Kvartalsberetning fra styret

KVARTALSBERETNING FRA STYRET
Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet. Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor. Avgift til Bankenes sikringsfond for 2016 er utgiftsført i sin helhet i 1. kvartal 2016. Tallene for 1. kvartal 2015 er gjort sammenlignbare.

Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS og delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering.

RESULTAT I 1. KVARTAL 2016
Resultat etter skatt i 1. kvartal 2016 utgjorde 120 mill. kroner, 0,80 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 122 mill. kroner og 0,85 % i tilsvarende kvartal i fjor. Egenkapitalrentabiliteten i 1. kvartal 2016 ble 10,0 % mot 10,5 % i 1. kvartal 2015.

Konsernets målsetting er en egenkapitalrentabilitet på minimum 10 %.

Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kroner 6,05 (6,10) for konsernet og kroner 12,75 (12,90) for morbanken.

Styret er tilfreds med Sparebanken Møres resultat for 1. kvartal 2016.

Rentenetto
Netto renteinntekter på 250 mill. kroner er 5 mill. kroner lavere enn for tilsvarende kvartal i fjor. Som andel av forvaltningskapitalen utgjør dette 1,67 %, som er 0,13 p.e. lavere enn i 1. kvartal 2015. Avgift til Bankenes sikringsfond utgjør 27 mill. kroner i 1. kvartal 2016 og 24 mill. kroner i 1. kvartal 2015.

Det generelt lave rentenivået i markedet, sammen med sterk konkurranse både på utlåns- og innskuddssiden, påvirker utviklingen i rentenettoen.

Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter ble 56 mill. kroner, 11 mill. kroner lavere enn i 1. kvartal i fjor. Av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør andre driftsinntekter 0,37 %, 0,10 p.e. lavere enn tilsvarende periode i 2015. Hovedforklaringen på reduksjonen er reduserte inntekter fra renteforretninger med kunder med 10 mill. kroner. Verdiendring på obligasjonsporteføljen viser en kursgevinst på 1 mill. kroner, mot et kurstap på 7 mill. kroner på samme tid i fjor.

Kostnader
Driftskostnadene i kvartalet utgjorde 148 mill. kroner, noe som er 1 mill. kroner høyere enn i første kvartal i fjor. Personalkostnadene har økt med 1 mill. kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, og utgjør 82 mill. kroner. Bemanningen i konsernet har økt med 8 årsverk de siste 12 månedene, til 388 årsverk. Andre driftskostnader er uendret fra samme periode i fjor.

Kostnader som andel av inntekter utgjorde 48,4 % i 1. kvartal 2016, som er en økning på 2,5 p.e. sammenlignet med 1. kvartal i fjor.

Tapsnedskrivning og mislighold
I kvartalet er det en inngang på tap på 2 mill. kroner på utlån og garantier. og omregnet på årsbasis utgjør dette -0,01 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 1. kvartal i 2015 var 8 mill. kroner (0,06 %). Gruppevise nedskrivninger er uendret i første kvartal, innen personkundesegmentet er det en inngang på tap på 2 mill. kroner og innen næringslivssegmentet er det ingen tap.

Pr utgangen av 1. kvartal 2016 utgjør totale tapsnedskrivninger 334 mill. kroner, tilsvarende 0,65 % av brutto utlån (315 mill. kroner og 0,62 % av brutto utlån). 11 mill. kroner av de individuelle nedskrivningene er knyttet til mislighold over 90 dager (22 mill. kroner), noe som utgjør 0,02 % av brutto utlån (0,04 %). 61 mill. kroner er relatert til øvrige engasjementer (118 mill. kroner), tilsvarende 0,12 % av brutto utlån (0,23 %). Gruppevise nedskrivninger utgjør 262 mill. kroner (176 mill. kroner), og utgjør 0,51 % av brutto utlån (0,35 %).

Netto tapsutsatte engasjement (misligholdte engasjement over 90 dager og ikke-misligholdte engasjement hvor det er foretatt individuell tapsnedskrivning) har de siste 12 månedene hatt en reduksjon på 109 mill. kroner. Pr utgangen av 1. kvartal 2016 fordeler netto tapsutsatte engasjement seg med 96 mill. kroner for næringsliv og 45 mill. kroner for personmarkedet. Totalt utgjør netto tapsutsatte engasjement 0,27 % av brutto utlån (0,50 %).

Utlån- og innskuddsvekst
Ved utgangen av 1. kvartal 2016 utgjorde utlån til kunder 51 440 mill. kroner (50 454 mill. kroner). De siste 12 månedene har det vært en økning i utlån til kunder på 986 mill. kroner, tilsvarende 2,0 %. Utlån til personkunder økte med 6,8 %, mens utlån til næringsliv har hatt en reduksjon på 7,0 % siste 12 måneder. Personmarkedsandelen av utlånene utgjør ved utgangen av 1. kvartal 2016 67,7 % (64,6 %).

Innskudd fra kunder har de siste 12 månedene økt med 4,4 %. Ved utgangen av 1. kvartal 2016 utgjør innskuddene 29 738 mill. kroner (28 477 mill. kroner). Innskudd fra personmarked har økt med 3,9 % de siste 12 månedene, innskudd fra næringsliv har økt med 5,3 % og innskudd fra det offentlige har økt med 11,5 %. Personmarkedets relative andel av innskuddene utgjør 59,7 % (60,0 %), innskudd fra næringslivsmarkedet 37,3 % (37,4 %) og det offentliges andel av innskuddene utgjør 3,0 % (2,6 %).

