Balanse morbank

BALANSE MORBANK    
Eiendeler    
Beløp i mill. kroner31.03.201631.03.201531.12.2015 
Kontanter og fordringer på Norges Bank4241261 054 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner2 9662 1122 174 
Utlån til og fordringer på kunder33 56834 83634 530 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer5 0824 6154 333 
Finansielle derivater806617749 
Aksjer og andre verdipapirer167123168 
Eierinteresser i konsernselskaper1 3711 1711 171 
Eiendel ved utsatt skatt604060 
Immaterielle eiendeler492047 
Varige driftsmidler406850 
Andre eiendeler15362775 
Sum eiendeler44 68644 35544 411 
     
Forpliktelser og egenkapital    
Beløp i mill. kroner31.03.201631.03.201531.12.2015 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner1 4431 1381 343 
Innskudd fra kunder29 76928 49029 410 
Utstedte sertifikater og obligasjoner5 9427 3376 206 
Finansielle derivater649615586 
Andre forpliktelser530633521 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter739575 
Andre avsetninger og forpliktelser356959 
Fondsobligasjoner834860826 
Ansvarlige lån501524501 
Sum forpliktelser39 77639 76139 527 
Egenkapitalbevis989989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis-12-11-13 
Overkurs354354354 
Innskutt egenkapital1 3311 3321 330 
Grunnfondskapital2 1832 0492 183 
Gavefond125125125 
Utjevningsfond935799935 
Verdireguleringsfond823482 
Annen egenkapital00229 
Totalresultat for perioden2542550 
Opptjent egenkapital3 5793 2623 554 
Sum egenkapital4 9104 5944 884 
Sum forpliktelser og egenkapital44 68644 35544 411