Kvartalsberetning fra styret

Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet. Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor. Avgift til bankenes sikringsfond for 2017 er periodisert i 1. kvartal 2017. Tallene for 1. kvartal 2016 er gjort sammenlignbare.

Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS og delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering.

RESULTAT I 1. KVARTAL 2017
Resultat etter skatt i 1. kvartal 2017 utgjorde 131 mill. kroner, 0,86 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 134 mill. kroner og 0,89 % i tilsvarende kvartal i fjor. Egenkapitalrentabiliteten i 1. kvartal 2017 ble 10,1 % mot 11,2 % i 1. kvartal 2016.

Konsernets målsetting er en egenkapitalrentabilitet på minimum 10 %.

Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kroner 6,55 (6,80) for konsernet og kroner 12,60 (13,60) for morbanken.

Styret er fornøyd med Sparebanken Møres resultat for 1. kvartal 2017.

Rentenetto
Netto renteinntekter på 261 mill. kroner er 9 mill. kroner lavere enn tilsvarende kvartal i fjor. Som andel av forvaltningskapitalen utgjør dette 1,69 %, som er 0,11 p.e. lavere enn i 1. kvartal 2016.

Det generelt lave rentenivået i markedet, sammen med sterk konkurranse både på utlåns- og innskuddssiden påvirker utviklingen i rentenettoen. I tillegg har lavere volum sammen med reduserte marginer som følge av redusert risiko i marin sektor medført lavere rentenetto sammenlignet med i fjor.

Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter ble 66 mill. kroner, 10 mill. kroner høyere enn i 1. kvartal i fjor. Av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør andre driftsinntekter 0,43 %, 0,06 p.e. høyere enn tilsvarende periode i 2016.  Verdiendring på obligasjonsporteføljen viser en kursgevinst på 16 mill. kroner mot 1 mill. kroner på samme tid i fjor.

Kostnader
Driftskostnadene i kvartalet utgjorde 150 mill. kroner, noe som er 2 mill. kroner høyere enn i første kvartal i fjor. Personalkostnadene er økt med 3 mill. kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor og utgjør 85 mill. kroner. Økningen skyldes finansskatt i form av økt arbeidsgiveravgift. Bemanningen i konsernet er redusert med 17 årsverk de siste 12 månedene til 371 årsverk. Andre driftskostnader er 1 mill. kroner lavere enn i samme periode i fjor.

Kostnader som andel av inntekter utgjorde 45,9 % i 1. kvartal 2017 som er en økning på 0,5 p.e. sammenlignet med 1. kvartal i fjor.

Tapsnedskrivning og mislighold
I kvartalet er det bokført tap på 2 mill. kroner på utlån og garantier og omregnet på årsbasis utgjør dette 0,01 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 1. kvartal i 2016 var en inngang på 2 mill. kroner (-0,01 %). Gruppevise nedskrivninger er uendret i første kvartal, innen personkundesegmentet er det en inngang på tap på 1 mill. kroner og innen næringslivssegmentet utgjør tapene 3 mill. kroner.

Pr utgangen av 1. kvartal 2017 utgjør totale tapsnedskrivninger 335 mill. kroner, tilsvarende 0,62 % av brutto utlån (334 mill. kroner og 0,65 % av brutto utlån). 5 mill. kroner av de individuelle nedskrivningene er knyttet til mislighold over 90 dager (11 mill. kroner), noe som utgjør 0,01 % av brutto utlån (0,04 %). 49 mill. kroner er relatert til øvrige engasjementer (61 mill. kroner), tilsvarende 0,09 % av brutto utlån (0,12 %). Gruppevise nedskrivninger utgjør 281 mill. kroner (262 mill. kroner), og utgjør 0,52 % av brutto utlån (0,51 %).

Netto tapsutsatte engasjement (misligholdte engasjement over 90 dager og ikke-misligholdte engasjement hvor det er foretatt individuell tapsnedskrivning) har de siste 12 månedene hatt en reduksjon på 20 mill. kroner. Pr utgangen av 1. kvartal 2017 fordeler netto tapsutsatte engasjement seg med 52 mill. kroner for næringsliv og 69 mill. kroner for personmarkedet. Totalt utgjør netto tapsutsatte engasjement 0,22 % av brutto utlån (0,27 %).

Utlån- og innskuddsvekst
Ved utgangen av 1. kvartal 2017 utgjorde utlån til kunder 53 993 mill. kroner (51 440 mill. kroner). De siste 12 månedene har det vært en økning i utlån til kunder på 2 553 mill. kroner, tilsvarende 5,0 %. Utlån til personkunder økte med 8,0 %, mens utlån til næringsliv har hatt en reduksjon på 0,7 % siste 12 måneder. Personmarkedsandelen av utlånene utgjør ved utgangen av 1. kvartal 2017 70,0 % (67,7 %).

Innskudd fra kunder har de siste 12 månedene økt med 9,8 %. Ved utgangen av 1. kvartal 2017 utgjør innskuddene 32 656 mill. kroner (29 738 mill. kroner). Innskudd fra personmarked har økt med 6,7 % de siste 12 månedene, innskudd fra næringsliv har økt med 14,2 % og innskudd fra det offentlige har økt med 18,6 %. Personmarkedets relative andel av innskuddene utgjør 58,0 % (59,7 %), innskudd fra næringslivsmarkedet 38,8 % (37,3 %) og det offentliges andel av innskuddene utgjør 3,2 % (3,0 %).

