Kontantstrømoppstilling konsern

Beløp i mill. kroner31.03.201631.03.201531.12.2015
    
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   
Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer4725552 109
Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer-99-154-524
Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag002
Driftsutbetalinger-126-122-532
Utbetalinger av skatt-103-90-202
Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner181212-44
Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån/leasing til kunder-165-1 080-2 922
Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter18-495485
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder350881 000
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter528-1 086-628
    
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   
Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer2528104
Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer1944221 483
Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer-643-326-1 512
Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.1704
Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.-5-12-43
Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler-198-631-283
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-610-519-247
    
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   
Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital-105-118-455
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner14321511
Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld02 8027 056
Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld-498-1 010-5 107
Utbetalinger av utbytte-1140-133
Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld26-42-21
Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter-5481 6531 851
    
Netto endring likvider-63048976
Likviditetsbeholdning 01.011 0547878
Likviditetsbeholdning 31.03/31.124241261 054