Balanse konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
BALANSE KONSERN     
Eiendeler     
Beløp i mill. kronerNote31.03.201731.03.201631.12.2016 
Kontanter og fordringer på Norges Bank5 6 9 582424300 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner5 6 9 5781 024649 
Utlån til og fordringer på kunder2 3 4 5 7 9 53 99351 44052 691 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer5 7 9 6 2125 1876 199 
Finansielle derivater5 7 1 1041 3511 224 
Aksjer og andre verdipapirer5 7 154167133 
Eiendel ved utsatt skatt 435042 
Immaterielle eiendeler 454947 
Varige driftsmidler 235239230 
Andre eiendeler 17815778 
Sum eiendeler 63 12460 08861 593 
      
Forpliktelser og egenkapital     
Beløp i mill. kronerNote31.03.201731.03.201631.12.2016 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner5 6 9 1 2921 201658 
Innskudd fra kunder2 5 7 9 32 65629 73832 562 
Utstedte sertifikater og obligasjoner5 6 21 20721 47320 363 
Finansielle derivater5 7 531654580 
Andre forpliktelser 734563558 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 517273 
Andre avsetninger og forpliktelser 403540 
Fondsobligasjoner5 6 823834816 
Ansvarlige lån5 6 502501502 
Sum forpliktelser 57 83655 07156 152 
Egenkapitalbevis10 989989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis -5-12-3 
Overkurs 354354354 
Innskutt egenkapital 1 3381 3311 340 
Grunnfondskapital 2 3442 1832 346 
Gavefond 125125125 
Utjevningsfond 1 0919351 092 
Verdireguleringsfond 518251 
Annen egenkapital 208228487 
Totalresultat for perioden 1311330 
Opptjent egenkapital 3 9503 6864 101 
Sum egenkapital 5 2885 0175 441 
Sum forpliktelser og egenkapital 63 12460 08861 593