Kvartalsberetning fra styret

Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet. Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor.

Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS og delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering.

 
RESULTAT I 1. KVARTAL 2015

Resultat etter skatt i 1. kvartal 2015 utgjorde 135 mill. kroner, 0,95 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 132 mill. kroner og 0,98 % i tilsvarende kvartal i fjor. Egenkapitalrentabiliteten i 1. kvartal 2015 ble 11,7 % mot 12,1 % i 1. kvartal i 2014. Konsernets målsetting er en egenkapitalrentabilitet på minimum 10 %.

 

Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kroner 6,75 (6,62) for konsernet og kroner 13,55 (11,77) for morbanken.

 

Styret er tilfreds med Sparebanken Møres resultat for 1. kvartal 2015. 

 
Rentenetto

Netto renteinntekter på 273 mill. kroner er 4 mill. kroner høyere enn tilsvarende kvartal i fjor. Som andel av forvaltningskapitalen utgjør dette 1,93 %, som er 0,05 p.e. lavere enn i 1. kvartal 2014.

 

Det generelt lave rentenivået i markedet, sammen med sterk konkurranse både på utlåns- og innskuddssiden påvirker utviklingen i rentenettoen.

 
Andre driftsinntekter

Andre driftsinntekter ble 67 mill. kroner, 7 mill. kroner høyere enn i 1. kvartal i fjor. Av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør andre driftsinntekter 0,47 %, 0,03 p.e. høyere enn tilsvarende periode i 2014. Hovedforklaringen på økningen er økte inntekter fra renteforretninger med kunder, finansielle derivat og økte inntekter fra garantiprovisjoner. Verdiendring på obligasjonsporteføljen viser et kurstap på 7 mill. kroner mot en kursgevinst på 4 mill. kroner på samme tid i fjor.

 

Kostnader

Driftskostnadene i kvartalet utgjorde 147 mill. kroner, noe som er 4 mill. kroner høyere enn i samme kvartal i fjor. Økningen er knyttet til endringer i andre driftskostnader. Personalkostnadene er redusert med 1 mill. kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor og utgjør 81 mill. kroner. Bemanningen i konsernet er redusert med 2 årsverk de siste 12 månedene, til 380 årsverk.

 

Kostnader som andel av inntekter utgjorde 43,2 % i 1. kvartal 2015, som er en reduksjon på 0,3 p.e. sammenlignet med 1. kvartal i fjor. 

 

Tapsnedskrivning og mislighold

Regnskapet er i kvartalet belastet med 8 mill. kroner i tap på utlån og garantier. Omregnet på årsbasis utgjør dette 0,06 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 1. kvartal i 2014 var 6 mill. kroner, eller 0,04 %. Tap på utlån og garantier i 1. kvartal 2015 består av en økning i gruppevise nedskrivninger på 10 mill. kroner og en inngang på tap innen næringslivssegmentet med 2 mill. kroner. Det er ingen tap innen personkundesegmentet i kvartalet.

 

Pr utgangen av 1. kvartal 2015 utgjør totale tapsnedskrivninger 315 mill. kroner, tilsvarende 0,62 % av brutto utlån (310 mill. kroner og 0,67 % av brutto utlån). 22 mill. kroner av de individuelle nedskrivningene er knyttet til mislighold over 90 dager (29 mill. kroner), noe som utgjør 0,04 % av brutto utlån (0,06 %). 118 mill. kroner er relatert til øvrige engasjementer (141 mill. kroner), tilsvarende 0,23 % av brutto utlån (0,31 %). Gruppevise nedskrivninger utgjør 176 mill. kroner (140 mill. kroner), og utgjør 0,35 % av brutto utlån (0,30 %).

 

Netto tapsutsatte engasjement (misligholdte engasjement over 90 dager og ikke-misligholdte engasjement hvor det er foretatt individuell tapsnedskrivning) har de siste 12 månedene hatt en reduksjon på 137 mill. kroner. Pr utgangen av 1. kvartal 2015 fordeler netto tapsutsatte engasjement seg med 187 mill. kroner for næringsliv og 63 mill. kroner for personmarkedet. Totalt utgjør dette 0,50 % av brutto utlån (0,84 %).

 
Utlån- og innskuddsvekst

Ved utgangen av 1. kvartal 2015 utgjorde netto utlån til kunder 50 454 mill. kroner (46 072 mill. kroner). De siste 12 månedene har det vært en økning på netto utlån til kunder på totalt 4 382 mill. kroner, tilsvarende 9,5 %. Utlån til personkunder økte med 6,8 %, mens utlån til næringsliv har hatt en økning på 14,6 % siste 12 måneder. Personmarkedsandelen av utlånene utgjør ved utgangen av 1. kvartal 2015 64,6 % (66,4 %).

 

Innskudd fra kunder har de siste 12 månedene økt med 0,2 %. Ved utgangen av 1. kvartal 2015 utgjør innskuddene 28 477 mill. kroner (28 434 mill. kroner). Innskudd fra personmarkedet har økt med 5,9 % de siste 12 månedene, innskudd fra næringsliv er redusert med 7,0 % og innskudd fra det offentlige er redusert med 8,6 %. Personmarkedets relative andel av innskuddene utgjør 60,0 % (58,0 %), innskudd fra næringslivsmarkedet 37,4 % (39,4 %) og det offentliges andel av innskuddene utgjør 2,6 % (2,6 %).

 

Innskudd som andel av utlån utgjør 56,4 % ved utgangen av første kvartal 2015 (61,7 %).

 

KAPITALDEKNING

Konsernets rene kjernekapital skal følge den varslede regulatoriske kapitalopptrappingsplanen. Sparebanken Møre er ikke definert som systemkritisk institusjon. Uavhengig av nivået på den motsykliske bufferen skal konsernets rene kjernekapital minimum utgjøre 12 %.