Innskudd som andel av utlån utgjør 60,5 % ved utgangen av første kvartal 2017 (57,8 %).

KAPITALDEKNING
Konsernets kapitaldekning ved utgangen av 1. kvartal 2017 ligger over de regulatoriske kapitalkravene og internt satt minimumsmålsetting for ren kjernekapital. Inkludert 50 % av resultatet hittil i år utgjør ansvarlig kapital 18,6 % (18,2 %), kjernekapital 17,1 % (16,6 %) og ren kjernekapital utgjør 14,9 % (14,2 %).

Sparebanken Møre har et kapitalkrav knyttet til overgangsordningen vedrørende Basel I-gulvet på 152 mill. kroner ved utgangen av 1. kvartal 2017.

DATTERSELSKAPER
Samlet resultat i bankens tre datterselskaper ble 31 mill. kroner etter skatt i første kvartal 2017 (41 mill. kroner).

Møre Boligkreditt AS er etablert som et ledd i konsernets langsiktige finansieringsstrategi, og kredittforetakets hovedmålsetting er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer. Selskapet har pr utgangen av 1. kvartal netto utstående obligasjoner for 16,1 milliarder kroner i markedet. Selskapet har gitt 32 mill. kroner i resultatbidrag i 1. kvartal 2017 (42 mill. kroner).

Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester innen eiendomsomsetning til personkunder og næringslivskunder. Selskapet har et underskudd på 1 mill. kroner hittil i 2017 (-1 mill. kroner). Det var ved utgangen av kvartalet 14 årsverk i selskapet.

Sparebankeiendom AS har som formål å eie og forvalte bankens egne forretningseiendommer. Selskapet har ikke gitt noe resultatbidrag hittil i 2017 (0 mill. kroner). Det er ingen ansatte i selskapet.

EGENKAPITALBEVIS
Ved utgangen av første kvartal 2017 var det 5 709 eiere av Sparebanken Møres egenkapitalbevis. Antall utstedte egenkapitalbevis er 9 886 954. Eierandelskapitalen utgjør 49,6 % av bankens totale egenkapital. I note 10 finnes en oversikt over de 20 største eierne av bankens egenkapitalbevis.

Pr 31. mars 2017 eide banken 50 851 egne egenkapitalbevis. Disse er anskaffet via Oslo Børs til markedskurs.

UTSIKTENE FREMOVER
I tråd med utviklingen i norsk økonomi generelt synes de økonomiske utsiktene for Møre og Romsdal å ha bedret seg litt utover våren. Store deler av det lokale næringslivet opplever økt aktivitet. De viktigste årsakene til dette er en svak krone, lave renter og en ekspansiv finanspolitikk. Disse faktorene bidrar også til at stemningsindikatorer for norske husholdninger viser de høyeste nivåene på mange år.

Videre har oppgangen i oljeprisen det siste året bidratt til redusert usikkerhet for oljerelaterte næringer. Situasjonen for denne næringen vil likevel fortsatt være utfordrende i 2017. Som følge av dette er det en risiko for at arbeidsledigheten i fylket kan stige svakt de nærmeste månedene.

I mars utgjorde den registrerte ledigheten i Møre og Romsdal 3,2 prosent av arbeidsstyrken i følge NAV. For landet som helhet lå ledigheten på 2,9 prosent.

Det forventes at tapsnivået i Sparebanken Møre vil holde seg lavt også i 2017.

Kredittveksten i Norge var svakt avtakende gjennom 2016, men veksttakten har økt noe inneværende år, både til husholdninger og til næringslivet. Veksten i totale innskudd har også vært tiltakende i landet sett under ett.

Vi opplever fortsatt sterk konkurranse i markedet både for utlån og innskudd, men banken er konkurransedyktig og registrerer god og tiltakende utlånsvekst både til personmarkedet og til næringslivsmarkedet. Innskuddsveksten er god. Det forventes at utlånsveksten innenfor personmarkedet vil avta noe gjennom året, mens veksttakten til næringslivsmarkedet vil øke. Fokus er hele tiden rettet mot å generere vekst på gode engasjementer med et akseptabelt risikonivå.

Banken vil fortsatt være en sterk og engasjert støttespiller for næringslivet på Nordvestlandet.

Sparebanken Møre har en målsetting om kostnadseffektiv drift, med en kostnadsandel lavere enn 45 prosent av inntektene i 2017. Resultatet av dette har vært et tilfredsstillende kostnadsnivå.

Totalt sett forventes det et godt resultat for 2017, og en egenkapitalrentabilitet som når måltallet på 10 prosent.

Ålesund, 31. mars 2017
26. april 2017

I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE

LEIF-ARNE LANGØY, styreleder
ROY REITE, styrets nestleder
RAGNA BRENNE BJERKESET
HENRIK GRUNG
ELISABETH MARÅK STØLE
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
HELGE KARSTEN KNUDSEN
MARIE REKDAL HIDE

TROND LARS NYDAL, adm. direktør