Innskudd som andel av utlån utgjør 57,8 % ved utgangen av første kvartal 2016 (56,4 %).

KAPITALDEKNING
Konsernets kapitaldekning ved utgangen av 1. kvartal 2016 ligger over de regulatoriske kapitalkravene, og iht. internt satt minimumsmålsetting for ren kjernekapital på 13,5 %. Inkludert 50 % av resultatet hittil i år utgjør ansvarlig kapital 18,2 % (17,8 %), kjernekapital 16,6 % (16,1 %) og ren kjernekapital utgjør 14,2 % (13,6 %).

Sparebanken Møre har et kapitalkrav knyttet til overgangsordningen vedrørende Basel I-gulvet på 26 mill. kroner ved utgangen av 1. kvartal 2016.

DATTERSELSKAPER
Samlet resultat i bankens tre datterselskaper ble 41 mill. kroner etter skatt i første kvartal 2016 (55 mill. kroner).

Møre Boligkreditt AS er etablert som et ledd i konsernets langsiktige finansieringsstrategi, og kredittforetakets hovedmålsetting er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer. Selskapet har hittil hentet inn NOK 15,5 milliarder i finansiering til konsernet. Selskapet har gitt 42 mill. kroner i resultatbidrag i 1. kvartal 2016 (55 mill. kroner).

Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester innen eiendomsomsetning til personkunder og næringslivskunder. Selskapet har et underskudd på 1 mill. kroner hittil i 2016 (0 mill. kroner). Det var ved utgangen av kvartalet 18 årsverk i selskapet.

Sparebankeiendom AS har som formål å eie og forvalte bankens egne forretningseiendommer. Selskapet har ikke gitt noe resultatbidrag hittil i 2016 (0 mill. kroner). Det er ingen ansatte i selskapet.

EGENKAPITALBEVIS
Ved utgangen av første kvartal 2016 var det 5 882 eiere av Sparebanken Møres egenkapitalbevis. Antall utstedte egenkapitalbevis er 9 886 954. Eierandelskapitalen utgjør 49,6 % av bankens totale egenkapital. I note 10 finnes en oversikt over de 20 største eierne av bankens egenkapitalbevis.

Pr 31. mars 2016 eide banken 120 485 egne egenkapitalbevis. Disse er anskaffet via Oslo Børs til markedskurs.

UTSIKTENE FRAMOVER
De økonomiske utsiktene for Møre og Romsdal er ikke vesentlig endret de siste månedene. Riktignok forventes veksten i internasjonal økonomi å bli noe lavere i år enn tidligere antatt. På den annen side har oljeprisen steget inneværende år, den norske kronen holder seg svak og Norges Bank har redusert sin styringsrente til 0,50 prosent. Dette vil bidra til å dempe den forventede oppgangen i ledigheten gjennom resten av inneværende år. Produksjonen fortsetter å falle i oljerelaterte næringer, men fallet i oljeinvesteringer forventes å bli mer dempet framover. Samtidig er utviklingen gunstig bl.a. innenfor fiskeri, reiseliv og tradisjonell eksport.

Det forventes at tapsnivået i Sparebanken Møre vil holde seg lavt inneværende år.

I sum steg arbeidsledigheten i fylket gjennom første kvartal og var i mars på 3,4 prosent, mot 3,3 prosent i landet sett under ett. Deler av Møre og Romsdal er påvirket av aktiviteten i oljesektoren. Som følge av dette er det en viss risiko for at ledigheten også en tid framover vil øke mer i fylket enn i landet som helhet. Lav rente, gunstig kronekurs og en ekspansiv finanspolitikk vil imidlertid dempe oppgangen i ledigheten også i Møre og Romsdal. Vårt fylke har dessuten en høy eksportandel. På lang sikt vil derfor den svake kronekursen kunne bidra til at arbeidsmarkedet utvikler seg bedre i Møre og Romsdal enn i landet som helhet.

Kredittveksten i Norge har den siste tiden vært fallende. Vi opplever fortsatt sterk konkurranse i markedet både for utlån og innskudd, spesielt innenfor personkundemarkedet, men banken er konkurransedyktig og registrerer fortsatt god utlånsvekst i dette markedet. Konkurransen innenfor enkelte næringssektorer er tiltakende. Det forventes at utlånsveksten innenfor personmarkedet vil avta noe gjennom året, mens veksten i næringslivsmarkedet vil holde seg på et lavt nivå. Fokus er hele tiden rettet mot å generere vekst på gode engasjementer med et akseptabelt risikonivå.

Sparebanken Møre har fokus på kostnadseffektiv drift. Resultatet av dette har vært et svært tilfredsstillende nivå på totale kostnader i forhold til inntekter. Fokus vil videreføres, og konsernets kostnadseffektivitet vil for innværende år bli innenfor intern målsetting om maksimum kostnadsandel på 45 prosent av inntektene.

Totalt sett forventes det et godt resultat for inneværende år, og en egenkapitalrentabilitet som overstiger måltallet på 10 prosent.

Ålesund, 31. mars 2016

20. april 2016

I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE

LEIF-ARNE LANGØY, styreleder
ROY REITE, styrets nestleder
RAGNA BRENNE BJERKESET
HENRIK GRUNG
RITA CHRISTINA SÆVIK
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
HELGE KARSTEN KNUDSEN
OLAV ARNE FISKERSTRAND, adm. direktør