Balanse morbank

BALANSE MORBANK    
Eiendeler    
Beløp i mill. kroner31.03.201531.03.201431.12.2014 
Kontanter og fordringer på Norges Bank12682278 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner2 1121 7282 076 
Utlån til og fordringer på kunder34 83631 50733 495 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer4 6155 2274 588 
Finansielle derivater617309503 
Aksjer og andre verdipapirer123292126 
Eierinteresser i konsernselskaper1 1711 0711 071 
Eiendel ved utsatt skatt40640 
Immaterielle eiendeler201931 
Varige driftsmidler685654 
Andre eiendeler62718853 
Sum eiendeler44 35541 22542 115 
     
Forpliktelser og egenkapital    
Beløp i mill. kroner31.03.201531.03.201431.12.2014 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner1 138432651 
Innskudd fra kunder28 49028 45228 407 
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer7 3375 5185 874 
Finansielle derivater615262713 
Andre forpliktelser633497204 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter827677 
Andre avsetninger og forpliktelser6932202 
Fondsobligasjoner8601 002878 
Ansvarlige lån524526501 
Sum forpliktelser39 74836 79737 507 
Egenkapitalbevis989989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis-11-10-11 
Overkurs354353353 
Innskutt egenkapital1 3321 3321 331 
Grunnfondskapital2 0491 9312 048 
Gavefond125125125 
Utjevningsfond799682799 
Verdireguleringsfond344734 
Annen egenkapital00269 
Totalresultat for perioden2683120 
Opptjent egenkapital3 2753 0963 276 
Sum egenkapital4 6074 4284 608 
Sum forpliktelser og egenkapital44 35541 22542 115 
Garantier1 6521 2921 660