
Tap i % av utlån 1.1/periodens start0,010,010,02
Tapsutsatte engasjement i % av utlån (før tapsnedskrivninger)0,580,310,57
Tapsutsatte engasjement i % av utlån (etter tapsnedskrivninger)0,400,220,40
Innskuddsdekning i %57,660,557,7
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)14699159
Utlånsvekst i %7,85,07,9
Innskuddsvekst i %2,79,80,7
Ansvarlig kapital 1) 2)18,618,618,4
Kjernekapital i % 1) 2)16,617,116,8
Ren kjernekapital i % 1) 2)15,114,915,0
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio - LR) 2)8,18,68,2
Årsverk363371359
Egenkapitalbevis (EKB)      
 31.03.201831.03.20172017201620152014
Resultat pr egenkapitalbevis (konsern) (kroner) 3)7,006,5527,7028,8025,2531,20
Resultat pr egenkapitalbevis (morbank) (kroner) 3)12,0012,6027,0029,8525,7029,10
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,649,649,649,649,649,6
Antall utstedte bevis (mill. kroner)988,70988,70988,70988,70988,70988,70
Kurs på Oslo Børs276237262254188216
Børsverdi (mill. kroner)2 7292 3432 5902 5111 8592 136
Bokført egenkapital pr EKB (konsern, inkl. utbytte)280263289275257244
Utbytte pr EKB0,000,0014,0014,0011,5013,50
Pris/Resultat pr EKB (konsern, annualisert)9,79,19,48,87,37,4
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern) 3)0,990,900,910,930,730,89
1) Beregnet etter IRB i Basel II inkl. overgangsregel i Basel I. IRB for massemarked f.o.m. 31.03.15 og IRB-grunnleggende for foretak f.o.m. 30.06.14.
2) Inkl. 50 % av periodens totalresultat
3) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne
4) Beregnet med utgangspunkt i andel av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne