Balanse morbank

BALANSE MORBANK   
Eiendeler   
Beløp i mill. kroner31.03.201731.03.201631.12.2016
Kontanter og fordringer på Norges Bank582424300
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 6622 9661 789
Utlån til og fordringer på kunder35 58933 56833 011
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer6 6205 0827 863
Finansielle derivater718806856
Aksjer og andre verdipapirer154167133
Eierinteresser i konsernselskaper1 5211 3711 371
Eiendel ved utsatt skatt496049
Immaterielle eiendeler454947
Varige driftsmidler424036
Andre eiendeler17415377
Sum eiendeler47 15644 68645 532
    
Forpliktelser og egenkapital   
Beløp i mill. kroner31.03.201731.03.201631.12.2016
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner1 6011 443929
Innskudd fra kunder32 66629 76932 575
Utstedte sertifikater og obligasjoner5 0535 9424 284
Finansielle derivater519649576
Andre forpliktelser698514499
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter527377
Andre avsetninger og forpliktelser403540
Fondsobligasjoner823834816
Ansvarlige lån502501502
Sum forpliktelser41 95439 76040 298
Egenkapitalbevis989989989
Beholdning av egne egenkapitalbevis-5-12-3
Overkurs355354354
Innskutt egenkapital1 3391 3311 340
Grunnfondskapital2 3432 1832 346
Gavefond125125125
Utjevningsfond1 0919351 092
Verdireguleringsfond528251
Annen egenkapital00279
Totalresultat for perioden2522700
Opptjent egenkapital3 8633 5953 894
Sum egenkapital5 2024 9265 234
Sum forpliktelser og egenkapital47 15644 68645 532