Balanse konsern

BALANSE KONSERN     
Eiendeler     
Beløp i mill. kronerNote31.03.201631.03.201531.12.2015 
Kontanter og fordringer på Norges Bank5 6 9 4241261 054 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner5 6 9 1 0249491 205 
Utlån til og fordringer på kunder2 3 4 5 7 9 51 44050 45451 286 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer5 7 9 5 1874 6274 735 
Finansielle derivater5 7 1 3511 0091 234 
Aksjer og andre verdipapirer5 7 167123168 
Eiendel ved utsatt skatt 503150 
Immaterielle eiendeler 492048 
Varige driftsmidler 239281259 
Andre eiendeler 15763381 
Sum eiendeler 60 08858 25360 120 
      
Forpliktelser og egenkapital     
Beløp i mill. kronerNote31.03.201631.03.201531.12.2015 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner5 6 9 1 2015691 058 
Innskudd fra kunder2 5 7 9 29 73828 47729 389 
Utstedte sertifikater og obligasjoner5 6 21 47321 62521 918 
Finansielle derivater5 7 654639592 
Andre forpliktelser 577699590 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 729475 
Andre avsetninger og forpliktelser 356959 
Fondsobligasjoner5 6 834860826 
Ansvarlige lån5 6 501524501 
Sum forpliktelser 55 08553 55655 008 
Egenkapitalbevis10 989989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis -12-11-13 
Overkurs 354354354 
Innskutt egenkapital 1 3311 3321 330 
Grunnfondskapital 2 1832 0492 183 
Gavefond 125125125 
Utjevningsfond 935799935 
Verdireguleringsfond 823482 
Annen egenkapital 228238457 
Totalresultat for perioden 1191200 
Opptjent egenkapital 3 6723 3653 782 
Sum egenkapital 5 0034 6975 112 
Sum forpliktelser og egenkapital 60 08858 25360 120