Note 1

Regnskapsprinsipper

Generelt
Konsernets delårsregnskap er utarbeidet i henhold til vedtatte IFRS-standarder godkjent av EU pr. 31.03.2015. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering.

 

Regnskapet presenteres i norske kroner, som også er morbankens og datterselskapenes funksjonelle valuta.

 

Delårsrapporten er utarbeidet i tråd med de regnskapsprinsipper og målemetoder som er benyttet i årsregnskapet for 2014. Det har ikke vært noen endringer eller trådt i kraft noen nye standarder så langt i 2015.

 

Det henvises til årsrapporten for 2014 for ytterligere beskrivelse av regnskapsprinsipper.

 

Note 2

Utlån og innskudd til kunder etter sektor og næring

KONSERNUtlån
Sektor/næring31.03.201531.03.201431.12.2014
Jordbruk og skogbruk427472463
Fiske og fangst3 2972 9603 279
Industri2 3431 7662 217
Bygg og anlegg660685603
Varehandel og hotell626632577
Utenriks sjøfart/supply1 5141 1201 610
Eiendomsdrift6 2515 6915 637
Faglig/finansiell tjenesteytelse985719787
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse1 3781 2231 311
Offentlig forvaltning445238
Utlandet127131135
Andre186115160
Sum næringsliv/offentlig17 83815 56616 817
Personkunder32 80630 70432 245
Opptjente, ikke forfalte renter/Påløpte renter125112129
Sum50 76946 38249 191
Individuelle nedskrivninger-139-170-141
Gruppevise nedskrivninger-176-140-166
Sum netto utlån50 45446 07248 884
Utlån med flytende rente (amortisert kost)45 78041 87245 250
Utlån med fast rente (virkelig verdi)4 6744 2003 941
    
    
KONSERNInnskudd
Sektor/næring31.03.201531.03.201431.12.2014
Jordbruk og skogbruk182173163
Fiske og fangst429347457
Industri1 0571 2551 138
Bygg og anlegg450583484
Varehandel og hotell658600688
Utenriks sjøfart/supply584673311
Eiendomsdrift1 5931 4491 597
Faglig/finansiell tjenesteytelse1 3721 7671 370
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse1 5861 8652 009
Offentlig forvaltning755826697
Utlandet8410
Andre2 6172 6172 434
Sum næringsliv/offentlig11 29112 15911 358
Personkunder17 07216 12517 024
Opptjente, ikke forfalte renter/Påløpte renter1141507
Sum28 47728 43428 389
Innskudd med flytende rente (amortisert kost)27 95727 97127 950
Innskudd med fast rente (virkelig verdi)520463439
 

Note 3

Tap på utlån og garantier

Spesifikasjon av periodens tapskostnad   
 31.03.201531.03.201431.12.2014
Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån og garantiansvar-44-25
Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån10026
Konstaterte tap i perioden med tidligere individuelle nedskrivninger3420
Konstaterte tap i perioden uten tidligere individuelle nedskrivninger1119
Inngang på tidligere konstaterte tap2318
Periodens tapskostnad8622
    
    
Individuelle nedskrivninger på utlån   
 31.03.201531.03.201431.12.2014
Individuell nedskrivning til dekning av tap på utlån 01.01141166166
Konstaterte tap i perioden med tidligere individuell nedskrivning3420
Økning i individuelle nedskrivninger i perioden317
Nye individuelle nedskrivninger i perioden81129
Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden10441
Individuell nedskrivning til dekning av tap på utlån ved utgangen av perioden139170141
    
    
Nedskrivning på grupper av utlån   
 31.03.201531.03.201431.12.2014
Nedskrivninger på grupper av utlån 01.01166140140
Endring i perioden10026
Nedskrivning på grupper av utlån ved utgangen av perioden176140166
    
    
Individuelle avsetninger på garantiansvar   
 31.03.201531.03.201431.12.2014
Individuelle avsetninger 01.01222
Ny avsetning i perioden000
Tilbakeføring av avsetninger i perioden100
Individuell avsetning ved utgangen av perioden122
 

