Egenkapitaloppstilling konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
KONSERN 31.03.2017Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.165 4419863542 3461251 09251487
Endring egne egenkapitalbevis-5-2 -2 -1  
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-138      -138
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-141      -141
Totalresultat for perioden131      131
Egenkapital pr 31.03.175 2889843542 3441251 09151339
         
         
KONSERN 31.03.2016Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.155 1129763542 18312593582457
Endring egne egenkapitalbevis11      
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-114      -114
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-115      -115
Totalresultat for perioden133      133
Egenkapital pr 31.03.165 0179773542 18312593582361
         
         
KONSERN 31.12.2016Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.155 1129763542 18312593582457
Endring egne egenkapitalbevis2110 7 4  
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-114      -114
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-115      -115
Egenkapital før årets resultatdisponering4 9049863542 19012593982229
Tilført grunnfondet159  159    
Tilført utjevningsfondet156    156  
Tilført annen egenkapital-21      -21
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne138      138
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet141      141
Resultat for regnskapsåret5740015901560259
Verdiendring aksjeinvesteringer og andeler tilgjengelig for salg-31     -31 
Estimatavvik pensjoner-8  -4 -4  
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner2  1 1  
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat-3700-30-3-310
Totalresultat for perioden537001560153-31259
Egenkapital pr 31.12.165 4419863542 3461251 09251487