Resultat morbank

RESULTAT MORBANK   
Beløp i mill. kroner1. kv. 20171. kv. 20162016
Renteinntekter3213341 313
Rentekostnader116122470
Netto renteinntekter205212843
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester4444189
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester7727
Andre driftsinntekter8728
Netto provisjons- og andre driftsinntekter4544190
Utbytte156176178
Netto verdiendring på finansielle instrumenter291098
Netto avkastning på finansielle investeringer185186276
Sum inntekter4354421 309
Kostnader ved ytelser til ansatte8179322
Administrasjonskostnader3934123
Avskrivninger og avsetninger7626
Andre driftskostnader222393
Sum driftskostnader149142564
Resultat før tap286300745
Tap på utlån, garantier m.v.2-221
Resultat før skatt284302724
Skattekostnad3231129
Resultat for perioden252271595
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner)12,6013,6029,85
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner)12,6013,6029,85
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner)0,0011,5011,50
    
    
UTVIDET RESULTAT MORBANK   
Beløp i mill. kroner1. kv. 20171. kv. 20162016
Resultat for perioden252271595
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:   
Verdiendring aksjeinvesteringer og andeler tilgjengelig for salg (uten skatteeffekt)0-1-31
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:   
Estimatavvik pensjon00-8
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon002
Totalresultat for perioden252270558