 

Sparebanken Møre har tillatelse fra Finanstilsynet til å benytte grunnleggende IRB-metode for beregning av kapitalkrav for foretaksengasjement og massemarked.

 

Pr 1. kvartal 2015 er konsernets kapitaldekning rapportert i henhold til IRB i Basel II for massemarkedsengasjement og IRB grunnleggende for foretak for kredittrisiko. Sparebanken Møre har ikke kapitalkrav knyttet til overgangsordningen vedrørende Basel I-gulvet ved utgangen av 1. kvartal 2015.

 

Konsernets kapitaldekning er ved utgangen av 1. kvartal 2015 over de regulatoriske kapitalkravene, og iht. internt satt minimumsmålsetting for ren kjernekapital. Inkludert 50 % av opptjent resultat hittil i år utgjør ansvarlig kapital 17,8 % (17,3 %), kjernekapital 16,1 % (15,8 %), hvorav ren kjernekapital utgjør 13,6 % (12,8 %). 

 

DATTERSELSKAPER

Samlet resultat i bankens tre datterselskaper ble 55 mill. kroner etter skatt etter de tre første månedene av 2015 (48 mill. kroner).

 

Møre Boligkreditt AS er etablert som et ledd i konsernets langsiktige finansieringsstrategi, og kredittforetakets hovedmålsetting er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer. Selskapet har hittil hentet inn 14,5 mrd. kroner i finansiering til konsernet. Selskapet har gitt 55 mill. kroner i resultatbidrag i 1. kvartal 2015 (48 mill. kroner).

 

Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester innen eiendomsomsetning til både personkunder og næringslivet. Selskapet har ikke gitt noe resultatbidrag hittil i 2015. Det var ved utgangen av kvartalet 16 årsverk i selskapet.

 

Sparebankeiendom AS har som formål å eie og forvalte bankens egne forretningseiendommer. Selskapet har ikke gitt noe resultatbidrag hittil i 2015. Det er ingen ansatte i selskapet.
 

EGENKAPITALBEVIS

Ved utgangen av første kvartal 2015 var det 5 904 eiere av Sparebanken Møres egenkapitalbevis. Antall utstedte egenkapitalbevis er 9 886 954. Eierandelskapitalen utgjør 49,6 % av bankens totale egenkapital. I note 10 finnes en oversikt over de 20 største eierne av bankens egenkapitalbevis. 

 

Pr 31. mars 2015 eide banken 104 420 egne egenkapitalbevis. Disse er anskaffet via Oslo Børs til markedskurs.

 

UTSIKTENE FREMOVER

De makroøkonomiske rammebetingelsene for fylket er fortsatt tilfredsstillende. Det ligger imidlertid an til nedgang i petroleumsinvesteringene i år som følge av fallet i oljeprisen og oljeselskapenes fokus på kostnadskutt. Reduserte investeringer gir også indirekte virkninger gjennom leverandørleddet. Som følge av dette vil arbeidsledigheten i fylket trolig øke noe gjennom inneværende år. Arbeidsledigheten i Møre og Romsdal vil likevel fortsatt være blant de laveste i landet. I mars var den registrerte ledigheten i fylket 2,5 % mot 3,0 % i landet sett under ett.

 

På den annen side vil svekkelsen av kronekursen bidra til bedret konkurranseevne for våre eksportnæringer, samt for importkonkurrerende virksomhet. Videre vil den siste tids nedgang i kunderentene føre til økt kjøpekraft i husholdningssektoren og redusere rentekostnadene for næringslivet. Endelig vil oljeprisfallet kunne være et bidrag til økt vekst hos våre handelspartnere bl.a. gjennom lavere kostnader for næringslivet. Disse faktorene vil delvis kunne motvirke de negative virkningene av nedgangen i oljesektoren og oljerelaterte næringer. Det forventes at tapsnivået i Sparebanken Møre vil holde seg lavt og innenfor bankens planer i 2015.

 

Konkurransesituasjonen i bankens markedsområde er høy og skjerpet. Det forventes avtakende utlånsvekst gjennom 2015 både innenfor personmarkedet og næringslivsmarkedet. Fokus er hele tiden rettet mot å generere vekst på gode engasjementer med et akseptabelt risikonivå.

 

Sammen med flere norske banker ble Sparebanken Møres offisielle Moody’s-rating (A3) satt på «review» for mulig oppgradering i første kvartal. Konsernet opplever god tilgjengelighet på stabil og langsiktig finansiering i det norske og internasjonale fundingmarkedet. Bakgrunnen for dette er også konsernets gode soliditet og stabilt gode resultater over tid. Marginene ved finansiering i det langsiktige markedet har falt markert både for banken og Møre Boligkreditt AS, og konsernet vil i større grad utnytte denne finansieringskilden fremover. Det forventes at dette vil bidra positivt til konsernets totale rentenetto.

 

Kostnadseffektivitet har hatt stor fokus i Sparebanken Møre. Resultatet av dette har vært et svært tilfredsstillende nivå på totale kostnader i forhold til inntekter. Fokus vil videreføres, og konsernets kostnadseffektivitet vil for innværende år bli godt innenfor intern målsetting om maksimum kostnadsandel på 50 prosent av inntektene. Totalt sett forventes et godt resultat for inneværende år. 

Ålesund, 31. mars 2015

29. april 2015

I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE

 

LEIF-ARNE LANGØY, Styreleder
ROY REITE, Styrets Nestleder
RAGNA BRENNE BJERKESET
HENNING SUNDET
RITA CHRISTINA SÆVIK
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
HELGE KARSTEN KNUDSEN
 
OLAV ARNE FISKERSTRAND, Adm. Direktør