Resultat morbank

RESULTAT MORBANK   
Beløp i mill. kroner1. kv. 20161. kv. 20152015
Renteinntekter3343841 473
Rentekostnader143203645
Netto renteinntekter191181828
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester4448197
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester7728
Andre driftsinntekter7627
Netto provisjons- og andre driftsinntekter4447196
Utbytte176191193
Netto verdiendring på finansielle instrumenter10129
Netto avkastning på finansielle investeringer186203202
Sum inntekter4214311 226
Kostnader ved ytelser til ansatte7978295
Administrasjonskostnader3436119
Avskrivninger og avsetninger6523
Andre driftskostnader2323105
Sum driftskostnader142142542
Resultat før tap279289684
Tap på utlån, garantier m.v.-2847
Resultat før skatt281281637
Skattekostnad2624125
Resultat for perioden255257512
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner)12,7512,9025,70
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner)12,7512,9025,70
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner)11,500,0013,50
    
    
UTVIDET RESULTAT MORBANK   
Beløp i mill. kroner1. kv. 20161. kv. 20152015
Resultat for perioden255257512
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:   
Verdiendring aksjeinvesteringer og andeler tilgjengelig for salg (uten skatteeffekt)-1-248
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:   
Estimatavvik pensjon00-9
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon00-2
Totalresultat for perioden254255549