Note 1

Regnskapsprinsipper

Generelt
Konsernets delårsregnskap er utarbeidet i henhold til vedtatte IFRS-standarder godkjent av EU pr. 31.03.2016. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering.

Regnskapet presenteres i norske kroner, som også er morbankens og datterselskapenes funksjonelle valuta.

Delårsrapporten er utarbeidet i tråd med de regnskapsprinsipper og målemetoder som er benyttet i årsregnskapet for 2015. Det har ikke vært noen endringer eller trådt i kraft noen nye standarder så langt i 2016.

Det henvises til årsrapporten for 2015 for ytterligere beskrivelse av regnskapsprinsipper.

 

Note 2

Utlån og innskudd etter sektor og næring

KONSERNUtlån
Sektor/næring31.03.201631.03.201531.12.2015
Jordbruk og skogbruk365427373
Fiske og fangst2 9213 2973 186
Industri1 8362 3431 794
Bygg og anlegg609660600
Varehandel og hotell566626517
Supply/Offshore1 1271 2321 189
Eiendomsdrift6 0066 2516 133
Faglig/finansiell tjenesteytelse843985892
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse2 0201 6601 708
Offentlig forvaltning20442
Utlandet126127132
Sum næringsliv/offentlig16 43917 65216 526
Personkunder35 04932 80634 822
Verdijustering utlån til virkelig verdi192186180
Opptjente, ikke forfalte renter9412599
Sum51 77450 76951 627
Individuelle nedskrivninger-72-139-79
Gruppevise nedskrivninger-262-176-262
Sum netto utlån51 44050 45451 286
Utlån med flytende rente (amortisert kost)46 64545 94246 290
Utlån med fast rente (virkelig verdi)5 1294 8275 337
    
    
KONSERNInnskudd
Sektor/næring31.03.201631.03.201531.12.2015
Jordbruk og skogbruk211182176
Fiske og fangst683429641
Industri9851 0571 122
Bygg og anlegg477450470
Varehandel og hotell638658738
Supply/Offshore651584503
Eiendomsdrift1 3241 5931 370
Faglig/finansiell tjenesteytelse1 8801 3721 720
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse2 3401 5862 172
Offentlig forvaltning842755898
Utlandet685
Andre1 9002 6141 735
Sum næringsliv/offentlig11 93711 28811 550
Personkunder17 74217 07217 829
Verdijustering innskudd til virkelig verdi132
Påløpte renter581148
Sum29 73828 47729 389
Innskudd med flytende rente (amortisert kost)29 07127 96128 875
Innskudd med fast rente (virkelig verdi)667516514
 

Note 3

Tap på utlån og garantier

Spesifikasjon av periodens tapskostnad   
 1. kv. 20161. kv. 201531.12.2015
Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån og garantiansvar-7-4-60
Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån01096
Konstaterte tap i perioden med tidligere individuelle nedskrivninger6313
Konstaterte tap i perioden uten tidligere individuelle nedskrivninger1113
Inngang på tidligere konstaterte tap2212
Periodens tapskostnad-2850
    
    
Individuelle nedskrivninger på utlån   
 1. kv. 20161. kv. 201531.12.2015
Individuell nedskrivning til dekning av tap på utlån 01.0179141141
Konstaterte tap i perioden med tidligere individuell nedskrivning6313
Økning i individuelle nedskrivninger i perioden039
Nye individuelle nedskrivninger i perioden3822
Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden41080
Individuell nedskrivning til dekning av tap på utlån ved utgangen av perioden7213979
    
    
Nedskrivning på grupper av utlån   
 1. kv. 20161. kv. 201531.12.2015
Nedskrivninger på grupper av utlån 01.01262166166
Endring i perioden01096
Nedskrivning på grupper av utlån ved utgangen av perioden262176262
    
    
Individuelle avsetninger på garantiansvar   
 1. kv. 20161. kv. 201531.12.2015
Individuelle avsetninger 01.01022
Ny avsetning i perioden000
Tilbakeføring av avsetninger i perioden012
Individuell avsetning ved utgangen av perioden010
 