Note 4

Tapsutsatte engasjement

Sum av misligholdte engasjement over 3 mnd. og øvrige ikke-misligholdte engasjement med individuell tapsnedskrivning
 31.03.201531.03.201431.12.2014
KONSERNSumPMNLSumPMNLSumPMNL
Engasjement før individuelle tapsnedskrivninger:         
Misligholdte engasjement over 3 mnd.9054361326666864739
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger300302704253539030637269
Sum engasjement før individuelle tapsnedskrivninger3908430655710145639284308
Individuelle tapsnedskrivninger på:         
Misligholdte engasjement over 3 mnd.228142992021813
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger118131051411212912212110
Sum individuelle tapsnedskrivninger140211191702114914320123
Engasjement etter individuelle tapsnedskrivninger:         
Misligholdte engasjement over 3 mnd.6846221035746653926
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger182171652842326118425159
Sum tapsutsatte engasjement etter individuelle tapsnedskr.250631873878030724964185
          
Sum tapsutsatte eng. før individuelle tapsnedskr. i % av utlån0,770,261,711,210,332,930,800,261,83
Sum tapsutsatte eng. etter individuelle tapsnedskr. i % av utlån0,500,191,050,840,261,970,510,201,10
 

Note 5

Klassifikasjon av finansielle instrument

 

Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunkt konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. En finansiell eiendel fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller selskapet overfører den finansielle eiendelen på en slik måte at risiko- og fortjenestepotensialet ved den finansielle eiendelen i det alt vesentlige blir overført. Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

 

KLASSIFISERING

Konsernets beholdning av finansielle instrument klassifiseres ved første gangs regnskapsføring i henhold til IAS 39. Bankens klasser av finansielle instrumenter og målegrunnlag for disse:

• finansielle eiendeler og derivater holdt for handelsformål (tradingportefølje)

• finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet

• instrumenter som holdes tilgjengelig for salg vurdert til virkelig verdi med verdiendringer presentert som andre inntekter og kostnader i totalresultatoppstillingen

• utlån og fordringer

• finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost

 

Finansielle eiendeler og derivater holdt for handelsformål

Konsernets kriterier for klassifisering av tradingportefølje er følgende:

• posisjoner i finansielle instrumenter som konsernet innehar for egen regning med henblikk på videresalg og/eller som konsernet har ervervet for på kort sikt å dra fordel av reelle og/eller forventede forskjeller mellom kjøps- og salgspris eller andre pris- og rentevariasjoner

• posisjoner som konsernet sitter med for å sikre andre deler av tradingporteføljen

• andre engasjementer som er knyttet til posisjoner som inngår i tradingporteføljen

 

Konsernets handelsportefølje av aksjer er definert inn i denne gruppen og vurderes til virkelig verdi over resultatet.

 

Finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet

Konsernets beholdning i fastrenteutlån og -innskudd samt likviditetsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet da disse porteføljene styres basert på virkelig verdi.

 

Tap og gevinst som følge av verdiendringer på de eiendeler og gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet blir regnskapsført i den perioden de oppstår.

 

Instrumenter som holdes tilgjengelig for salg vurdert til virkelig verdi med verdiendringer presentert som andre inntekter og kostnader i utvidet resultat

Konsernets beholdning av aksjer, som ikke er klassifisert som holdt for tradingformål, klassifiseres som tilgjengelig for salg med verdiendringer presentert som andre inntekter og kostnader i utvidet resultat. Realiserte gevinster og tap, samt nedskrivninger under kostpris resultatføres i ordinært resultat den perioden de oppstår.

 

Utlån og fordringer

Alle utlån og fordringer, herunder leasing, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir amortisert over lånets løpetid.

 

Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost

Verdipapirgjeld, herunder verdipapirgjeld som inngår i virkelig verdisikring, lån og innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder uten avtalt løpetid, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Beholdning av egne obligasjoner føres som reduksjon av gjelden.

