Resultat

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT     
KONSERN  MORBANK
20192020(Mill. kroner)Note20202019
2 3281 954Renteinntekter 1 3091 612
1 014726Rentekostnader 426605
1 3141 228Netto renteinntekter15 8831 007
221210Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 209220
2626Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester 2626
2427Andre driftsinntekter 4438
219211Netto provisjons- og andre driftsinntekter16 227232
7474Netto resultat fra finansielle instrumenter17 303249
293285Sum andre driftsinntekter 530481
1 6071 513Sum inntekter4 1 4131 488
354332Lønn m.v.18 20 317340
143143Administrasjonskostnader19 30 142143
497475Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 459483
5046Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler19 30 31 32 5154
99109Andre driftskostnader19 29 30 35 9280
961883Resultat før tap 811871
50149Tap på utlån, garantier m.v.9 10 14860
911734Resultat før skatt4 663811
200167Skattekostnad21 102150
711567Resultat for regnskapsåret 561661
688540Tilordnet egenkapitaleiere 534638
2327Tilordnet fondsobligasjonseiere 2723
17645Overført til utbyttemidler for lokalsamfunnet 1) 45176
17344Utbytte på egenkapitalbevis 1) 44173
146224Overført til grunnfond 224146
144221Overført til utjevningsfond 221144
496Overført til annen egenkapital 00
688540Sum foreslåtte disponeringer 534638
34,5027,10Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 2)34 26,8332,00
34,5027,10Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 2)34 26,8332,00
1) Overføres til annen egenkapital inntil endelig vedtak foreligger.  
2) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av årets resultat som tilfaller egenkapitaleierne.
 
      
UTVIDET RESULTAT   
KONSERN  MORBANK
20192020(Mill. kroner)Note20202019
711567Resultat for regnskapsåret 561661
  Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:   
23Verdiendring basisspreader 00
0-1Skatteeffekt av verdiendring basisspreader21 00
  Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:   
-29-36Estimatavvik pensjon20 -36-29
79Skatteeffekt av estimatavvik pensjon21 97
691542Totalresultat for regnskapsåret 534639
668515Tilordnet egenkapitaleiere 507616
2327Tilordnet fondsobligasjonseiere 2723