Trond Lars Nydal

Administrerende direktør

Viktige verdier er styrket

Vi legger bak oss et 2020 der samfunnets stabilitet har blitt satt på prøve. Til tross for et spesielt og utfordrende år, erfarer vi at koronakrisen også har bidratt til å styrke viktige verdier.

Et år som startet med god fart, lønnsomhet og vekst i både bankens og samfunnets økonomi fikk en brå omveltning bare noen uker senere. Vi må langt tilbake for å finne en situasjon som kan måle seg med den vi har måttet håndtere i 2020.

Som bank har vi en viktig samfunnsoppgave, og i situasjonen som oppsto som følge av covid-19 ble denne enda viktigere. I løpet av få dager måtte både mennesker, næringsliv og lokalsamfunn forholde seg til en ny hverdag med stengte skoler og barnehager, strenge avstandsrestriksjoner, avlyste aktiviteter, hjemmekontor og isolasjon. Store deler av det vi normalt tar for gitt i samfunnet vårt ble plutselig stramt regulert. 

Det er liten tvil om at koronapandemien vil få konsekvenser for mange i årene som kommer. Samtidig erfarer vi at situasjonen også har ledet til ny verdiskaping og styrking av grunnleggende verdier som er viktige for videre samfunnsutvikling. 


Dugnadsånd og felles ansvar


Da koronaviruset rammet, var budskapet fra myndighetene klinkende klart; denne situasjonen ville kreve handling fra hver enkelt av oss. Mens det ble innført «portforbud» i en rekke andre land, innkalte den norske regjeringen heller til «dugnad». 

Aldri før har vi vel vært vitne til et større kollektivt dugnadsarbeid enn det som ble vist gjennom fjoråret. Både retorikk og handling er gode bevis på en kultur som er gjennomsyret av et ønske om og vilje til å bidra til fellesskapets beste. Dette erfarte vi på nært hold, også i banken. 

Til tross for at samfunnet på mange måter «sto stille» i mars og april, har aktivitetsnivået sjelden vært høyere i banken. På få dager var store deler av organisasjonen vår flyttet over til hjemmekontor, uten at dette hindret de over 200 rådgiverne våre fra å bidra med økonomisk rådgivning og tett oppfølging av kunder som plutselig sto overfor usikre økonomiske utsikter. Ved å være tett på, tidlig ute og enkelt tilgjengelige fikk vi iverksatt effektive og betydningsfulle tiltak for kundene våre. Perioden står fram som et godt eksempel på at verdien av nærhet strekker seg langt utover det rent fysiske aspektet.


Omstillingsevne og næringsutvikling 


Også lokalt næringsliv ble hardt rammet av koronapandemien. Særlig reiselivsnæringen, event- og kulturbransjen, den maritime industrien og oljerelaterte næringer legger bak seg et krevende år og står fortsatt overfor usikkerhet og utsikter til sviktende omsetning. For flere aktører innen varehandel, bygg og anlegg føyer imidlertid 2020 seg inn i historiebøkene som et av de resultatmessig beste. 

Næringslivet i regionen er vant til å endre og tilpasse seg. Det har de gjort gjennom alle tider. Vi har videreutviklet i medvind – og tenkt nytt i motvind. Slik har det også vært under korona. 

Vi i Sparebanken Møre har gjennom en årrekke utviklet kompetanse for å være gode sparringspartnere til alt fra gründere og enkeltmannsforetak, til store hjørnesteinsbedrifter med lange tradisjoner. Hver dag er vi i kontakt med et bredt spekter av virksomheter, og i løpet av det siste året har vi latt oss imponere stort av omstillingsevnen hos lokalt næringsliv. Det er liten tvil om at nye utfordringer har generert nye ideer. Mens noen har etablert nettbutikk eller hjemlevering, har andre satset på nye produkter og tjenester som følge av endret kundeadferd og nye behov. Vi registrerer at få kunder har behov for avdragsutsettelser, og at mange har klart å holde aktivitetsnivået oppe gjennom året. 

Jeg tar dette som en bekreftelse på at vi har et tilpasningsdyktig næringsliv, en robust kundeportefølje og en sterk drivkraft for å skape verdier. Ikke minst bekrefter det styrken i bankens forretningsmodell som bygger på nærhet og lokalkunnskap, tett oppfølging og høy kompetanse. 


Oppslutning rundt lokale tilbud


Parallelt med næringslivets omstillingsevne, har vi også sett en økt bevissthet blant forbrukere rundt å handle lokalt. Både vi og andre aktører har iverksatt en rekke initiativ for å ta vare på lokale tilbud, enten det gjelder butikker, serveringssteder eller ulike aktiviteter. 

Dette er utvilsomt viktige verdier for videre samfunnsutvikling, hvor sterke lokalsamfunn utgjør selve ryggraden. Om vi ønsker at lokale tilbud skal opprettholdes, må vi også støtte opp om dem.  

Dette er også bakgrunnen for at Sparebanken Møre har FNs bærekraftsmål nr. 11 som et av fem prioriterte; bærekraftige byer og lokalsamfunn. Vi jobber systematisk med tiltak for å gjøre byer og bygder på Nordvestlandet inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige, ikke minst gjennom det brede samfunnsengasjementet vårt. Halvparten av bankens utbetalte overskudd går tilbake til lokalsamfunnet der vi hører til, og årlig mottar vi over tusen søknader om støtte til allmennyttige formål i regionen vår. Vi har også rundt 120 langsiktige samarbeidsavtaler med lag og organisasjoner. 

Da koronapandemien traff og all aktivitet ble avlyst, etablerte vi omfattende støtteordninger og tiltak for å redusere de negative konsekvensene. 


Sterk organisasjon – sterk region


Når omgivelsene forandres, må vi også gjøre tilpasninger hos oss selv. I 2020 fikk vi testet egenskaper i egen organisasjon som vil bli viktige også i tiden framover, og vi har gjort løpende justeringer for å opprettholde aktivitet og konkurransekraft.

Tilgjengelighet og ansvarlig rådgivning har hatt høy prioritet, og i november åpnet vi nytt bankkontor på Digernes i Ålesund kommune. Vi har gjennom året ansatt en rekke nye og dyktige medarbeidere som skal bidra til å videreutvikle banken, og vi har utviklet nye digitale løsninger og etablert nye digitale møteplasser. Vi har jobbet målrettet med bærekraft og kompetanse – og ikke minst har bankens kundesenter blitt kåret til Norges beste i kategorien «Bank», for andre gang på rad.

Vi har en sterk organisasjon, og vi opererer i en sterk region. Dette er forhold som er avhengige av hverandre. Lokal aktivitet, sysselsetting og verdiskaping er viktige forutsetninger for en attraktiv region, men også for at vi som bank skal kunne utvikle oss videre.

I fjerde kvartal lanserte vi en nyinnspilling av Jahn Teigens «Optimist». Bakgrunnen var et ønske om å bidra til inntektsgivende arbeid for artister, musikere, lydteknikere, filmskapere og andre i den kulturelle næringskjeden som har blitt hardt rammet av koronatiltakene. Låtvalget var ikke tilfeldig; budskapet uttrykker kraften og viljen som finnes blant oss nordvestlendinger.

Vi legger bak oss et krevende år, men skal bruke erfaringene 2020 har gitt oss til å videreutvikle både banken og regionen. Verdiene og egenskapene våre gjør meg trygg på at vi skal lykkes. 


Trond Lars Nydal
Adm. direktør