KONSERN - 1.kvartal 2015Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostFinansielle instrumenter holdt for tilgjengelig for salg
 TradingUtpekt til virkelig verdi  
Kontanter og fordringer på Norges Bank  126 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  949 
Utlån til og fordringer på kunder 4 82745 627 
Sertifikater og obligasjoner 4 627  
Aksjer2  121
Finansielle derivater1 009   
Sum finansielle eiendeler1 0119 45446 702121
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner  569 
Innskudd fra kunder 51627 961 
Finansielle derivater639   
Verdipapirgjeld  21 625 
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner  1 384 
Sum finansielle forpliktelser63951651 539-
     
KONSERN - 1.kvartal 2014Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostFinansielle instrumenter holdt for tilgjengelig for salg
 TradingUtpekt til virkelig verdi  
Kontanter og fordringer på Norges Bank  822 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  561 
Utlån til og fordringer på kunder 4 31541 757 
Sertifikater og obligasjoner 5 624  
Aksjer2  290
Finansielle derivater486   
Sum finansielle eiendeler4889 93943 140290
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner  329 
Innskudd fra kunder 46427 970 
Finansielle derivater262   
Verdipapirgjeld 40518 183 
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner  1 528 
Sum finansielle forpliktelser26286948 010-
Netto verdiendring på finansielle instrumenter   
 31.03.201531.03.201431.12.2014
Sertifikater og obligasjoner-8410
Aksjer0092
Valutahandel (for kunder)7627
Rentehandel (for kunder)1128
Finansielle derivat101-9
Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter2013128
 

Note 6

Finansielle instrumenter til amortisert kost

KONSERN31.03.201531.03.2014
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank126126822822
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner949949561561
Utlån til og fordringer på kunder45 62745 62741 75741 757
Sum finansielle eiendeler46 70246 70243 14043 140
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner569569329329
Innskudd fra kunder27 96127 96127 97027 970
Verdipapirgjeld21 64921 62518 34418 183
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner1 4641 3841 6251 528
Sum finansielle forpliktelser51 64351 53948 26848 010
KONSERN - 1.kvartal 2015Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked Nivå 1Verdsettelse basert på observerbare markedsdata Nivå 2Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank126  126
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 949 949
Utlån til og fordringer på kunder  45 62745 627
Sum finansielle eiendeler12694945 62746 702
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 569 569
Innskudd fra kunder  27 96127 961
Verdipapirgjeld 21 649 21 649
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 464 1 464
Sum finansielle forpliktelser-23 68227 96151 643
     
KONSERN - 1.kvartal 2014Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked Nivå 1Verdsettelse basert på observerbare markedsdata Nivå 2Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank822  822
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 561 561
Utlån til og fordringer på kunder  41 75741 757
Sum finansielle eiendeler82256141 75743 140
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 329 329
Innskudd fra kunder  27 97027 970
Verdipapirgjeld 18 344 18 344
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 625 1 625
Sum finansielle forpliktelser-20 29827 97048 268
 

Note 7

Finansielle instrumenter til virkelig verdi

KONSERN - 1.kvartal 2015Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked Nivå 1Verdsettelse basert på observerbare markedsdata Nivå 2Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 8274 827
Sertifikater og obligasjoner1 6812 946 4 627
Aksjer2 121123
Finansielle derivat 1 009 1 009
Sum finansielle eiendeler1 6833 9554 94810 586
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  516516
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 639 639
Sum finansielle forpliktelser-6395161 155
     
     
KONSERN - 1.kvartal 2014Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked Nivå 1Verdsettelse basert på observerbare markedsdata Nivå 2Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 3154 315
Sertifikater og obligasjoner1 8083 816 5 624
Aksjer2 290292
Finansielle derivat 486 486
Sum finansielle eiendeler1 8104 3024 60510 717
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  464464
Verdipapirgjeld 405 405
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 262 262
Sum finansielle forpliktelser-6674641 131
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjerInnskudd fra kunder
Balanseført verdi pr 31.12.144 123114442
Kjøp/økning1 016 98
Salg/reduksjon312 24
Overført til Nivå 3   
Overføring ut av Nivå 3   
Gevinst/tap resultatført i perioden 7 
Balanseført verdi pr 31.03.154 827121516
    