Note 4

Tapsutsatte engasjement

Sum av misligholdte engasjement over 3 mnd. og øvrige ikke-misligholdte engasjement med individuell tapsnedskrivning
 31.03.201631.03.201531.12.2015
KONSERNSumPMNLSumPMNLSumPMNL
Engasjement før individuelle tapsnedskrivninger:         
Misligholdte engasjement over 3 mnd.563125905436743935
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger157271303003027017028142
Sum engasjement før individuelle tapsnedskrivninger213581553908430624467177
Individuelle tapsnedskrivninger på:         
Misligholdte engasjement over 3 mnd.11382281414212
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger61105111813105651055
Sum individuelle tapsnedskrivninger72135914021119791267
Engasjement etter individuelle tapsnedskrivninger:         
Misligholdte engasjement over 3 mnd.452817684622603723
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger961779182171651051887
Sum tapsutsatte engasjement etter individuelle tapsnedskr.14145962506318716555110
          
Sum tapsutsatte eng. før individuelle tapsnedskr. i % av utlån0,410,170,940,770,261,710,470,191,07
Sum tapsutsatte eng. etter individuelle tapsnedskr. i % av utlån0,270,130,580,500,191,050,320,150,67
 

Note 5

Klassifikasjon av finansielle instrumenter

Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunkt konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. En finansiell eiendel fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller selskapet overfører den finansielle eiendelen på en slik måte at risiko- og fortjenestepotensialet ved den finansielle eiendelen i det alt vesentlige blir overført. Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

KLASSIFISERING
Konsernets beholdning av finansielle instrument klassifiseres ved første gangs regnskapsføring i henhold til IAS 39. Bankens klasser av finansielle instrumenter og målegrunnlag for disse:

• finansielle eiendeler og derivater holdt for handelsformål (tradingportefølje)

• finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet

• instrumenter som holdes tilgjengelig for salg vurdert til virkelig verdi med verdiendringer presentert som andre inntekter og kostnader i totalresultatoppstillingen

• utlån og fordringer

• finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost

Finansielle eiendeler og derivater holdt for handelsformål
Finansielle derivater er kontrakter som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- eller valutarisiko banken har påtatt seg. Finansielle derivater bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, og balanseføres brutto pr. kontrakt som henholdsvis eiendel eller gjeld.

Konsernets kriterier for klassifisering av tradingportefølje er følgende:

• posisjoner i finansielle instrumenter som konsernet innehar for egen regning med henblikk på videresalg og/eller som konsernet har ervervet for på kort sikt å dra fordel av reelle og/eller forventede forskjeller mellom kjøps- og salgspris eller andre pris- og rentevariasjoner

• posisjoner som konsernet sitter med for å sikre andre deler av tradingporteføljen

• andre engasjementer som er knyttet til posisjoner som inngår i tradingporteføljen

Konsernets handelsportefølje av aksjer er definert inn i denne gruppen og vurderes til virkelig verdi over resultatet.

Finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
Konsernets beholdning av obligasjoner i likviditetsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet da denne porteføljen styres basert på virkelig verdi. Beholdningen av fastrenteutlån og -innskudd er klassifisert for å unngå regnskapsmessig misforhold sett i forhold til underliggende renteswapper.

Tap og gevinst som følge av verdiendringer på de eiendeler og gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet blir regnskapsført i den perioden de oppstår.

Instrumenter som holdes tilgjengelig for salg vurdert til virkelig verdi med verdiendringer presentert som andre inntekter og kostnader i utvidet resultat
Konsernets beholdning av aksjer, som ikke er klassifisert som holdt for tradingformål, klassifiseres som tilgjengelig for salg med verdiendringer presentert som andre inntekter og kostnader i utvidet resultat. Realiserte gevinster og tap, samt nedskrivninger under kostpris resultatføres i ordinært resultat den perioden de oppstår.

Eierinteressen i Visa Norge FLI er klassifisert som finansiell eiendel i kategorien tilgjengelig for salg i nivå tre i verdsettelseshierarkiet. Verdiendringen av denne eiendelen er regnskapsført i utvidet resultat.

Utlån og fordringer
Alle utlån og fordringer, herunder leasing, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir amortisert over lånets løpetid.

Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost
Verdipapirgjeld, herunder verdipapirgjeld som inngår i virkelig verdisikring, lån og innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder uten avtalt løpetid, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Beholdning av egne obligasjoner føres som reduksjon av gjelden.

