Resultat konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT KONSERN    
Beløp i mill. kronerNote1. kv. 20171. kv. 20162016
Renteinntekter 4384511 783
Rentekostnader 177181701
Netto renteinntekter9 2612701 082
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 4444189
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 7727
Andre driftsinntekter 5520
Netto provisjons- og andre driftsinntekter 4242182
Utbytte 102
Netto verdiendring på finansielle instrumenter5 231497
Netto avkastning på finansielle investeringer 241499
Sum inntekter 3273261 363
Kostnader ved ytelser til ansatte 8582335
Administrasjonskostnader 3534124
Avskrivninger og avsetninger 8832
Andre driftskostnader 222495
Sum driftskostnader 150148586
Resultat før tap 177178777
Tap på utlån, garantier m.v.3 2-222
Resultat før skatt 175180755
Skattekostnad 4446181
Resultat for perioden 131134574
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 6,556,8028,80
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 6,556,8028,80
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) 0,0011,5011,50
     
     
UTVIDET RESULTAT KONSERN    
Beløp i mill. kroner 1. kv. 20171. kv. 20162016
Resultat for perioden 131134574
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:    
Verdiendring aksjeinvesteringer og andeler tilgjengelig for salg (uten skatteeffekt) 0-1-31
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:    
Estimatavvik pensjon 00-8
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon 002
Totalresultat for perioden 131133537