Kontantstrømoppstilling konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
Beløp i mill. kroner31.03.201731.03.201631.12.2016
    
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   
Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer4374721 880
Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer-99-99-344
Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag102
Driftsutbetalinger-119-126-465
Utbetalinger av skatt-101-103-214
Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner70181556
Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån/leasing til kunder-1 004-165-1 845
Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter-28318420
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder943503 173
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter-1 0045283 163
    
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   
Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer2825110
Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer9111943 860
Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer-912-643-5 380
Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.01717
Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.-11-5-20
Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler2-19892
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter18-610-1 321
    
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   
Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital-97-105-404
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner634143-400
Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld71301 527
Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld123-498-2 947
Utbetalinger av utbytte0-114-114
Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld-10526-258
Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter1 268-548-2 596
    
Netto endring likvider282-630-754
Likviditetsbeholdning 01.013001 0541 054
Likviditetsbeholdning 31.03/31.12582424300