NIVÅER
Finansielle instrumenter innplasseres i ulike nivåer basert på kvaliteten på markedsdata for den enkelte type instrument.

Nivå 1 – Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked
I nivå 1 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og fondsandeler, samt statsobligasjoner og sertifikater som omsettes i aktive markeder.

Nivå 2 – Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
I nivå 2 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, inkludert noterte priser i ikke aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår i hovedsak verdipapirgjeld, derivat og obligasjoner som ikke er på nivå 1.

Nivå 3 – Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata
I nivå 3 innplasseres finansielle instrumenter som ikke kan verdsettes basert på direkte eller indirekte observerbare priser. I kategorien inngår i hovedsak utlån til og innskudd fra kunder, samt aksjer.

KONSERN - 31.03.2016Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostFinansielle instrumenter holdt for tilgjengelig for salg
 TradingUtpekt til virkelig verdi  
Kontanter og fordringer på Norges Bank  424 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  1 024 
Utlån til og fordringer på kunder 5 12946 311 
Sertifikater og obligasjoner 5 187  
Aksjer og andre verdipapirer2  165
Finansielle derivater1 351   
Sum finansielle eiendeler1 35310 31647 759165
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner  1 201 
Innskudd fra kunder 66729 071 
Finansielle derivater654   
Verdipapirgjeld  21 473 
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner  1 335 
Sum finansielle forpliktelser65466753 080-
     
KONSERN - 31.03.2015Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostFinansielle instrumenter holdt for tilgjengelig for salg
 TradingUtpekt til virkelig verdi  
Kontanter og fordringer på Norges Bank  126 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  949 
Utlån til og fordringer på kunder 4 82745 627 
Sertifikater og obligasjoner 4 627  
Aksjer og andre verdipapirer2  121
Finansielle derivater1 009   
Sum finansielle eiendeler1 0119 45446 702121
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner  569 
Innskudd fra kunder 51627 961 
Finansielle derivater639   
Verdipapirgjeld  21 625 
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner  1 384 
Sum finansielle forpliktelser63951651 539-
Netto verdiendring på finansielle instrumenter   
 1. kv. 20161. kv. 201531.12.2015
Sertifikater og obligasjoner1-8-51
Aksjer00-2
Valutahandel (for kunder)8733
Rentehandel (for kunder)11126
Finansielle derivat4106
Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter142012
 

Note 6

Finansielle instrumenter til amortisert kost

KONSERN31.03.201631.03.2015
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank424424126126
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 0241 024949949
Utlån til og fordringer på kunder46 31146 31145 62745 627
Sum finansielle eiendeler47 75947 75946 70246 702
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner1 2011 201569569
Innskudd fra kunder29 07129 07127 96127 961
Verdipapirgjeld21 37721 47321 64921 625
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner1 3581 3351 4641 384
Sum finansielle forpliktelser53 00753 08051 64351 539
KONSERN - 31.03.2016Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank424  424
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 024 1 024
Utlån til og fordringer på kunder  46 31146 311
Sum finansielle eiendeler4241 02446 31147 759
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 1 201 1 201
Innskudd fra kunder  29 07129 071
Verdipapirgjeld 21 377 21 377
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 358 1 358
Sum finansielle forpliktelser-23 93629 07153 007
     
KONSERN - 31.03.2015Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank126  126
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 949 949
Utlån til og fordringer på kunder  45 62745 627
Sum finansielle eiendeler12694945 62746 702
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 569 569
Innskudd fra kunder  27 96127 961
Verdipapirgjeld 21 649 21 649
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 464 1 464
Sum finansielle forpliktelser-23 68227 96151 643
 

Note 7

Finansielle instrumenter til virkelig verdi

KONSERN - 31.03.2016Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  5 1295 129
Sertifikater og obligasjoner1 9393 248 5 187
Aksjer og andre verdipapirer6 161167
Finansielle derivat 1 351 1 351
Sum finansielle eiendeler1 9454 5995 29011 834
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  667667
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 654 654
Sum finansielle forpliktelser-6546671 321
     
