Kontantstrømoppstilling

Beløp i mill. kroner31.03.201531.03.201431.12.2014
    
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   
Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer5838002 262
Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer-271-423-851
Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag047
Driftsutbetalinger-122-124-513
Utbetalinger av skatt-91-79-188
Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner212154-446
Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån/leasing til kunder-1 080119-2 223
Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter-49539-546
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter-1 264490-2 498
    
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   
Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer4224622 594
Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer-326-979-2 137
Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.001
Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.-12-3-33
Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler-631190-454
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-547-330-29
    
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder88228332
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner21-778-559
Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld2 8027006 258
Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld-1 010-561-4 956
Utbetalinger av utbytte00-79
Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld-42-208328
Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter1 859-6191 324
    
Netto endring likvider48-459-1 203
Likviditetsbeholdning 01.01781 2811 281
Likviditetsbeholdning 31.03/31.1212682278