Hovedtall konsern

Resultat      
 1. kv. 20151. kv. 20142014
 Mill. kronerI prosentMill. kronerI prosentMill. kronerI prosent
Netto renteinntekter2731,932691,981 0932,01
Netto provisjons- og andre driftsinntekter470,33430,321800,33
Netto avkastning på finansielle investeringer200,14170,121350,25
Sum inntekter3402,403292,421 4082,59
Sum driftskostnader1471,041431,055641,04
Resultat før tap1931,361861,378441,55
Tap på utlån, garantier m.v80,0660,04220,04
Resultat før skatt1851,301801,338221,51
Skattekostnad500,35480,351990,36
Resultat for perioden1350,951320,986231,15
Balanse     
Mill. kroner31.03.2015Endring i 1. kvartal 2015 i %31.12.2014Endring siste 12 mnd. i %31.03.2014
Forvaltningskapital58 2533,556 3057,254 339
Gjennomsnittlig forvaltningskapital56 6884,154 4554,254 422
Utlån til kunder50 4543,248 8849,546 072
Innskudd fra kunder28 4770,328 3890,228 434
Nøkkeltall   
 1. kvartal 20151. kvartal 20142014
Egenkapitalforrentning (annualisert)11,712,114,0
Kostnader i prosent av inntekter43,243,540,1
Tap i % av utlån 1.1/periodens start0,060,050,05
Tapsutsatte engasjement i % av utlån (før tapsnedskrivninger)0,771,210,80
Tapsutsatte engasjement i % av utlån (etter tapsnedskrivninger)0,500,840,51
Innskuddsdekning i %56,461,558,1
Kjernekapital i % 1) 2)16,115,814,4
Ren kjernekapital i % 1) 2)13,612,812,0
Årsverk380382383
Egenkapitalbevis:   
Resultat pr egenkapitalbevis (konsern) (kroner)6,756,6231,20
Resultat pr egenkapitalbevis (morbank) (kroner)13,5511,7729,10
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,649,649,6
Kurs på Oslo Børs229196216
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern) 3)0,970,870,89
1) Beregnet etter IRB i Basel II inkl. overgangsregel i Basel I, IRB for massemarked f.o.m. 31.03.15 og IRB-grunnleggende for foretak f.o.m. 30.06.14.
2) Inkl. 50 % av resultatet   
3) Inkl. 100 % av resultatet