Balanse konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
BALANSE KONSERN     
Eiendeler     
Beløp i mill. kronerNote31.03.201531.03.201431.12.2014 
Kontanter og fordringer på Norges Bank5 6 9 12682278 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner5 6 9 9495611 161 
Utlån til og fordringer på kunder2 3 4 5 7 9 50 45446 07248 884 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer5 7 9 4 6275 6244 771 
Finansielle derivater5 7 1 009486898 
Aksjer og andre verdipapirer5 7 123292126 
Eiendel ved utsatt skatt 31031 
Immaterielle eiendeler 201932 
Varige driftsmidler 281268264 
Andre eiendeler 63319560 
Sum eiendeler 58 25354 33956 305 
      
Forpliktelser og egenkapital     
Beløp i mill. kronerNote31.03.201531.03.201431.12.2014 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner5 6 9 569329548 
Innskudd fra kunder2 5 7 9 28 47728 43428 389 
Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer5 6 21 62518 58819 872 
Finansielle derivater5 7 639262713 
Andre forpliktelser 699565275 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 827677 
Utsatt skatteforpliktelse 040 
Andre avsetninger og forpliktelser 6932207 
Fondsobligasjoner5 6 8601 002878 
Ansvarlige lån5 6 524526501 
Sum forpliktelser 53 54449 81851 460 
Egenkapitalbevis10 989989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis -11-10-11 
Overkurs 354353353 
Innskutt egenkapital 1 3321 3321 331 
Grunnfondskapital 2 0491 9312 048 
Gavefond 125125125 
Utjevningsfond 799682799 
Verdireguleringsfond 344734 
Annen egenkapital 238196507 
Totalresultat for perioden 1322090 
Opptjent egenkapital 3 3773 1893 514 
Sum egenkapital 4 7094 5214 845 
Sum forpliktelser og egenkapital 58 25354 33956 305 
Garantier 1 6521 2921 660 

Ålesund, 31. mars 2015

29. april 2015

I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE

 

LEIF-ARNE LANGØY, Styreleder
ROY REITE, Styrets Nestleder
RAGNA BRENNE BJERKESET
HENNING SUNDET
RITA CHRISTINA SÆVIK
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
HELGE KARSTEN KNUDSEN
 
OLAV ARNE FISKERSTRAND, Adm. Direktør