    
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjerInnskudd fra kunder
Balanseført verdi pr 31.12.134 438194526
Kjøp/økning58114
Salg/reduksjon65-76
Overført til Nivå 3---
Overføring ut av Nivå 3---
Gevinst/tap resultatført i perioden-11695-
Balanseført verdi pr 31.03.144 315290464
 

Note 8

Driftssegmenter

Resultat - 1. kvartal 2015KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter27331151550
Andre driftsinntekter671521265
Sum inntekter340181361815
Driftskostnader1472628885
Resultat før tap193-8108930
Tap på utlån810-200
Resultat før skatt185-18110930
Skattekostnad50    
Resultat etter skatt135    
      
      
Balanse - 31.03.2015KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)50 4541 06717 33832 0490
Innskudd fra kunder 1)28 4776949 47018 3130
Garantiforpliktelser1 65201 64390
Innskuddsdekning56,465,054,657,10
Antall årsverk3801505316116
      
      
Resultat - 1. kvartal 2014KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter26911161520
Andre driftsinntekter601618215
Sum inntekter329171341735
Driftskostnader1432328875
Resultat før tap186-6106860
Tap på utlån607-10
Resultat før skatt180-699870
Skattekostnad48    
Resultat etter skatt132    
      
      
Balanse - 31.03.2014KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)46 0721 01715 12729 9280
Innskudd fra kunder 1)28 43488910 40417 1410
Garantiforpliktelser1 29201 28390
Innskuddsdekning61,50,068,857,30
Antall årsverk3821485716118
      
1) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell.
 MØRE BOLIGKREDITT AS
Resultat31.03.201531.03.2014
Netto renteinntekter7576
Andre driftsinntekter8-4
Sum inntekter8372
Driftskostnader77
Resultat før tap7665
Tap på utlån, garantier m.v.00
Resultat før skatt7665
Skattekostnad2117
Resultat for perioden5548
   
   
Balanse31.03.201531.03.2014
Utlån til kunder15 77214 700
 

Note 9

Transaksjoner med nærstående parter

Dette er transaksjoner mellom morbanken og 100 % eide datterselskap som er foretatt på armlengdes avstand og til armlengdes priser.
De vesentligste transaksjonene som er foretatt og eliminert i konsernregnskapet er som følger:
MORBANK31.03.201531.03.201431.12.2014
Resultat   
Renter og kredittprovisjoner fra datterselskaper61034
Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskap191152152
Betalt husleie til Sparebankeiendom AS4417
Forvaltningshonorar fra Møre Boligkreditt AS6522
    
Balanse   
Fordring på datterselskap1 3181 3241 069
Obligasjoner med fortrinnsrett1951025
Gjeld til datterselskap582121122
Akkumulert overført låneportefølje til Møre Boligkreditt AS15 77414 70115 544
 

Note 10

Egenkapitalbevis

20 største eierne pr 31.03.2015AntallAndel av EKB i %
Sparebankstiftelsen Tingvoll945 0009,56
MP Pensjon450 2824,55
Verdipapirfond Pareto Aksje Norge370 0153,74
VPF Nordea Norge Verdi327 0733,31
Pareto AS305 1893,09
Wenaasgruppen AS250 0002,53
FLPS - Princ All Sec239 9342,43
Verdipapirfond Pareto Aktiv214 8382,17
Bergen Kommunale Pensjonskasse200 0002,02
VPF Fondsfinans Spar200 0002,02
Beka Holding AS150 1001,52
Verdipapirfondet Eika utbytte137 1971,39
Farstad Shipping ASA126 9091,28
Lapas AS (Leif-Arne Langøy)105 5001,07
Sparebanken Møre104 4161,06
Pareto Verdi Verdipapirfond101 7861,03
Odd Slyngstad84 7730,86
Andvord AS68 7500,70
Stiftelsen Kjell Holm62 3540,63
Forsvarets Personellservice53 9600,55
Sum 20 største4 498 07645,50
Totalt9 886 954100,00
 

