Resultat konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT KONSERN    
Beløp i mill. kronerNote1. kv. 20151. kv. 20142014
Renteinntekter 5245602 237
Rentekostnader 2512911 144
Netto renteinntekter9 2732691 093
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 4844178
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 7729
Andre driftsinntekter 6631
Netto provisjons- og andre driftsinntekter 4743180
Utbytte 047
Netto verdiendring på finansielle instrumenter5 2013128
Netto avkastning på finansielle investeringer 2017135
Sum inntekter 3403291 408
Kostnader ved ytelser til ansatte 8182324
Administrasjonskostnader 3633119
Avskrivninger og avsetninger 6625
Andre driftskostnader 242296
Sum driftskostnader 147143564
Resultat før tap 193186844
Tap på utlån, garantier m.v.3 8622
Resultat før skatt 185180822
Skattekostnad 5048199
Resultat for perioden 135132623
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 6,756,6231,20
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 6,756,6231,20
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) 008
     
     
UTVIDET RESULTAT KONSERN    
Beløp i mill. kroner 1. kv. 20151. kv. 20142014
Resultat for perioden 135132623
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:    
Verdiendring aksjeinvesteringer tilgjengelig for salg (uten skatteeffekt) -277-13
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:    
Resultatført estimatavvik pensjon 00-102
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon 0027
Totalresultat for perioden 133209535