Resultat konsern

RESULTAT KONSERN    
Beløp i mill. kronerNote1. kv. 20161. kv. 20152015
Renteinntekter 4515241 994
Rentekostnader 201269896
Netto renteinntekter9 2502551 098
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 4448196
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 7728
Andre driftsinntekter 5625
Netto provisjons- og andre driftsinntekter 4247193
Utbytte 002
Netto verdiendring på finansielle instrumenter5 142010
Netto avkastning på finansielle investeringer 142012
Sum inntekter 3063221 303
Kostnader ved ytelser til ansatte 8281309
Administrasjonskostnader 3436119
Avskrivninger og avsetninger 8629
Andre driftskostnader 2424104
Sum driftskostnader 148147561
Resultat før tap 158175742
Tap på utlån, garantier m.v.3 -2850
Resultat før skatt 160167692
Skattekostnad 4045189
Resultat for perioden 120122503
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 6,056,1025,25
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 6,056,1025,25
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) 11,500,0013,50
     
     
UTVIDET RESULTAT KONSERN    
Beløp i mill. kroner 1. kv. 20161. kv. 20152015
Resultat for perioden 120122503
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:    
Verdiendring aksjeinvesteringer og andeler tilgjengelig for salg (uten skatteeffekt) -1-248
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:    
Estimatavvik pensjon 00-9
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon 00-2
Totalresultat for perioden 119120540