     
KONSERN - 31.03.2015Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 8274 827
Sertifikater og obligasjoner1 6812 946 4 627
Aksjer og andre verdipapirer9 114123
Finansielle derivat 1 009 1 009
Sum finansielle eiendeler1 6903 9554 94110 586
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  516516
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 639 639
Sum finansielle forpliktelser-6395161 155
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjerInnskudd fra kunder
Balanseført verdi pr 31.12.155 337161514
Kjøp/økning84-195
Salg/reduksjon305-42
Overført til Nivå 3---
Overføring ut av Nivå 3---
Gevinst/tap i perioden13--
Balanseført verdi pr 31.03.165 129161667
    
    
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjerInnskudd fra kunder
Balanseført verdi pr 31.12.144 123114442
Kjøp/økning1 016-98
Salg/reduksjon302-24
Overført til Nivå 3---
Overføring ut av Nivå 3---
Gevinst/tap i perioden-10--
Balanseført verdi pr 31.03.154 827114516
 

Note 8

Driftssegmenter

Resultat - 1. kvartal 2016KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter250-271101670
Andre driftsinntekter561320203
Sum inntekter306-141301873
Driftskostnader1482330914
Resultat før tap158-3710096-1
Tap på utlån-200-20
Resultat før skatt160-3710098-1
Skattekostnad40    
Resultat etter skatt120    
      
      
Nøkkeltall - 31.03.2016KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)51 4401 02416 13834 2780
Innskudd fra kunder 1)29 73884010 00018 8980
Garantiforpliktelser1 69301 68580
Innskuddsdekning57,882,062,055,10
Antall årsverk3881485616618
      
      
Resultat - 1. kvartal 2015KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter255-151151550
Andre driftsinntekter671521265
Sum inntekter32201361815
Driftskostnader1472628885
Resultat før tap175-26108930
Tap på utlån810-200
Resultat før skatt167-36110930
Skattekostnad45    
Resultat etter skatt122    
      
      
Nøkkeltall - 31.03.2015KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)50 4541 06717 33832 0490
Innskudd fra kunder 1)28 4776949 47018 3130
Garantiforpliktelser1 65201 64390
Innskuddsdekning56,465,054,657,10
Antall årsverk3801505316116
      
1) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell.
 MØRE BOLIGKREDITT AS
Resultat31.03.201631.03.2015
Netto renteinntekter6075
Andre driftsinntekter48
Sum inntekter6483
Driftskostnader87
Resultat før tap5676
Tap på utlån, garantier m.v.00
Resultat før skatt5676
Skattekostnad1421
Resultat for perioden4255
   
   
Balanse31.03.201631.03.2015
Utlån til kunder18 02315 772
Egenkapital1 3951 208
 

Note 9

Transaksjoner med nærstående parter

Dette er transaksjoner mellom morbanken og 100 % eide datterselskap som er foretatt på armlengdes avstand og til armlengdes priser. 
De vesentligste transaksjonene som er foretatt og eliminert i konsernregnskapet er som følger: 
MORBANK31.03.201631.03.201531.12.2015
Resultat   
Renter og kredittprovisjoner fra datterselskaper4619
Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskap176191191
Betalt husleie til Sparebankeiendom AS4418
Forvaltningshonorar fra Møre Boligkreditt AS6624
    
Balanse   
Fordring på datterselskap2 0921 3181 121
Obligasjoner med fortrinnsrett2341950
Gjeld til datterselskap273582307
Akkumulert overført låneportefølje til Møre Boligkreditt AS18 02715 77416 911
 

Note 10

Egenkapitalbevis

20 største eierne pr 31.03.2016AntallAndel av EKB i %
Sparebankstiftelsen Tingvoll982 0009,93
Verdipapirfond Pareto Aksje Norge508 9235,15
MP Pensjon395 2824,00
Wenaasgruppen AS380 0003,84
VPF Nordea Norge Verdi327 0733,31
Pareto AS305 1893,09
FLPS - Princ All Sec226 6342,29
Bergen Kommunale Pensjonskasse220 0002,23
Beka Holding AS150 1001,52
VPF Fondsfinans Norge143 7391,45
Farstad Shipping ASA126 9091,28
Sparebanken Møre120 4851,22
Lapas AS (Leif-Arne Langøy)105 5001,07
Verdipapirfondet Eika utbytte102 0111,03
Odd Slyngstad80 5280,81
PIBCO AS75 0000,76
Andvord AS71 4000,72
Forsvarets Personellservice63 6600,64
Stiftelsen Kjell Holm60 0230,61
Verdipapirfondet Landkreditt utbytte59 0000,60
Sum 20 største4 503 45645,55
Totalt9 886 954100,00
 

