Resultat morbank

RESULTAT MORBANK   
Beløp i mill. kroner1. kv. 20151. kv. 20142014
Renteinntekter3844191 664
Rentekostnader185225864
Netto renteinntekter199194800
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester4844179
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester7729
Andre driftsinntekter6627
Netto provisjons- og andre driftsinntekter4743177
Utbytte191155159
Netto verdiendring på finansielle instrumenter1217136
Netto avkastning på finansielle investeringer203172295
Sum inntekter4494091 272
Kostnader ved ytelser til ansatte7878308
Administrasjonskostnader3632119
Avskrivninger og avsetninger5521
Andre driftskostnader232392
Sum driftskostnader142138540
Resultat før tap307271732
Tap på utlån, garantier m.v.8622
Resultat før skatt299265710
Skattekostnad2930129
Resultat for perioden270235581
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner)13,5511,7729,10
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner)13,5511,7729,10
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner)008
    
    
UTVIDET RESULTAT MORBANK   
Beløp i mill. kroner1. kv. 20151. kv. 20142014
Resultat for perioden270235581
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:   
Verdiendring aksjeinvesteringer tilgjengelig for salg (uten skatteeffekt)-277-13
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:   
Resultatført estimatavvik pensjon00-102
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon0027
Totalresultat for perioden268312493