Note 11

Ansvarlig kapital

Ansvarlig kapital31.03.201531.03.201431.12.2014
Egenkapitalbevis989989989
- egne egenkapitalbevis-11-10-11
Overkursfond354353353
Utjevningsfond799682799
Gavefond125125125
Grunnfond2 0491 9312 048
Verdireguleringsfond344734
Foreslått utbytte00133
Foreslått utbyttemidler for lokalsamfunnet00136
Annen egenkapital238196238
Periodens totalresultat1322090
Sum balanseført egenkapital4 7094 5214 844
Utsatt skatt, goodwill og immaterielle eiendeler-20-19-20
Verdijusteringer av finansielle instrumenter verdsatt til virkelig verdi-120-12
Verdireguleringsfond-34-47-34
50 prosent fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner0-140
Fondsobligasjoner8071 000860
Fradrag overfinansiering pensjon0-700
Justert forventet tap IRB-portefølje foretak/massemarked-2590-193
Fradrag for foreslått utbytte00-133
Fradrag for foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet00-136
Fradrag for periodens totalresultat-132-2090
Sum kjernekapital5 0595 1625 176
Sum ren kjernekapital4 2524 1624 316
    
Tilleggskapital utover kjernekapital   
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital525499501
36 prosent tillegg av netto urealisert gevinst på aksjer tilgjengelig for salg01212
50 prosent fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner000
Sum tilleggskapital525511513
Sum tellende ansvarlig kapital5 5845 6735 689
    
Kapitalkrav fordelt etter engasjementskategorier   
    
Engasjementskategorier i standardmetoden kredittrisiko   
Stater og sentralbanker000
Lokale og regionale myndigheter564
Offentlig foretak202221
Institusjoner453651
Foretak3178633
Massemarked-27126
Pantesikkerhet i eiendom-1 245976
Forfalte engasjementer4113
Obligasjoner med fortrinnsrett141913
Egenkapitalposisjoner666
Øvrige engasjement849681
Sum kapitalkrav kredittrisiko, standardmetoden2092 4981 214
    
Engasjementskategorier i IRB-metode kredittrisiko   
Massemarked pant i fast eiendom528--
Masemarked øvrige engasjementer65--
Foretak SMB847-854
Foretak spesialiserte490-440
Foretak øvrige196-174
Sum kapitalkrav kredittrisiko, IRB-metode2 12601 468
Sum kapitalkrav kredittrisiko2 3352 4982 682
    
Engasjementskategorier markedsrisiko   
Gjeld000
Egenkapital000
Valuta000
Risiko for svekket kredittverdighet hos motpart (CVA-tillegg)20021
Sum kapitalkrav markedsrisiko20021
Operasjonell risiko (basismetoden)190179179
Fradrag i kapitalkravet0-14-14
Sum kapitalkrav før overgangsregel2 5452 6632 868
Tillegg kapitalkrav som følge av overgangsregel 1)000
Sum kapitalkrav2 5452 6632 868
    
Beregningsgrunnlag (risikovektet volum)   
Beregningsgrunnlag før overgangsregel31 78733 28036 036
Tillegg beregningsgrunnlag som følge av overgangsregel 1)000
Sum beregningsgrunnlag31 78733 28036 036
Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent1 430-1 622
    
1) På grunn av overgangsregel kan minstekrav til nivå på beregningsgrunnlaget ikke utgjøre mindre enn 80 prosent av tilsvarende størrelse beregnet etter Basel I-reglene.
    
    
Bufferkrav   
Bevaringsbuffer, 2,5 prosent795-900
Systemrisikobuffer, 3,0 prosent954-1 081
Sum bufferkrav til ren kjernekapitral1 748-1 981
Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav1 073-713
    
Kapitaldekning i prosent av beregningsgrunnlaget inkl. overgangsregel
Ansvarlig kapital17,617,015,8
Ansvarlig kapital inkl. 50 % av resultatet17,817,4 
Kjernekapital15,915,514,4
Kjernekapital inkl. 50 % av resultatet16,115,8 
Ren kjernekapital13,412,512,0
Ren kjernekapital inkl. 50 % av resultatet13,612,8 
    
Kapitaldekningen er pr 31.03.2015 beregnet etter IRB for massemarked og IRB-grunnleggende metode for foretak f.o.m. 30.06.14.