Note 11

Ansvarlig kapital

 31.03.201631.03.201531.12.2015
Kjernekapital   
Egenkapitalbevis989989989
- egne egenkapitalbevis-12-11-13
Overkursfond354354354
Utjevningsfond935799935
Gavefond125125125
Grunnfond2 1832 0492 183
Verdireguleringsfond823482
Foreslått utbytte00114
Foreslått utbyttemidler for lokalsamfunnet00115
Annen egenkapital228238228
Periodens totalresultat1191320
Sum balanseført egenkapital5 0034 7095 112
Utsatt skatt, goodwill og immaterielle eiendeler-47-20-47
Verdijusteringer av finansielle eiendeler og forpliktelser verdsatt til virkelig verdi-14-12-14
Verdireguleringsfond-82-34-82
Fondsobligasjoner808807808
Justert forventet tap IRB-portefølje-152-259-175
Fradrag for foreslått utbytte00-114
Fradrag for foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet00-115
Fradrag for periodens totalresultat-119-1320
Sum kjernekapital5 3975 0595 373
Sum ren kjernekapital4 5894 2524 565
    
Tilleggskapital utover kjernekapital   
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital501525501
36 prosent tillegg av netto urealisert gevinst på aksjer tilgjengelig for salg000
50 prosent fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner000
Sum tilleggskapital501525501
Netto ansvarlig kapital5 8985 5845 874
    
Kapitalkrav fordelt etter engasjementskategorier   
    
Engasjementskategorier i standardmetoden kredittrisiko31.03.201631.03.201531.12.2015
Stater og sentralbanker000
Lokale og regionale myndigheter756
Offentlig foretak192020
Institusjoner544552
Foretak4315
Massemarked000
Pantesikkerhet i eiendom000
Forfalte engasjementer000
Obligasjoner med fortrinnsrett171416
Egenkapitalposisjoner868
Øvrige engasjement12384114
Sum kapitalkrav kredittrisiko, standardmetoden232205221
    
Engasjementskategorier i grunnleggende IRB-metode kredittrisiko31.03.201631.03.201531.12.2015
Massemarked pant i fast eiendom560528562
Massemarked øvrige engasjementer466746
Foretak SMB731847773
Foretak spesialiserte508490512
Foretak øvrige285198252
Sum kapitalkrav kredittrisiko, grunnleggende IRB-metode2 1302 1302 145
Sum kapitalkrav kredittrisiko2 3622 3352 366
    
Engasjementskategorier markedsrisiko31.03.201631.03.201531.12.2015
Gjeld000
Egenkapital000
Valuta000
Risiko for svekket kredittverdighet hos motpart (CVA-tillegg)442040
Sum kapitalkrav markedsrisiko442040
    
Operasjonell risiko (basismetoden)193190190
Fradrag i kapitalkravet000
Sum kapitalkrav2 5992 5452 596
Kapitalkrav overgangsordning (Basel I-gulvet)2600
Sum kapitalkrav2 62544 82945 155
    
Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag)32 81031 78732 455
Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent1 4761 4301 460
    
Bufferkrav31.03.201631.03.201531.12.2015
Bevaringsbuffer, 2,5 prosent820795811
Systemrisikobuffer, 3,0 prosent984954974
Motsyklisk kapitalbuffer, 1,0 prosent328318325
Sum bufferkrav til ren kjernekapital2 1322 0672 110
Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav981755995
    
Kapitaldekning i prosent av beregningsgrunnlaget31.03.201631.03.201531.12.2015
Ansvarlig kapital18,017,618,1
Ansvarlig kapital inkl. 50 % av resultatet18,217,8 
Kjernekapital16,515,916,6
Kjernekapital inkl. 50 % av resultatet16,616,1 
Ren kjernekapital14,013,414,1
Ren kjernekapital inkl. 50 % av resultatet14,213,6 
    
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio LR)31.03.201631.03.201531.12.2015
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio LR)8,08,08,0